eldiario.es

Menú

Via lliure per a redefinir i millorar el govern local

Una de les conseqüències més peculiars del període de punt mort polític en què estem sumits des del complicat resultat electoral del 20-D és que molts governs autonòmics, i el valencià entre aquests, continuen esperant que el panorama polític s’aclarisca per a adoptar mesures d’un cert calat. Hi ha raons objectives per a això que han de reconéixer-se: si pensem en l’acció del Consell, és evident que el desplegament de polítiques noves i d’una certa ambició està inevitablement supeditat, en alguns casos, al fet que s’aconseguisca desencallar la condició tan impresentable en què quedem els ciutadans del País Valencià com a conseqüència del model de finançament; si ens centrem en l’acció de qualsevol govern autonòmic (i també del nostre), la indefinició respecte a si unes regles determinades contingudes en normes aprovades en els últims anys (de control financer, per exemple) continuaran en vigor en els mateixos termes pot explicar també una certa paràlisi. No obstant això, i és una llàstima, també hi ha motius una mica menys confessables per a una certa inactivitat: la perspectiva que puga haver-hi en un termini no molt llunyà noves eleccions provoca, com abans ho van fer els comicis del 20-D, que es posterguen algunes mesures que, per originals i més valentes, poden generar més polèmica.

En un caldo de cultiu com el descrit, es produeix l’efecte paradoxal que moltes mesures impulsades pel govern Rajoy i adoptades durant la legislatura passada, per molt que unànimement criticades per la resta de partits polítics, continuen aplicant-se sense que sorgisquen alternatives a pesar que a hores d’ara és clara l’existència d’una majoria d’actors contraris a aquestes, incloent en aqueixa majoria crítica no pocs governs autonòmics, com el valencià. Ni tan sols la presentació del fallit, per insuficient, pacte de govern entre el PSOE i C’s (l’anomenat Acord per a un govern reformista i de progrés ) ha pal·liat l’escassesa en matèria d’alternatives a aqueixes reformes, atesa la indigència intel·lectual de la majoria de les propostes que s’hi contenen. N’hi ha prou de recordar, per exemple, l’exercici d’inanitat de les seues referències a la supressió de les diputacions, que no se sap si es pretenen eliminar o reanomenar, mesures amb què s’afirma un estalvi econòmic anual equivalent a tot el seu pressupost, però s’afirma alhora que se’n conservarien tant el personal com les polítiques que desenvolupen. No sembla, la veritat, un plantejament molt seriós ni que meresca analitzar-lo amb atenció per la falta de sentit tan evident que té. Més enllà de ressaltar que, una vegada més, la lògica centralista s’imposa (no seria més sensat permetre a cada comunitat autònoma decidir si en el seu territori i a partir de les seues coordenades econòmiques i socials tenen sentit aquestes institucions o no?).

Un exemple de llibre d’aquesta falta d’ambició de canvi que comentem té a veure amb la reforma local que les Corts generals van aprovar, finalment, el desembre del 2013. La llei 27/2013 que finalment va vehicular aquests canvis ha estat criticada àmpliament pels seus efectes molt nocius i antimunicipalistes: es tracta d’una norma que buscava restringir l’autonomia local de manera notable, convertint els ajuntaments en administracions amb menys competències i amb la intenció última d’anar convertint-les en ens residuals per a la prestació de serveis i la definició de polítiques públiques. Però, a més, per fer-ho, limitava també enormement les competències autonòmiques, pretenent instaurar un model de règim local estatal uniforme on els distints territoris de l’Estat poc haurien de dir respecte de com i de què havien de fer els governs locals. Tot això emmarcat en un model liberalizador-privatizador i certament restrictiu quant a la prestació de serveis socials que va meréixer, com s’ha dit, crítiques des d’un primer moment, però també va atraure esforços per part de molts agents en la recerca d’alternatives per a aconseguir superar algunes de les restriccions i poder continuar desplegant metes ambicioses en matèria de política social a escala local. De fet,  un grup de professors de la Universitat de València, nucleats al voltant de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, vam desenvolupar una mena de “guia” pràctica que pretenia identificar bones pràctiques en el context comparat internacional i autonòmic, aïllar-les, concretar-les i proposar mecanismes per a aplicar-les als efectes de millorar moltes polítiques locals: transparència, governança, polítiques socials, d’habitatge, de desenvolupament econòmic, de coordinació intermunicipal, en matèria d’ordenació del territori… Tot això amb la idea que, amb un marc legal o un altre, sempre que hi haguera voluntat pels actors locals i autonòmics, hi havia en tot cas possibilitats per a actuar, bàsicament perquè el nostre ordenament jurídic i constitucional no és tan centralitzador i uniformador com la reforma local pretenia fer creure (i pretenia imposar).

Seguir leyendo »

Vía libre para redefinir y mejorar el gobierno local

Fachada del Tribunal Constitucional.

Una de las más peculiares consecuencias del período de impasse político en que estamos sumidos desde el complicado resultado electoral del 20-D es que muchos gobiernos autonómicos, y el valenciano entre ellos, siguen a la espera de que el panorama político se despeje para adoptar medidas de cierto calado. Hay razones objetivas para ello que han de reconocerse: si pensamos en la acción del Consell, es evidente que el despliegue de políticas novedosas y de cierta ambición está inevitablemente supeditado, en algunos casos, a que se logre desencallar la impresentable condición en que quedamos los ciudadanos del País Valenciano como consecuencia del modelo de financiación; si nos centramos en la acción de cualquier gobierno autonómico (y también del nuestro), la indefinición respecto a si determinadas reglas contenidas en normas aprobadas en los últimos años (de control financiero, por ejemplo) van a seguir en vigor en los mismos términos puede explicar también cierta parálisis. Sin embargo, y es una pena, también hay motivos algo menos confesables para cierta inactividad: la perspectiva de que pueda haber en un plazo no muy lejano nuevas elecciones provoca, como antes lo hicieron los comicios del 20-D, que se posterguen algunas medidas que, por originales y más valientes, pueden generar más polémica.

En un caldo de cultivo como el descrito se produce el paradójico efecto de que muchas medidas impulsadas por el gobierno Rajoy y adoptadas durante la pasada legislatura, por mucho que unánimemente criticadas por el resto de partidos políticos, sigan aplicándose sin que aparezcan alternativas a pesar de que a día de hoy es clara la existencia de una mayoría de actores contrarios a las mismas, incluyendo en esa mayoría crítica a no pocos gobiernos autonómicos, como el valenciano. Ni siquiera la presentación del fallido, por insuficiente (bueno, y también por alguna cosa más), pacto de gobierno entre el PSOE y C’s  (el llamado Acuerdo para un gobierno reformista y de progresoha paliado esta escasez de alternativas a esas reformas, dado la indigencia intelectual de la mayoría de las propuestas allí contenidas.  Baste recordar, por ejemplo, el ejercicio de inanidad de sus referencias a la supresión de las Diputaciones provinciales, que no se sabe si se pretende que sea eliminadas o meramente renombradas, pero afirmando en todo caso un ahorro económico anual equivalente a todo su presupuesto, aunque a la vez que se promete que se conservarían tanto su personal como las políticas que desarrollan. No parece, la verdad, un planteamiento muy serio ni que merezca ser analizado con atención por su evidente falta de sentido. Aunque no está de más resaltar cómo en ese pacto, una vez más, la lógica centralista se impone (¿no sería más sensato permitir a cada Comunidad Autónoma decidir si en su territorio y a partir de sus coordenadas económicas y sociales tienen sentido o no estas instituciones?).

Otro ejemplo de libro de esta falta de ambición de cambio que comentamos tiene que ver con el grueso de la reforma local que las Cortes generales aprobaron (por cierto, reforzando a las Diputaciones provinciales a la vez que sus equivalentes europeos van desapareciendo), finalmente, en diciembre de 2013. La ley 27/2013 que finalmente la vehiculó ha sido ampliamente criticada por sus efectos muy nocivos y antimunicipalistas: se trata de una norma que buscaba restringir la autonomía local de forma notable, convirtiendo a los ayuntamientos en administraciones con menores competencias y con la intención última de ir reconformándolas como entes escasamente protagonistas para la prestación de servicios y la definición de políticas públicas. Pero, además, para hacerlo, limitaba también enormemente las competencias autonómicas, pretendiendo instaurar un modelo de régimen local estatal uniforme donde los distintos territorios del Estado poco tendrían que decir respecto a cómo y qué tenían que hacer los gobiernos locales. Todo ello enmarcado en un modelo liberalizador-privatizador y ciertamente restrictivo en cuanto a la prestación de servicios sociales que mereció, como se ha dicho, críticas desde un primer momento, pero también concitó esfuerzos por parte de muchos agentes en la  búsqueda de alternativas para lograr vadear algunas de las restricciones y poder continuar desplegando metas ambiciosas en materia de política social a escala local. De hecho,  un grupo de profesores de la Universitat de València, nucleados en torno al Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, desarrollamos una suerte de “guía” práctica que pretendía identificar buenas prácticas en el contexto comparado internacional y autonómico, aislarlas, concretarlas y proponer mecanismos para su aplicación a efectos de mejorar muchas políticas locales: transparencia, gobernanza, políticas sociales, de vivienda, de desarrollo económico, de coordinación intermunicipal, en materia de ordenación del territorio… Todo ello con la idea de que, con un marco legal u otro, siempre y cuando hubiera voluntad por parte de los actores locales y autonómicos, había en todo caso posibilidades para actuar, básicamente porque nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no es tan centralizador y uniformizador como la reforma local quería hacer creer (y pretendía imponer).

Seguir leyendo »

Contra l’immobilisme en les polítiques de mobilitat urbana

Tant en les polítiques públiques que gestionen el transport interurbà, com en la mobilitat urbana, hi ha un favoritisme clar de les inversions públiques envers els desplaçaments en mitjans automòbils –llegiu camions i cotxes– tant per a moure mercaderies com per al desplaçament de persones. I per descomptat, ambdós tenen en comú els efectes que provoquen. Per assenyalar els dos més greus, les víctimes de la violència viària (per què cal continuar dient en molts casos ‘accidents’ de circulació?) i els efectes sobre la salut del planeta. Les emissions causades pel transport superen les de la indústria i les d’usos residencials, segons informes recents, i són a Espanya lleugerament superiors a la mitjana europea.

Ací analitzarem la situació a les nostres ciutats. El que ocorre al País Valencià, un país de ciutats, respon a un model general, si bé les condicions topogràfiques i climàtiques ens situen en una posició més que favorable per a abordar solucions més sostenibles.

Fins a la irrupció de l’automòbil, les ciutats es movien a peu, un període d’uns 10.000 anys en què vam conéixer auge i declivi de civilitzacions, esplendor i crisi de ciutats globals i poblets locals, que estan en l’imaginari cultural de la nostra espècie. Actualment, caminar continua sent la manera majoritària per a moure’ns per la ciutat, per molt que semble que tothom va sobre rodes tot i que els vianants han estat marginats, si no clarament ignorats, pels projectes que han anat adaptant progressivament la ciutat als cotxes.

Seguir leyendo »

Contra el inmovilismo en las políticas de movilidad urbana

Tanto en las políticas públicas que gestionan el transporte interurbano, como en la movilidad urbana, existe un claro favoritismo de las inversiones públicas hacia los desplazamientos en medios automóviles –léase camiones y coches– tanto para mover mercancías como para el desplazamiento de personas. Y por supuesto, ambas tienen en común los efectos que provocan. Por señalar los dos más graves, las víctimas de la violencia viaria (¿por qué seguir llamando en muchos casos ‘accidentes’ de tráfico?) y los efectos sobre la salud del planeta. Las emisiones ocasionadas por el transporte superan a las de la industria y a las de usos residenciales, según informes recientes, siendo en España ligeramente superiores a la media europea.

Aquí analizaremos la situación en nuestras ciudades. Lo que ocurre en el País Valenciano, un país de ciudades, responde a un modelo general, si bien las condiciones topográficas y climáticas nos sitúan en una más que favorable posición para abordar soluciones más sostenibles.

Hasta la irrupción del automóvil, las ciudades se movían a pie, un período de unos 10.000 años en los que conocimos auge y declive de civilizaciones, esplendor y crisis de ciudades globales y aldeas locales, que están en el imaginario cultural de nuestra especie. Hoy, caminar sigue siendo el modo mayoritario para movernos por la ciudad, por mucho que parezca que todo el mundo va sobre ruedas aunque los viandantes han estado marginados, cuando no claramente ignorados, por los proyectos que han ido adaptando progresivamente la ciudad a loscoches.

Seguir leyendo »

L'Horta de València, ¿nuevos escenarios políticos y viejos instrumentos de protección?

Imagen aérea de la Huerta de Valencia

La ciudad de Valencia presenta una característica que la hace única y singular. Está rodeada por la huerta, espacio agrícola periurbano que durante siglos ha abastecido de alimentos a la ciudad y a sus alrededores, paisaje cultural generador de vida y de identidad que ha coevolucionado con sus habitantes, que la han respetado y la han mantenido en un intercambio mutuo y enriquecedor. Con el paso del tiempo, este equilibrio se fue rompiendo, especialmente a partir del último tercio del siglo XX. Mientras que la ciudad se expandía y ocupaba espacio de huerta, la sociedad se replegaba hacia estilos y modos de vida cada vez más urbanos y ajenos a su entorno. Como resultado de este proceso, que algunos se obstinaban con confundir con progreso, la huerta y su universo de agricultura, cultura, patrimonio y relaciones sociales fueron entrando en un estado progresivo de decadencia e, incluso, de menosprecio. Fueron los años de la liberalización y la privatización del suelo (con la consiguiente fragmentación y segregación del territorio), del boom inmobiliario, la especulación urbanística, la expansión residencial desorganizada, el trazado obsesivo de infraestructuras y el inicio de las políticas de orientación neoliberal. La huerta se comodificó y pasó a ser una tarta para ser repartida y devorada.

Este modelo, impulsado y consentido durante décadas por las sucesivas administraciones estatales, autonómicas y locales, no solo nos dejó un legado compuesto por casos de fraude, abuso de poder y corrupción, sino también varias huellas sobre el territorio. Algunas son muy visibles, como la pérdida de superficie de huerta y la degradación ambiental, paisajística y de su patrimonio arquitectónico; otras son más sutiles, pero no menos profundas, como el estado de vulnerabilidad en el que quedaron la agricultura y sus agricultoras y agricultores, que debían competir con usos del suelo más rentables por lo que respecta al valor de mercado. Todo ello dentro de un marco jurídico e institucional que favorecía un sistema alimentario industrial y global, y enaltecía los principios en que se basa.

Las políticas, los planes y las normas responden a los valores de quien los ha elaborado. En un contexto como el descrito más arriba, difícilmente podían (ni querían) adoptarse medidas que, desde lo público, buscaran parar y revertir la destrucción de la huerta y garantizar unas condiciones de vida y trabajo digno para campesinos y campesinas, más allá de declaraciones de intenciones fundamentadas en un discurso rancio y folclórico sobre su conservación. No obstante, se produjeron algunos intentos de adoptar mecanismos de protección especial. Tal vez el más ambicioso por su ámbito metropolitano fue el Plan de acción territorial para la protección de la huerta de Valencia. Hay que señalar que, probablemente, este instrumento se impulsó debido a la movilización ciudadana ante las agresiones al territorio y los abusos a los que eran sometidas sus vecinas y vecinos, como expropiaciones forzosas en los casos, por ejemplo, de La Punta o El Pouet (Campanar). De este activismo nació Per l’Horta, colectivo que vio la luz en 2001, cuando se presentó en Les Corts Valencianes la primera iniciativa legislativa popular en el País Valenciano al objeto de pedir una ley de ordenación y protección de la huerta de Valencia. A pesar de que la iniciativa consiguió más del doble de las firmas requeridas, fue rechazada por Les Corts (entonces con mayoría del Partido Popular).

Seguir leyendo »

L’horta de València, nous escenaris polítics i vells instruments de protecció?

Imatge aèria de l'Horta de València

La ciutat de València presenta una característica que la fa única i singular. Està envoltada per l’horta, espai agrícola periurbà que durant segles ha proveït d’aliments la ciutat i els voltants, paisatge cultural generador de vida i d’identitat que ha coevolucionat amb els seus habitants, els quals l’han respectada i l’han mantinguda en un intercanvi mutu i enriquidor. Amb el pas del temps, aquest equilibri anà trencant-se, especialment a partir del darrer terç del segle XX. Mentre que la ciutat s’expandia i ocupava espai d’horta, la societat es replegava vers estils i maneres de vida cada vegada més urbans i alienats del seu entorn. Com a resultat d’aquest procés, que alguns s’obstinaven a confondre amb progrés, l’horta i el seu univers d’agricultura, cultura, patrimoni i relacions socials anaren entrant en un estat progressiu de decadència i, fins i tot, de menyspreu. Foren els anys de la liberalització i la privatització del sòl (amb la fragmentació i la segregació del territori consegüents), del boom immobiliari, l’especulació urbanística, l’expansió residencial desorganitzada, el traçat obsessiu d’infraestructures i l’inici de les polítiques d’orientació neoliberal. L’horta es comodificà i esdevingué un pastís per a ser repartit i devorat.

Aquest model, impulsat i consentit durant dècades per les successives administracions estatals, autonòmiques i locals, no només ens deixà un llegat compost per casos de frau, abús de poder i corrupció, sinó també diverses empremtes sobre el territori. Algunes hi són ben visibles, com la pèrdua de superfície d’horta i la degradació ambiental, paisatgística i del seu patrimoni arquitectònic; d’altres són més subtils, però no menys profundes, com l’estat de vulnerabilitat en què quedaren l’agricultura i les seues agricultores i agricultors, que havien de competir amb usos del sòl més rendibles pel que fa al valor de mercat. Tot açò dins d’un marc jurídic i institucional que afavoria un sistema alimentari industrial i global, i enaltia els principis en què es basa.

Les polítiques, els plans i les normes responen als valors de qui els ha elaborat. En un context com el descrit suara, difícilment podien (ni volien) adoptar-se mesures que, des d’allò públic, buscaren aturar i revertir la destrucció de l’horta i garantir unes condicions de vida i treball dignes per a llauradores i llauradors, més enllà de declaracions d’intencions fonamentades en un discurs ranci i folklòric sobre la seua conservació. No obstant això, es produïren alguns intents d’adoptar mecanismes de protecció especial. Tal vegada el més ambiciós pel seu àmbit metropolità fou el Pla d’acció territorial per a la protecció de l’horta de València. Cal remarcar que, probablement, aquest instrument s’impulsà a causa de la mobilització ciutadana davant les agressions al territori i dels abusos a què eren sotmeses les seues veïnes i veïns, com ara expropiacions forçoses en els casos, per exemple, de la Punta o el Pouet (Campanar). D’aquest activisme nasqué Per l’Horta, col·lectiu que va veure la llum el 2001, quan es presentà a les Corts Valencianes la primera iniciativa legislativa popular al País Valencià amb l’objectiu de demanar una llei d’ordenació i protecció de l’horta de València. Malgrat que la iniciativa aconseguí més del doble de les signatures requerides, fou rebutjada per les Corts (aleshores amb majoria del Partit Popular).

Seguir leyendo »

Passa alguna cosa amb el clima

L’explicació d’allò que és immediat

Després d’una tardor i d’un hivern tan anòmals, és lògic que la gent es pregunte què passa amb l’oratge i que sorgisca l’associació immediata amb el calfament global. Per això cal fer una reflexió assossegada sobre el que passa amb el nostre sistema climàtic en els últims anys, a partir de l’anàlisi de dades reals registrades i de processos observats. I, sobretot, dissociant entre allò que és immediat (l’oratge registrat durant uns dies, uns mesos) i allò que és remot (el clima d’un territori).

Si ens limitem a comentar per què no tenim a penes hivern enguany i per què els nostres termòmetres se situen per damunt del que és normal des de la tardor passada, en trobarem un responsable directe, el fenomen d’El Niño. Un procés oceànic i atmosfèric que té lloc a la conca del Pacífic sud i que, quan és intens, com l’actual, arriba a generar una alteració planetària de la circulació atmosfèrica amb efectes diversos a les regions del món. A Europa occidental i a l’Atlàntic adjacent, en aquests anys d’El Niño intens, se succeeixen els dies d’anticicló i les depressions, pròpies d’aquests mesos freds de l’any, circulen sobre latituds més septentrionals. Per això són tan elevades les temperatures i, per això també, algunes grans ciutats del nostre país han registrat en els últims mesos nivells alts de contaminació. L’aire roman estancat sota l’influx anticiclònic i a penes es mou, mentre els cotxes i les fàbriques continuen injectant gasos i partícules a l’atmosfera. I calen mesures per a reduir-ne els efectes ambientals i sanitaris, encara que ens puga molestar com a usuaris habituals del cotxe.

Seguir leyendo »

Algo pasa con el clima

La explicación de lo inmediato

Después de un otoño y un invierno tan anómalo, es lógico que la gente se pregunte qué está pasando con el tiempo atmosférico y que surja la asociación inmediata con el calentamiento global. Por eso es necesaria la reflexión sosegada de lo que está ocurriendo con nuestro sistema climático en los últimos años, a partir del análisis de datos reales registrados y procesos observados. Y sobre todo la disociación entre lo inmediato (el tiempo registrado en unos días, en unos meses) y lo remoto (el clima de un territorio).

Si nos limitamos a comentar por qué no estamos teniendo apenas invierno este año y por qué nuestros termómetros están por encima de lo normal desde el pasado otoño, encontraremos un responsable directo, el fenómeno de El Niño. Un proceso oceánico y atmosférico que ocurre en la cuenca del Pacífico sur y que, cuando es intenso, como el actual, llega a provocar una alteración planetaria de la circulación atmosférica con efectos diversos en las regiones del mundo. En Europa Occidental y el Atlántico adyacente, en estos años de Niño intenso, se suceden los días de anticiclón y las borrascas, propias de estos meses fríos del año, circulan sobre latitudes más septentrionales. De ahí, lo elevado de las temperaturas y, de ahí también, los altos niveles de contaminación que algunas grandes ciudades de nuestro país han registrado en los últimos meses. El aire permanece estancado bajo el influjo anticiclónico y apenas se mueve, mientras coches y fábricas siguen inyectando gases y partículas a la atmósfera. Y se hacen necesario medidas para reducir sus efectos ambientales y sanitarios, aunque nos pueda molestar como usuarios habituales del coche.

Seguir leyendo »

Com es pot combatre la corrupció a Espanya

Centenars de persones clamen en València contra la corrupció i exigeixen justícia

N’hi ha prou de fer una ullada a l’excel·lent article de  Joan Romero que publica eldiario.es per a constatar que la corrupció política a Espanya s’ha registrat en quatre àmbits principals amb fortes vinculacions entre si. Es tracta del finançament irregular dels partits, la contractació pública de béns i serveis, l’urbanisme i la distribució de subvencions. Molts d’aquests casos de corrupció en aquestes àrees principals de risc presenten molts elements comuns. En quasi tots, trobem un intercanvi de finançament irregular per als recaptadors del partit a canvi de decisions públiques que afavoreixen els donants, moltes vegades amb incompliment de la normativa. El que més preocupa és que, perquè un partit polític puga aconseguir que les administracions públiques que estan sota el seu control es presten a contribuir a aquests intercanvis, es necessita que els qui treballen en aquestes organitzacions tinguen un sistema d’incentius tal que estiguen disposats a incomplir els mandats legals.

Les administracions públiques dels països del sud d’Europa es caracteritzen en general per l’extensa politització que presenten.  Sotiropoulos (2006) assenyalava que aqueix grau més alt de penetració de les influències del partit en la burocràcia pública s’evidenciava mitjançant dos tipus de clientelisme: per dalt i per baix. El clientelisme at the top es refereix a la profunditat que solen tenir els nomenaments polítics en els escalons superiors de l’Administració. A diferència del que ocorre en els països del nord i l’oest d’Europa, en els del sud els nomenaments polítics no es limiten als dels nivells més alts (ministres i secretaris d’Estat o equivalents), sinó que descendeixen bastants nivells fins a llocs clarament tècnics per als quals se selecciona els funcionaris públics que tenen clares simpaties pel partit o pels partits de govern.

El clientelisme at the bottom es refereix al control interessat que els partits de govern exerceixen en la contractació dels que ocuparan els llocs de treball dels escalons inferiors del sector públic. Com assenyalava Víctor Lapuente, aquesta politització de les administracions públiques estén entre els funcionaris i els empleats públics una clara consciència de quines són les verdaderes regles de joc: “Si una jove promesa, que acaba d’entrar en una administració, té ambicions professionals, s’adonarà que dedicar el 100% del seu esforç a fer una faena impecablement professional potser no siga la millor manera d’arribar a la màxima altura”. I és més, amb la màxima freqüència, aquesta  politització excessiva de les administracions públiques s’estén també de manera preocupant cap a les agències independents de control (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Consell de Transparència i Bon Govern, Tribunal de Comptes, etc.) dificultant amb això l’efectivitat i la imparcialitat amb què necessiten desplegar la seua tasca.

Seguir leyendo »

Cómo combatir la corrupción en España

Cientos de personas claman en Valencia contra la corrupción y exigen justicia

Basta echar un vistazo al excelente post de  Joan Romero que publica eldiario.es para constatar que la corrupción política en España se ha registrado en cuatro ámbitos principales con fuertes vinculaciones entre ellos. Se trata de la financiación irregular de los partidos, la contratación pública de bienes y servicios, el urbanismo y la distribución de subvenciones. Muchos de estos casos de corrupción en estas áreas principales de riesgo presentan muchos elementos comunes. En casi todos ellos, nos encontramos un intercambio de financiación irregular para los recaudadores del partido a cambio de decisiones públicas que favorecen a los donantes, muchas veces con incumplimiento de la normativa. Lo más preocupante es que para que un partido político pueda conseguir que las administraciones públicas que están bajo su control se presten a contribuir a estos intercambios, se necesita que quienes trabajan en tales organizaciones cuenten con un sistema de incentivos tal que estén dispuestos a incumplir los mandatos legales.

Las administraciones públicas de los países del sur de Europa se caracterizan en general por su extensa politización.  Sotiropoulos (2006) señalaba como ese mayor grado de penetración de las influencias del partido en la burocracia pública se evidenciaba mediante dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo. El clientelismo at the top se refiere a la profundidad que suelen tener los nombramientos políticos en los escalones superiores de la administración. A diferencia de lo que ocurre en los países del norte y el oeste de Europa, en los del sur los nombramientos políticos no se limitan a los de los niveles más altos (ministros y secretarios de Estado o equivalentes), sino que descienden bastantes niveles hasta puestos claramente técnicos para los que se selecciona a aquellos funcionarios públicos que tienen claras simpatías por el partido o partidos de gobierno.

El clientelismo at the bottom se refiere al control interesado que los partidos de gobierno ejercen en la contratación de quienes ocuparán los puestos de trabajo de los escalones inferiores del sector público. Como señalaba Víctor Lapuente, esta politización de las administraciones públicas extiende entre los funcionarios y los empleados públicos una clara conciencia de cuáles son las verdaderas reglas de juego: “Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se dará cuenta de que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto”. Y es más, con suma frecuencia, esta  politización excesiva de las administraciones públicas se extiende también preocupantemente hacia las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Tribunal de Cuentas, etc.) dificultando con ello la efectividad y la imparcialidad con la que necesitan desarrollar su labor.

Seguir leyendo »