eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Joan Romero González

Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia 

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 21

Corredores de transporte europeos: la inexplicable situación del litoral mediterráneo

Los corredores de transporte europeos son elementos de planificación fundamentales para garantizar la cohesión territorial y la eficiencia económica en la Unión Europea. Desde su creación no han dejado de cambiar de forma sin alterar el objetivo de cohesión territorial a escala europea. Desde la última remodelación de los “corredores multimodales” de la Comisión europea en 2013, que parecen dar cuerpo a un territorio europeo acabado, surgió una nueva escala, más amplia, que integra política y económicamente dichos corredores en una lógica intercontinental, eurasiática. Esta lógica contínua de la infraestructura en una red multiregional, multiescalar se asocia a profundos cambios que se otean en la ordenación territorial europea. El reciente informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE (16.12.2016, COM (2016) 805 final) permite intuir que esta nueva escala de trabajo europea (de la que ya existen cuatro ejemplos) será complemento territorial para la proyección de redes integradas de transporte a escala continental e incluso más allá. En este marco contrasta el inexplicable retraso que afecta al litoral mediterráneo español.

Un análisis histórico del concepto de corredores de transporte en Europa muestra una sucesión de etapas de planificación que corresponden a distintas visiones del territorio europeo y de la construcción europea como proyecto político. En los años 1970, los trabajos de la Conferencia europea de los Ministros de Transporte (CEMT) con la OCDE son una de las caras de la voluntad de concretar el objetivo de unificación europea en torno a proyectos concretos como lo proponía ya Robert Schuman en la Declaración del 9 de Mayo 1950. Los proyectos de 1977 por lo esencial refuerzan la trama del corazón económico de Europa. En cambio, en los años 1990 se enfrentan dos visiones distintas: la de la CEMT ha evolucionado hacia un objetivo de ensanchamiento de Europa que se traduce en los proyectos de corredores “pan-europeos” dirigidos al este del continente, mientras la Comisión Europea pone en marcha los “mega-corredores” que refuerzan la dorsal europea como primeros avatares de las futuras Redes Trans-europeas de Transporte (RTE-T).

Seguir leyendo »

Corredors de transport europeus: la inexplicable situació del litoral mediterrani

Els corredors de transport europeus són elements de planificació fonamentals per a garantir la cohesió territorial i l’eficiència econòmica en la Unió Europea. Des que es van crear no han deixat de canviar de forma sense alterar l’objectiu de cohesió territorial a escala europea. Des de l’última remodelació dels “corredors multimodals” de la Comissió Europea el 2013, que semblen donar cos a un territori europeu acabat, va sorgir una escala nova, més àmplia, que integra políticament i econòmicament aquests corredors en una lògica intercontinental, eurasiàtica. Aquesta lògica contínua de la infraestructura en una xarxa multiregional, multiescalar, s’associa a canvis profunds que s’atalaien en l’ordenació territorial europea. L’informe, recent, de la Comissió Europea sobre l’aplicació de les estratègies macroregionals de la UE (16.12.2016, COM (2016) 805 final) permet intuir que aquesta nova escala de treball europea (de què ja n’hi ha quatre exemples) serà complement territorial per a projectar xarxes integrades de transport a escala continental i, fins i tot, més enllà. En aquest marc contrasta el retard tan inexplicable que afecta el litoral mediterrani espanyol.

Seguir leyendo »

Què ha fet bé, què ha fet malament i què ha de fer el govern de Ximo Puig i Mónica Oltra

Han tret la política valenciana de les pàgines de successos. I això ja quasi justifica una legislatura. Els seus predecessors del PP cobrien les finestres amb la bandera mentre saquejaven l’edifici i s’emportaven el botí per la porta de darrere. Posar fi a això ha estat l’aportació principal del govern del canvi en la Generalitat Valenciana, liderat pel president Ximo Puig, del PSPV-PSOE, i la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís. Però això ja ho sabem els ciutadans. I si a una part els dóna igual, com sembla que apunten certs comportaments electorals, una altra part exigeix ja, al govern sorgit del Pacte de Botànic –gràcies al qual socialistes i Compromís compten també amb el suport parlamentari de Podem–, molt més que la denúncia, una vegada transcorregut el primer any de funcionament.

La normalitat democràtica ha tornat a les institucions i l’experiència de govern compartit, amb el seu peculiar mestissatge, funciona més enllà de lleugers desacords propis de qualsevol equip. Però el govern a la valenciana ha de fer front a la seua tasca en condicions de dificultat extrema, atés que no té marge de maniobra. El principi d’autonomia política ha quedat reduït a la mínima expressió.

Seguir leyendo »

Qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y qué debe hacer el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra

Han sacado la política valenciana de las páginas de sucesos. Y esto ya casi justifica una legislatura. Sus predecesores del PP cubrían las ventanas con la bandera mientras saqueaban el edificio y se llevaban el botín por la puerta de atrás. Acabar con eso ha sido la principal aportación del gobierno del cambio en la Generalitat Valenciana, liderado por el presidente Ximo Puig, del PSPV-PSOE, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís. Pero esto ya lo sabemos los ciudadanos. Y si a una parte les da igual, como parecen apuntar ciertos comportamientos electorales, otra parte exige ya, al gobierno surgido del Pacte de Botànic –gracias al cual socialistas y Compromís cuentan también con el apoyo parlamentario de Podemos–, mucho más que la denuncia una vez transcurrido el primer año de funcionamiento.

La normalidad democrática ha regresado a las instituciones y la experiencia de gobierno compartido, con su peculiar mestizaje, funciona más allá de pequeños desencuentros propios de cualquier equipo. Pero el gobierno a la valenciana debe hacer frente a su tarea en condiciones de extrema dificultad, dado que carece de margen de maniobra. El principio de autonomía política ha quedado reducido a la mínima expresión.

Seguir leyendo »

Tenim un problema a Espanya. I aquest problema s’anomena 3%

La política espanyola fa temps que s’ha desplaçat a les pàgines de successos. Hui, la corrupció política és, juntament amb la desocupació i el “problema territorial”, un dels nostres tres grans problemes com a comunitat política. En el moment d’escriure aquestes línies la Guàrdia Civil busca proves de finançament il·legal en la seu del PP de Madrid, l’expresident Jordi Pujol compareix en l’Audiència Nacional en qualitat d’investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, l’expresident Jaume Matas i membres de la família reial espanyola estan jutjant-los amb moltes altres persones per pretesos delictes de malversació i suborn, responsables d’una gran empresa pública del Ministeri d’Agricultura estan acusats de pretesos delictes de malversació i suborn, uns quants exalts càrrecs polítics del govern andalús estan acusats de pretesos delictes semblants, un exsecretari general de PP de Madrid, un exgerent del PP, un exconseller del govern valencià i un expresident de Diputació de Castelló estan o han estat a la presó, dos expresidents de la Diputació de València i de la de Castelló són investigats per greus delictes de corrupció política, desenes de responsables polítics del PP de València, amb el seu grup municipal gairebé al complet, estan sent investigats, centenars de responsables públics locals en tot Espanya (quasi 1.700 casos oberts per corrupció econòmica) i desenes d’empresaris han estat o estan sent investigats, acusats o condemnats per delictes semblants en operacions diverses, i algunes operacions policials, moltes de les quals continuen obertes en seu judicial, han evidenciat l’existència de xarxes criminals organitzades dedicades a enriquir-se amb els impostos de milions d’espanyols decents.

Tenen cap relació aquests fets amb els que al seu dia es van denominar c as Naseiro o c as Filesa? Hi ha cap semblança entre les dificultats que va trobar al seu dia el jutge Manglano i fa poc el jutge Castro? Al meu parer, n’hi ha molts punts en comú. Què podem inferir de tot això? En primer lloc, que a Espanya hi ha un problema molt seriós de corrupció política quasi sistèmica, estructural i que ve de lluny. No sols a València, encara que València i Madrid constitueixen els casos més acabats de degeneració política del model de la mà dels dirigents del PP i siguen la “zona zero” de la corrupció política en aquests últims anys. Estem davant d’una versió de capitalisme de casino, castís i provincià, on unes elits a partir de xarxes informals han consolidat un model clientelar, amoral i cínic. La seua concepció de la democràcia és tan primitiva que han arribat a creure que les institucions eren seues, han ignorat o han vulnerat els protocols més elementals de l’Estat de Dret, han impulsat lleis i reglaments i han aprovat reformes judicials en benefici propi i mantenen privilegis intolerables, com la figura de l’aforat, per romandre atrinxerats en parlaments i eludir o provocar dilacions indegudes en funció dels seus interessos. Critiquen amb virulència els que ells anomenen “antisistema”, quan en realitat els verdaders antisistema són aqueixes elits que han pervertit, degradat i corromput quasi tots els puntals fonamentals del sistema democràtic.

Seguir leyendo »

En España tenemos un problema. Y ese problema se llama 3%

La política española hace tiempo que se ha desplazado a las páginas de sucesos. Hoy, la corrupción política es junto con el desempleo y el “problema territorial” uno de nuestros tres grandes problemas como comunidad política. En el momento de escribir estas líneas la Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal en la sede del PP de Madrid, el ex-President Jordi Pujol comparece en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por supuesto delito de blanqueo de capitales, el ex-presidente Jaume Matas y miembros de la familia real española están siendo juzgados junto a otras muchas personas por supuestos delitos de malversación y cohecho, responsables de una gran empresa pública del Ministerio de Agricultura están acusados de supuestos delitos de malversación y cohecho, varios ex-altos cargos políticos del gobierno andaluz están acusados de supuestos delitos similares, un ex–secretario general de PP de Madrid, un ex–gerente del PP, un ex-consejero del gobierno valenciano y un ex–presidente de Diputación de Castellón están o han estado en prisión, dos ex–presidentes de las Diputaciones de Valencia y Castellón son investigados por graves delitos de corrupción política, decenas de responsables políticos del PP de Valencia, con su grupo municipal casi al completo, están siendo investigados, centenares de responsables públicos locales en toda España (casi 1.700 casos abiertos por corrupción económica) y decenas de empresarios han sido o están siendo investigados, acusados o condenados por delitos similares en operaciones diversas y algunas operaciones policiales, muchas de las cuales siguen abiertas en sede judicial, han evidenciado la existencia de redes criminales organizadas dedicadas a enriquecerse con los impuestos de millones de españoles decentes.

¿Guardan alguna relación estos hechos con los que en su día se denominaron caso Naseiro o caso Filesa? ¿Hay alguna similitud entre las dificultades que encontró en su día el juez Manglano y recientemente el juez Castro? A mi juicio hay muchos puntos en común ¿Qué podemos colegir de todo ello? En primer lugar, que en España existe un muy serio problema de corrupción política casi sistémica, estructural y que viene de lejos. No solo en Valencia, aunque Valencia y Madrid constituyan los casos más acabados de degeneración política del modelo de la mano de los dirigentes del PP y sean la “zona cero” de la corrupción política en estos últimos años. Estamos ante una versión de capitalismo de casino, castizo y provinciano, donde unas elites a partir de redes informales han consolidado un modelo clientelar, amoral y cínico. Su concepción de la democracia es tan primitiva que han llegado a creer que las instituciones eran suyas, han ignorado o vulnerado los protocolos más elementales del Estado de Derecho, han impulsado leyes y reglamentos y aprobado reformas judiciales en beneficio propio y mantienen privilegios intolerables, como la figura de aforado, para permanecer atrincherados en parlamentos y eludir o provocar dilaciones indebidas en función de sus intereses. Critican con virulencia a los que ellos llaman “antisistema” cuando en realidad los verdaderos antisistema son esas elites que han pervertido, degradado y corrompido casi todos los pilares fundamentales del sistema democrático.

Seguir leyendo »

La via valenciana 4.0

L’hora de la política, amb majúscules, ha arribat per a tothom. O hauria d’haver arribat. Els problemes no esperen i els ciutadans esperem que els nostres representants s’ocupen d’abordar-los i, en la mesura que siga possible, trobar-hi solucions. És cert que algunes coses han canviat molt. Sobretot la composició d’un parlament que ara representa la gran complexitat de les Espanyes del segle xxi amb les seues fractures geoeconòmiques, sociodemogràfiques, polítiques i electorals. Un parlament complex que reflecteix molt bé d’una banda l’Espanya plurinacional que molts nacionalistes espanyols continuen sense voler reconéixer i de l’altra la geografia de la precarietat i la desesperança provocada per l’aplicació sistemàtica d’una agenda neoliberal.

I ara què? S’han fet moltes comparacions amb altres situacions per a respondre a aquesta pregunta: una solució a l’alemanya en forma de gran coalició, a la portuguesa en forma de govern plural d’esquerres, es fan també analogies sobre si la nostra situació s’assembla ara a la danesa, a la italiana i fins i tot a la grega. Molts ja s’han situat en un escenari de convocatòria de noves eleccions generals en els pròxims mesos atesa la complexitat, al seu parer insalvable, que el nou parlament presenta. Aquests exercicis són, a parer meu, entretinguts, però no condueixen a res. La situació és la que és i és ara i ací que cal gestionar-la des de la política pels representants pels quals hem votat. I hem votat pel canvi en clau d’esquerra. Per aqueixa raó jo afirme que és possible pensar en una via valenciana com a millor opció per a acordar un programa de reformes inspirades en una agenda del que Agustín Basave anomena la “quarta socialdemocràcia” i formar un govern d’esquerra plural a Espanya. Remet també a la lectura de les molt suggeridores anàlisis dels politòlegs Óscar Barberá i Juan Rodríguez Teruel per a Agenda Pública.

Seguir leyendo »

La via valenciana 4.0

L’hora de la política, amb majúscules, ha arribat per a tothom. O hauria d’haver arribat. Els problemes no esperen i els ciutadans esperem que els nostres representants s’ocupen d’abordar-los i, en la mesura que siga possible, trobar-hi solucions. És cert que algunes coses han canviat molt. Sobretot la composició d’un parlament que ara representa la gran complexitat de les Espanyes del segle xxi amb les seues fractures geoeconòmiques, sociodemogràfiques, polítiques i electorals. Un parlament complex que reflecteix molt bé d’una banda l’Espanya plurinacional que molts nacionalistes espanyols continuen sense voler reconéixer i de l’altra la geografia de la precarietat i la desesperança provocada per l’aplicació sistemàtica d’una agenda neoliberal.

I ara què? S’han fet moltes comparacions amb altres situacions per a respondre a aquesta pregunta: una solució a l’alemanya en forma de gran coalició, a la portuguesa en forma de govern plural d’esquerres, es fan també analogies sobre si la nostra situació s’assembla ara a la danesa, a la italiana i fins i tot a la grega. Molts ja s’han situat en un escenari de convocatòria de noves eleccions generals en els pròxims mesos atesa la complexitat, al seu parer insalvable, que el nou parlament presenta. Aquests exercicis són, a parer meu, entretinguts, però no condueixen a res. La situació és la que és i és ara i ací que cal gestionar-la des de la política pels representants pels quals hem votat. I hem votat pel canvi en clau d’esquerra. Per aqueixa raó jo afirme que és possible pensar en una via valenciana com a millor opció per a acordar un programa de reformes inspirades en una agenda del que Agustín Basave anomena la “quarta socialdemocràcia” i formar un govern d’esquerra plural a Espanya. Remet també a la lectura de les molt suggeridores anàlisis dels politòlegs Óscar Barberá i Juan Rodríguez Teruel per a Agenda Pública.

Seguir leyendo »

La vía valenciana 4.0

La hora de la política, con mayúsculas, ha llegado para todos. O debería haber llegado. Los problemas no esperan y los ciudadanos esperamos que nuestros representantes se ocupen de abordarlos y, en la medida de lo posible, encontrar soluciones. Cierto que algunas cosas han cambiado mucho. Sobre todo la composición de un parlamento que ahora representa la gran complejidad de las Españas del siglo XXI con sus fracturas geoeconómicas, sociodemográficas, políticas y electorales. Un parlamento complejo que refleja muy bien de una parte la España plurinacional que muchos nacionalistas españoles siguen sin querer reconocer y de otra la geografía de la precariedad y la desesperanza provocada por la aplicación sistemática de una agenda neoliberal.

¿Y ahora qué? Se han hecho muchas comparaciones con otras situaciones para responder a esta pregunta: una solución a la alemana en forma de gran coalición, a la portuguesa en forma de gobierno plural de izquierdas, se hacen también analogías acerca de si nuestra situación se parece ahora a la danesa, a la italiana e incluso a la griega. Muchos ya se han situado en un escenario de convocatoria de nuevas elecciones generales en los próximos meses dada la complejidad, a su juicio insalvable, que el nuevo parlamento presenta. Esos ejercicios son, a mi juicio, entretenidos pero a nada conducen. La situación es la que es y es aquí y ahora cuando hay que gestionarla desde la política por los representantes que hemos votado. Y hemos votado cambio en clave de izquierda. Por esa razón yo sostengo que es posible pensar en una vía valenciana como mejor opción para acordar un programa de reformas inspiradas en una agenda de lo que Agustín Basave llama la “cuarta socialdemocracia” y formar un gobierno de izquierda plural en España. Remito también a la lectura de los muy sugerentes análisis de los politólogos Oscar Barberá y Juan Rodríguez Teruel para Agenda Pública.

Seguir leyendo »

Democracia desde abajo: nuevos retos para los gobiernos municipales

Los resultados electorales del pasado domingo han supuesto un enorme cambio en el mapa municipal español. Los ciudadanos hemos optado por gobiernos plurales en la escala local y regional. Hemos decidido situar en el centro conceptos fundamentales como pacto, coordinación, cooperación, gobierno multinivel, transparencia, participación, inclusión y justicia social, ética pública y decencia. En definitiva, otra forma de entender el gobierno y la democracia. Una clara señal de querer dejar atrás patologías institucionales, actitudes prepotentes y episodios reiterados de corrupción política.  Y el mejor antídoto, así lo hemos entendido de forma mayoritaria, es impedir mayorías absolutas.

El cambio ha sido de tal profundidad que en muchas grandes ciudades y en centenares de municipios los ciudadanos han otorgado la responsabilidad de gobernar a nuevas plataformas ciudadanas surgidas de movimientos sociales durante estos últimos años. Este nuevo panorama no sólo afecta a las mayorías, sino que también tiene que ver con las demandas de los ciudadanos y sus exigencias de una nueva representatividad. Frente a la constatación, cada vez sentida por más gente, de que «no nos representan», las elecciones han permitido elegir a personas nuevas más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Unas preocupaciones que han de centrar el quehacer de los nuevos ayuntamientos como habrían de haberlo hecho también en el pasado, lo que desgraciadamente no ha sido el caso.

Seguir leyendo »