eldiario.es

9

Nou d'Octubre: Un nou any de reivindicació

Un any més arriba l’aniversari del poble valencià, set-cents setanta-vuit anys des que s’inicià al territori valencià una nova etapa històrica que va configurar una entitat politicoadministrativa que, a grans trets, coincideix amb el territori actual de la Comunitat Valenciana i, sobretot, que els valencians d’ara identifiquem amb les nostres arrels.

Una efemèride que es compleix també després de trenta-tres anys d’haver recuperat la identitat col·lectiva que, pel que fa a l’aspecte administratiu, es va perdre el 1707 i, pel que fa a altres aspectes, havia patit deterioraments molt seriosos.

Seguir leyendo »

Nou d'Octubre: Un nuevo año de reivindicación

Un año más llegó el momento de celebrar el aniversario del pueblo valenciano, setecientos setenta y ocho años desde el inicio en el territorio valenciano de una nueva etapa histórica que configuró una entidad político-administrativa que, a grandes rasgos, coincide con el actual territorio de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que los valencianos de hoy en día identificamos con nuestras raíces.

Una efeméride que se cumple también al cabo de treinta y tres años de haber recuperado la identidad colectiva que, respecto al aspecto administrativo, se perdió en 1707 y, en cuanto a otros aspectos, había sufrido deterioros muy serios.

La recuperación de nuestra identidad político-administrativa dentro del marco del Estado de las Autonomías de la España democrática nos permitió recuperar nuestra trayectoria histórica de pueblo con capacidad de autogobierno dentro de marcos más amplios en los que desarrollar con más fuerza nuestras potencialidades: primero, la Corona de Aragón –en la cual nació nuestro Reino–; después, la España proyectada sobre cuatro continentes, desde Norteamérica hasta las Filipinas, pasando por Europa y África.

Seguir leyendo »

Les infraestructures i els interessos valencians

És paradoxal que, al mateix temps que molts certifiquen el final de la geografia i de les particularitats dels territoris davant la globalització, les infraestructures que ens lliguen al món –o la seua absència– siguen cada vegada fets més determinats. Hui, el 2016, els interessos valencians en aquesta matèria passen per una paraula màgica: la connectivitat. No només física, és cert, però també física. Cal evitar ser un cul-de-sac en aquesta contesa mundial i per això hauria de ser un dels objectius dels processos de presa de decisions en matèria d’obra pública i infraestructures.

En aquest objectiu, sincerament, els interessos dels valencians no són tan distants del que s’hauria de marcar l’Estat espanyol. Però Espanya es caracteritza per no aprendre de la seua història. En els anys deu i vint del segle passat, les úniques divises que entraven al país eren les que provenien, bàsicament, de les exportacions valencianes de fruites i hortalisses. Fins al desenvolupament del turisme massiu i de l’emigració, l’Estat progressava gràcies a l’obertura valenciana. Cent anys després, ens trobem en un altre moment semblant. Espanya hauria d’entendre que invertir en les infraestructures que els valencians necessitem seria invertir en la millora de l’economia global, de la seua competitivitat general. Tots podem intuir que és un interés rellevant per als valencians el desenvolupament del port de Sagunt i València, però, no és igualment estratègic per a Espanya connectar la riba mediterrània amb la cantàbrica d’una manera eficaç? De la mateixa manera, tenir un eix de comunicació multimodal potent pel litoral que connecte l’economia valenciana d’exportació (automòbils, ceràmica, pedra i marbre, fruita…) amb els mercats europeus és essencial. Però, no ho és també per l’economia murciana, catalana i andalusa? Disposar d’una autopista sense peatge pel litoral mediterrani beneficiaria l’arribada de turistes i alleugeriria la pressió sobre les carreteres que travessen nombroses poblacions valencianes, però, no tancaria d’una manera completa la xarxa d’autovies que l’Estat ha anat creant amb el gran forat entre les terres de Castelló i Tarragona? I així podríem continuar: habilitar un tren per la costa cap a una de les zones turístiques més potents de l’Espanya (la Marina), no permetria que més visitants estrangers, gent gran per exemple, que no volen conduir, se’n beneficiaren i aquest enclavament esdevinguera més competitiu a escala internacional? I les rodalies? A més de ser un servei públic obligatori que ha de prestar l’Estat, un sistema adient de rodalies al voltant de les grans àrees metropolitanes valencianes, no milloraria la qualitat de vida d’un bon nombre de ciutadans, resoldria embussos i congestions viàries –i evitaria les costoses inversions en ampliació de carreteres per descongestionar-les? I la resolució dels colls d’ampolla ferroviaris als nodes urbans de València i d’Alacant –les operacions associades a les estacions respectives–, no faria més fluïda i eficaç la circulació d’un dels corredors ferroviaris més utilitzats a Espanya?

Els interessos valencians en matèria d’infraestructures mostren una direcció que, sincerament, hauria de seguir Espanya: sense oblidar la necessària dotació de necessitats infradotades en altres regions de l’Estat –que també tenen dret a unes comunicacions segures i decents, només faltaria això!–, l’aposta per una obertura definitiva cap als mercats europeus i asiàtics, la intermodalitat portuària, el transvasament cap al ferrocarril de càrregues, la definició d’eixos estratègics de mercaderies de caràcter transversal, la posada en marxa d’una autèntica política d’accessos ferroviaris a les ciutats amb vista al segle XXI, el suport a la combinació carretera-tren, l’establiment d’accessos eficaços a les zones turístiques i logístiques litorals, etc., podrien i haurien de definir l’horitzó d’una nova política d’infraestructures a Espanya que, si es fera, beneficiaria la societat i l’economia valenciana i, en general, mediterrània.

Seguir leyendo »

Las infraestructuras y los intereses valencianos

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que muchos certifican el final de la geografía y de las particularidades de los territorios ante la globalización, las infraestructuras que nos atan al mundo –o su ausencia– sean cada vez hechos más determinados. Hoy, en 2016, los intereses valencianos en esta materia pasan por una palabra mágica: la conectividad. No solo física, es cierto, pero también física. Hay que evitar ser un callejón sin salida en esta contienda mundial y por eso debería ser uno de los objetivos de los procesos de toma de decisiones en materia de obra pública e infraestructuras.

En este objetivo, sinceramente, los intereses de los valencianos no son tan distantes de los que se debería marcar el Estado español. Pero España se caracteriza por no aprender de su historia. En los años diez y veinte del siglo pasado, las únicas divisas que entraban en el país eran las que provenían, básicamente, de las exportaciones valencianas de frutas y hortalizas. Hasta el desarrollo del turismo masivo y de la emigración, el Estado progresaba gracias a la apertura valenciana. Cien años después, nos encontramos en otro momento similar. España debería entender que invertir en las infraestructuras que los valencianos necesitamos sería invertir en la mejora de la economía global, de su competitividad general. Todos podemos intuir que es un interés relevante para los valencianos el desarrollo del puerto de Sagunt y València, sin embargo, ¿no es igualmente estratégico para España conectar la orilla mediterránea con la cantábrica de un modo eficaz? De la misma manera, tener un eje de comunicación multimodal potente por el litoral que conecte la economía valenciana de exportación (automóviles, cerámica, piedra y mármol, fruta…) con los mercados europeos es esencial. Sin embargo, ¿no lo es también para la economía murciana, catalana y andaluza? Disponer de una autopista sin peaje por el litoral mediterráneo beneficiaría la llegada de turistas y aligeraría la presión sobre las carreteras que atraviesan numerosas poblaciones valencianas, sin embargo, ¿no cerraría de una manera completa la red de autovías que el Estado ha ido creando con el gran agujero entre las tierras de Castellón y Tarragona? Y así podríamos continuar: habilitar un tren por la costa hacia una de las zonas turísticas más potentes de la España (La Marina), ¿no permitiría que más visitantes extranjeros, gente mayor por ejemplo, que no quiere conducir, se beneficiaran y este enclave pasase a ser más competitivo a escala internacional? ¿Y las cercanías? Además de ser un servicio público obligatorio que debe prestar el Estado, un sistema conveniente de cercanías alrededor de las grandes áreas metropolitanas valencianas, ¿no mejoraría la calidad de vida de un buen número de ciudadanos, resolvería embotellamientos y congestiones viarias –y evitaría las costosas inversiones en ampliación de carreteras para descongestionarlas? ¿Y la resolución de los cuellos de botella ferroviarios en los nodos urbanos de València y de Alicante –las operaciones asociadas en las estaciones respectivas–, ¿no haría más fluida y eficaz la circulación de uno de los corredores ferroviarios más utilizados en España?

Los intereses valencianos en materia de infraestructuras muestran una dirección que, sinceramente, debería seguir España: sin olvidar la necesaria dotación de necesidades infradotadas en otras regiones del Estado –que también tienen derecho a unas comunicaciones seguras y decentes, ¡faltaría más!–, la apuesta por una apertura definitiva hacia los mercados europeos y asiáticos, la intermodalidad portuaria, el transvase hacia el ferrocarril de cargas, la definición de ejes estratégicos de mercancías de carácter transversal, la puesta en marcha de una auténtica política de accesos ferroviarios a las ciudades de cara al siglo XXI, el apoyo a la combinación carretera-tren, el establecimiento de accesos eficaces a las zonas turísticas y logísticas litorales, etc., podrían y deberían definir el horizonte de una nueva política de infraestructuras a España que, si se hiciese, beneficiaría a la sociedad y a la economía valenciana y, en general, mediterránea.

Seguir leyendo »

Pot, la Comunitat Valenciana, canviar Espanya?

El president de la Generalitat, Ximo Puig, en la presentació de la campanya institucional del 2015 del Nou d’Octubre.

La Comunitat Valenciana ha de “liderar una nova idea d’Espanya, de l’Espanya que fa seua la igualtat de les persones i s’identifica amb la seua pluralitat”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va llançar aqueixa solemne idea el setembre, en el primer debat parlamentari sobre l’estat de la Comunitat Valenciana amb un govern progressista en més de 20 anys.

Que vol dir Puig amb una la “nova idea d’Espanya”? Des del punt de vista de la configuració de l’Estat, una aposta clara per la descentralització, la potenciació de les comunitats i la superació de l’actual Estat de les autonomies. Cal anar a un estat federal, a l’estil dels Estats Units o d’Alemanya, amb el centre cedint competències a la perifèria.

En aqueix nou esquema, la Comunitat Valenciana guanyaria en “capacitat tributària” –gestionaria els seus propis impostos i trencaria amb un finançament autonòmic insuficient– i oferiria “lleialtat institucional” a la resta del país. Així ho apuntava Puig en el seu full de ruta per al govern, el llibre El problema valenciano tiene solución. Exhaustos de ofrendar nuevas glorias a España.

Seguir leyendo »

Més de 65 actes per a celebrar el Nou d’Octubre “tots a una veu”

Milers de persones fan cua per a entrar al Palau de la Generalitat.

La jornada de portes obertes celebrada dissabte per a visitar el Palau de la Generalitat ha donat el tret d’eixida a la programació d’actes amb motiu del Nou d’Octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana. Per primera vegada en la història, la programació s’ha organitzat de manera conjunta entre la Generalitat, les Corts Valencianes, la Diputació de València i els ajuntaments de València, Alacant i Castelló.

Entre els plats forts d’aquesta edició destaca l’obertura de nou palaus i huit museus de tota la Comunitat Valenciana. Tots els edificis obriran les portes a la ciutadania de manera gratuïta amb l’objectiu d’acostar el nostre patrimoni al conjunt de la societat valenciana.

Pel que fa als museus hi ha l’IVAM, el MUVIM, el Centre del Carme, la Beneficència, el Museu de la Ciutat, tant el Museu de Belles Arts de València com el de Castelló i el Museu de Belles Arts Gravina. Tots els museus estaran oberts fins a la matinada del dissabte dia 8 i fins a les 20.00 hores del diumenge 9.

Seguir leyendo »

¿Puede la Comunidad Valenciana cambiar España?

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la presentación de la campaña institucional de 2015 del 9 d'Octubre.

La Comunidad Valenciana debe "liderar una nueva idea de España, de la España que hace suya la igualdad de las personas y se identifica con su pluralidad". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lanzó esa solemne idea en septiembre, en el primer debate parlamentario sobre el estado de la Comunidad Valenciana con un gobierno progresista en más de 20 años.

¿Que quiere decir Puig con una la "nueva idea de España"? Desde el punto de vista de la configuración del estado, una apuesta clara por la descentralización, la potenciación de las comunidades y la superación del actual estado de las autonomías. Hay que ir a un estado federal, estilo Estados Unidos o Alemania, con el centro cediendo competencias a la periferia. 

En ese nuevo esquema, la Comunidad Valenciana ganaría en “capacidad tributaria” –gestionaría sus propios impuestos y rompería con una  financiación autonómica insuficiente- y ofrecería “lealtad institucional” al resto del país. Así lo apuntaba Puig en su hoja de ruta para el gobierno, el libro 'El problema valenciano tiene solución. Exhaustos de ofrendar nuevas glorias a España'.

Seguir leyendo »

Más de 65 actos para celebrar el 9 d'Octubre "tots a una veu"

Miles de personas hacen cola para acudir al Palau de la Generalitat.

La jornada de puertas abiertas celebrada el sábado para visitar el Palau de la Generalitat ha dado el pistoletazo de salida a la programación de actos con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Por primera vez en la historia, la programación  ha sido realizada de manera conjunta entre la Generalitat, las Corts Valencianes, la Diputació de València y los Ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón.

Entre los platos fuertes de esta edición destaca la apertura de nueve palacios y ocho museos de toda la Comunitat Valenciana. Todos los edificios abrirán sus puertas a la ciudadanía de manera gratuita con el objetivo de acercar nuestro patrimonio al conjunto de la sociedad valenciana.

Por el lado de los museos se encuentran el IVAM, el MUVIM, el Centre del Carme, la Beneficència, el Museu de la Ciutat, tanto el Museu de Belles Arts de València como el de Castelló y el Museu de Belles Arts Gravina. Todos los museos permanecerán abiertos hasta la madrugada del sábado día 8 y hasta las 20.00 horas del domingo 9.

En el lado de los palacios estarán en esta edición el Palau de la Generalitat, el Palau dels Almiralls d'Aragó-Banys de l'Almirall, el Palau dels Borja-Corts Valencianes, el Palau de la Batlia, el Palau del Marqués de la Scala, el Palau dels Català de Valeriola, el Palau del Marqués de Malferit, el Palau dels Mercaders y el Palau d'en Bou. Los palacios permanecerán abiertos ambos días desde las 10 de la mañana hasta las 20.00 horas.

El año pasado ya se abrió por primera vez al público el Palau de la Generalitat, también con motivo del 9 d'Octubre, con un gran éxito de asistencia: más de 40.000 personas se acercaron a conocer la histórica sede del gobierno valenciano.

Los actos que vertebran la programación de actividades del fin de semana son solo un aperitivo de lo que ocurrirá en cada rincón de la Comunitat Valenciana durante los siete días posteriores para concluir con el gran cierre de fiesta del domingo 9 de octubre. En total, más de 65 actos dedicados a jóvenes y mayores distribuidos a lo largo de todo el territorio que abarca la Comunitat Valenciana.

Seguir leyendo »