eldiario.es

9

CATALUNYA

El trasllat de Nàutica desperta l'interès de Vilanova i Mataró davant l'alerta de la facultat i de Barcelona

La façana de l'edifici de la FNB, amb la bandera pirata i una pancarta on es llegeix "Rector Giró, no pagarem el seu deute".

Leer versión en castellano

L'anunci per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que buscarà una nova seu per a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), emplaçada des de 1932 a l'històric edifici del Pla de Palau, ha provocat que les ciutats properes amb interessos marítims truquessin aquests dies a la porta del rectorat de la universitat. Els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Mataró, per aquest ordre, s'han postulat per acollir la facultat si s'acaba aprovant el seu trasllat. Tot això davant el recel de la pròpia facultat, que considera estratègica la seva ubicació actual, per estar a prop del port de Barcelona, ​​i davant els interessos del consistori barceloní, que justament ahir va declarar –per boca del regidor d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives– que aquests estudis són "imprescindibles" per consolidar el futur "clúster nàutic" de la ciutat, lligat a les ambicioses reformes previstes per al Port Vell.

La mudança de la històrica facultat –els seus orígens daten de l'any 1769– s'inclou dins d'un pla de reestructuració organitzativa i d'oferta d'estudis de la UPC, un document de treball aprovat el passat 17 de desembre pel Consell de Govern del centre per fer front a un deute acumulat de prop de 100 milions d'euros, la més elevada de les universitats catalanes. Un dels punts del pla és la "dotació a la Facultat de Nàutica d'una nova seu que resolgui les limitacions de l'emplaçament actual". No obstant això, la facultat, en un manifest aprovat per la seva junta, va expressar la seva por que "el trasllat es realitzi amb l'objectiu d'utilitzar el patrimoni per reduir el deute". És a dir, temen que la UPC es vengui el seu edifici.

Seguir leyendo »

El traslado de Náutica despierta el interés de Vilanova y Mataró ante la alerta de la facultad y de Barcelona

La fachada del edificio de la FNB, con la bandera pirata y una pancarta donde se lee "rector Giró, no vamos a pagar su deuda".

El anuncio por parte de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de que buscará una nueva sede para la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), emplazada desde 1932 en el histórico edificio del Pla de Palau, ha provocado que las ciudades cercanas con intereses marítimos llamaran estos días a la puerta del rectorado de la universidad. Los ayuntamientos de Vilanova i la Geltrú y Mataró, por este orden, se han postulado para acoger la facultad si se acaba aprobando su traslado. Todo ello ante el recelo de la propia facultad, que considera estratégica su ubicación actual, por estar cerca del puerto de Barcelona, y ante los intereses del consistorio barcelonés, que justamente ayer declaró -por boca del concejal de Hábitat Urbano, Antoni Vives- que estos estudios son "imprescindibles" para consolidar el futuro "clúster náutico" de la ciudad, ligado a las ambiciosas reformas previstas para el Port Vell.

La mudanza de la histórica facultad –sus orígenes fechan del año 1769– se incluye dentro de un plan de reestructuración organizativa y de oferta de estudios de la UPC, un documento de trabajo aprobado el pasado 17 de diciembre por el Consejo de Gobierno del centro para hacer frente a una deuda acumulada de cerca de 100 millones de euros, la más elevada de las universidades catalanas. Uno de los puntos del plan es la “dotación a la Facultat de Nàutica de una nueva sede que resuelva las limitaciones del emplazamiento actual”. Sin embargo, la facultad, en un manifiesto aprobado por su junta, expresó su miedo a que “el traslado se realice con el objetivo de utilizar el patrimonio para reducir la deuda”. Es decir, temen que la UPC se venda su edificio.

Ante las protestas de los estudiantes –unos 700 actualmente–, profesores y demás trabajadores de la facultad –han izado la bandera pirata en la fachada en señal de sublevación–, la universidad ha asegurado que aún no hay nada zanjado. Fuentes del centro aseguran que las distintas comisiones de estudio del plan de reestructuración –entre ellas la que atañe a Náutica– se han dado de plazo hasta julio para tomar una decisión. Sin embargo, semanas después del anuncio, las localidades cercanas de Vilanova i la Geltrú y Mataró ya han presentado candidatura para acoger la nueva sede.

Seguir leyendo »

Las escuelas concertadas reclaman a Mas que ponga fin a cuatro meses de impagos

Las escuelas concertadas catalanas arrastran cuatro meses de impagos, y el viernes pasado dijeron basta. En una carta enviada al president de la Generalitat, Artur Mas, todas las patronales del sector pidieron que no se prolongue más el retraso en el pago de los gastos de funcionamiento, un dinero con el que los centros cubren los suministros -electricidad, agua, mantenimiento...- y a las nóminas del personal no docente. De no cumplir pronto la Generalitat con lo que le piden, los centros avisan de que podría estar en juego su “supervivencia”.

En total, según las cifras de las asociaciones que firman la carta, la Generalitat les adeuda hasta 36 millones de euros, una cantidad que afecta a unos centros con "economías mayoritariamente muy debilitadas”: algunas escuelas se quejan de que también están pendientes de recibir subvenciones o inversiones para obras de mantenimiento, y aseguran que el apoyo de las familias ha disminuido –si no es que se han marchado a la escuela pública por verse perjudicadas por la situación actual de crisis económica. Hasta ahora, había centros que recurrían a créditos bancarios para financiar el gasto corriente, pero, según la carta, “muchas escuelas se encuentran sin más posibilidades de endeudamiento”.

“Queremos advertir de la gravedad y la urgencia en que vive el sector”, señalan en la misiva, y recuerdan que “el cierre de centros concertados supondría un mayor coste a la Generalitat a la hora de garantizar el derecho a la enseñanza de sus actuales alumnos”. En total son 800 las escuelas concertadas en Cataluña.

Seguir leyendo »

Els estudis superiors, clau per frenar la vulnerabilitat social

Un estudi de la Fundació Jaume Bofill conclou que els estudis universitaris i la FP superior actuen de dic de contenció davant el risc de vulnerabilitat social

Ja no compten els estudis de secundària com a garantia de benestar. Un informe de la Fundació Jaume Bofill (Crisi, trajectòries socials i educació) revela que la "educació terciària", és a dir, els estudis universitaris i la FP superior, estableixen el nou llindar sota el qual creix la "vulnerabilitat social", un terme amb el qual els autors de l'estudi es refereixen a la "pèrdua progressiva de benestar, renda i estatus social al llarg d'un període de temps" -en aquest cas, l'anàlisi va del 2003 fins el 2009. Amb la creixent expansió dels estudis superiors, que a Catalunya ja acredita el 53% de la població jove, l'informe conclou que cal especialitzar-se: la formació professional superior redueix el risc de caure en la vulnerabilitat en un 29%, i el pas per la universitat, en un 70%.

Només hi ha, segons l'estudi, dos factors que siguin més decisius que el nivell educatiu a l'hora de determinar el benestar de les persones: l'edat i, sobretot, el gènere. "La vulnerabilitat social segueix una lògica molt sexista", resen les conclusions de l'informe. Els homes tenen "la meitat" de possibilitats de patir aquesta pèrdua de condicions socials, i ser menor de 49 anys redueix en un 46% aquest risc. L'estudi descarta, però, el factor d'origen social com a condicionant. "Catalunya és una societat molt desigual, però no és classista", va assenyalar ahir un dels autors de l'estudi, el sociòleg Xavier Martínez-Celorrio, durant la seva presentació. La procedència de classe social, així com el nivell d'estudis dels pares, no intervenen en la pèrdua o augment de benestar.

Una Catalunya més desigual

Un dels aspectes més preocupants de l'estudi de la Fundació Jaume Bofill és la creixent desigualtat en què viu immersa la societat catalana, un fenomen que s'ha disparat arran de l'actual crisi econòmica. Entre els anys 2005 i 2010, la bretxa que separa el 20% de la població més rica del 20% més pobre ha augmentat a Catalunya en un 23% -per un 25% a la resta de l'Estat. Amb això, l'informe constata que Catalunya es desenganxa de la mitjana europea en desigualtat per agrupar-se amb els països tradicionalment menys igualitaris, com Gran Bretanya o Itàlia.

Més enllà d'aquesta divisió, però, l'empobriment de la societat ha estat generalitzat. Només fins l'any 2009 -fins on abasta l'estudi-, el 38% dels catalans van perdre poder adquisitiu, i un 19% va baixar un esglaó en l'escala social. Així les coses, Martínez-Celorrio considera que "ja no es pot parlar de grups vulnerables", atès que la vulnerabilitat "afecta el cor de la nostra societat".

Per revertir aquesta situació, els autors de l'estudi -el citat Martínez-Celorrio i Antoni Marín- proposen una bateria de mesures que van majoritàriament dirigides a l'àmbit educatiu. A més de demanar que s'aturin les retallades de pressupost, els autors consideren vital que es garanteixi l'accés a l'educació superior, el dic de contenció davant la vulnerabilitat. Per això, reclamen "un sistema de beques sòlid" per les universitats i més "places" i "oferta de titulacions" per a la FP superior.

Una aposta per la formació permanent

En el capítol d'orientacions, l'estudi emplaça també l'Administració a "incrementar la taxa de participació" en la formació permanent com a palanca de "millora contínua" de les qualificacions. Aquest tipus de formació, a dia d'avui, s'ha revelat "un desastre" -en paraules d'Ismael Palacín, director de la fundació- per un dels seus principals objectius: donar una segona oportunitat a les persones menys formades. Al final són els graduats en FP superior i els universitaris els que acaparen en un 60% la formació no reglada. I en el cas del retorn a la formació reglada, només el 8% dels adults amb estudis bàsics o sense estudis opten s'hi reenganxen. Així, per disminuir la desigualtat, Palacín creu que cal fer un "esforç urgent per afavorir el retorn al sistema reglat" dels que van abandonar prematurament els estudis.

Seguir leyendo »

Los estudios superiores, clave para frenar la vulnerabilidad social

Un estudio de la Fundació Jaume Bofill sitúa los estudios universitarios y la FP como diques de contención ante la pérdida progresiva de bienestar, rienda y estatus social

Ya no cuentan los estudios de secundaria como garantía de bienestar. Un informe de la Fundació Jaume Bofill (Crisis, trayectorias sociales y educación) revela que la “educación terciaria”, es decir, los estudios universitarios y la FP superior, establecen el nuevo umbral bajo el cual crece la “vulnerabilidad social”, un término con el que los autores del estudio se refieren a la “pérdida progresiva de bienestar, rienda y estatus a lo largo de un período de tiempo” –en este caso, el análisis es desde 2003 hasta 2009. Con la creciente expansión de los estudios superiores, que en Cataluña ya acredita el 53% de la población joven, el informe concluye que hay que especializarse: la formación profesional superior reduce el riesgo de caer en la vulnerabilidad en un 29%, y el paso por la universidad, en un 70%.

Solo existen, según el estudio, dos factores que sean más decisivos que el nivel educativo a la hora de determinar el bienestar de las personas: la edad y, sobre todo, el género. “La vulnerabilidad social sigue una lógica muy sexista”, rezan las conclusiones del informe. Los hombres tienen "la mitad" de posibilidades de padecer esta pérdida de condiciones sociales, y ser menor de 49 años reduce en un 46% este riesgo. El estudio descarta, sin embargo, el factor de origen social como condicionante. “Cataluña es una sociedad muy desigual, pero no es clasista”, señaló ayer uno de los autores del estudio, el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio, durante su presentación. La procedencia de clase social, así como el nivel de estudios de los padres, no intervienen en la pérdida o ganancia de bienestar.

Una Cataluña más desigual

Seguir leyendo »

La Generalitat recurre al Constitucional el decreto de los recortes de Wert

El portavoz Francesc Homs ha anunciado el recurso tras la reunión del Consell Executiu.

El Govern de Cataluña ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional el real decreto-ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, impulsó y que el Gobierno central aprobó el pasado mes de abril. La Generalitat considera que la normativa, que incluía ajustes como el aumento de ratios, el incremento de las horas lectivas de los docentes o el retraso en las sustituciones, invade sus competencias.

Tras encargar un informe al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que en junio ya dictaminó que existía una invasión competencial, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha explicado que han optado por el recurso al TC porque las conversaciones con el Gobierno “no llegaron a buen puerto”. En la misma linea, la consellera de Enseñanza Irene Rigau, también presente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, ha asegurado que si han tardado tanto en recurrir el decreto-ley es porque antes querían “agotar las medidas conciliadoras” con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los ajustes que recoge el decreto de Wert, pese a la oposición de la Generalitat, se aplican en los centros educativos catalanes desde que se inició el presente curso.

Seguir leyendo »

Xavier Melgarejo: "La escuela finlandesa está abierta y al servicio de la comunidad, aquí todo son puertas cerradas"

59 Comentarios

Xavier Melgarejo, experto en el sistema educativo finlandés, en la escuela Claret de Barcelona. / Carmen Secanella

Llegir versió en català

Cuando se analizan los sistemas educativos, a menudo Finlandia aparece como la referencia, por su presencia continua al frente de los informes PISA de la OCDE. Pero ¿cómo lo hacen para obtener los mejores resultados del mundo? Xavier Melgarejo, licenciado en Psicología y doctorado en Pedagogía, se ha dedicado voluntariamente durante más de una década a descubrir las claves del éxito del sistema educativo finlandés. Desde su despacho en la escuela Claret de Barcelona, ​​centro del que ha sido el director, Melgarejo intenta que sigamos el ejemplo de Finlandia.

La primera pregunta es obligada. ¿Cuál cree que es el secreto de la excelencia en los resultados de los alumnos finlandeses?

Seguir leyendo »

Xavier Melgarejo: "L'escola finlandesa està oberta i al servei de la comunitat; aquí tot són portes tancades"

Xavier Melgarejo s'ha dedicat durant més d'una dècada a estudiar el sistema educatiu Finlandès. / Carmen Secanella

Leer versión en castellano

Quan s’analitzen els sistemes educatius, sovint Finlàndia apareix com la referència, per la seva presència contínua al capdavant dels informes PISA de l’OCDE. Però com s’ho fan per obtenir els millors resultats del món? Xavier Melgarejo, llicenciat en psicologia i doctorat en pedagogia, s’ha dedicat voluntàriament durant més d’una dècada a descobrir les claus de l’èxit del sistema educatiu finlandès. Des del seu despatx a l’escola Claret de Barcelona, centre del qual n’ha estat el director, Melgarejo intenta que ens emmirallem en Finlàndia.

La primera pregunta és obligada. Quin creu vostè que és el secret de l’excel.lència en els resultats dels alumnes finlandesos?

Seguir leyendo »

Les universitats públiques catalanes fan pinya per alertar dels "danys irreparables" de futures retallades

Les universitats públiques catalanes fan una crida als màxims responsables de la Generalitat perquè aturin l'espiral de retallades a què s'han vist abocades les facultats en els darrers dos anys. En un manifest signat pels rectors i els presidents dels consells socials, agrupats a l'entorn de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), els dirigents dels campus alerten que, de cara als ajustos previstos als pressupostos del 2013, les universitats "no ho podran suportar" sense comprometre "la seva funció de generació i transmissió de coneixement" i la seva "viabilitat".

En el text, els rectors asseguren que entenen les dificultats en què es troba immersa la societat catalan, però recorden que la reducció acumulada què han hagut de fer front "és superior al 20% en termes reals", una retallada "molt superior" a la que han hagut des suportar la resta de serveis públics.

Una vegada més, els representants institucionals de les universitats reivindiquen la "importància de l'economia del coneixement per sortir de la crisi", i reclamen a la Generalitat que aposti per recuperar l'escenari de finançament que estava previst per al 2010, any en que els centres haurien d'haver arribat a rebre el 0,5% del PIB. Actualment, en relació a l'indicador, les universitats catalanes en reben només el 0,38%, una xifra molt inferior a la mitjana de la UE-15 (0,80%), però també a la l'Estat, que hi dedica el 0,53%.

Seguir leyendo »

Quejas ante la presencia del Ejército en el Festival de la Infancia de Barcelona

21 Comentarios

La Tercera Subinspección Oficial del Ejército organiza una de las actividades del Festival de la Infància. / Carmen Secanella

“No hace falta decir que en ningún caso hacemos alusión a nuestras misiones reales o a cualquier tipo de violencia”, aclara Enrique Poveda, máximo responsable de la actividad Vive una aventura y apadrina un pingüino, una pista de obstáculos para niños que organiza la Tercera Subinspección General del Ejército en el marco del Festival de la Infància de Barcelona. Desde el año 2002, el Ejército de Tierra participa de forma voluntaria en este evento lúdico e infantil que tiene lugar en la capital catalana en Navidad, y lo cierto es que, de las 150 actividades que ofertan distintas instituciones y empresas, la de los militares siempre está entre las mejor valoradas por los 100.000 niños que cada año pasan por el festival.

Sin embargo, más de 60 entidades sociales catalanas se han mostrado críticas con la presencia del Ejército en un espacio educativo como este, y se han agrupado en torno a la campaña Desmilitaricemos la educación para pedir a la presidenta del festival, Helena Rakosnik –esposa del president Artur Mas–, que retire la invitación a las fuerzas armadas. “Estas actividades solo contribuyen a edulcorar la idea del militarismo”, expresa Marina Perejuan, secretaria técnica de la Federación Catalana de ONG por la Paz y una de las impulsoras de la campaña. Según Perejuan, cuanto mejor se lo pasen los niños, más distorsionada será la imagen que tendrán del Ejército.

Poveda defiende que la actividad, que consiste en sortear obstáculos –túneles, pasarelas, vallas, redes...–, fomenta la “vida sana” y el “deporte”, además de promocionar la “solidaridad” y el “mantenimiento de la paz”, algo que se les presupone a las fuerzas armadas españolas. En una posición diametralmente opuesta, Perejuan considera que el espacio para transmitir estos valores lo deberían ocupar “las entidades sociales que educan para la paz”, y no el ejército, una institución que, en su opinión, encarna valores perjudiciales para la infancia como “la obediencia ciega, la organización patriarcal o la cultura de la defensa mediante las armas”. “La paz es un concepto que se basa en la no utilización de violencia”, apunta Jordi Calvo, investigador técnico del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, “y el Ejército siempre la genera, ya sea hacia dentro, contra sus propios miembros, o hacia afuera, con las operaciones armadas”.

Seguir leyendo »