eldiario.es

Menú

Una plataforma audiovisual per a tota la ciutadania

No hi ha hagut sorpreses d’última hora i Empar Marco, la candidata proposada pel Consell Rector, serà la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), després de ser ratificada per les Corts Valencianes amb els vots favorables del PSPV, Compromís i Podem, l’abstenció de Ciutadans i el vot contrari del PP. Amb la compareixença de Marco davant la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i Espai Audiovisual, i la votació posterior, s’ha posat el punt final al procés de selecció de la persona que ha de conduir els mitjans públics dels valencians en els pròxims anys. Un procés públic amb virtuts innegables, que ha estat qualificat d’innovador i extraordinari pels que el van impulsar, però que també ha deixat algunes víctimes entre els seus protagonistes, amb reiterades filtracions sobre els noms dels candidats que van transformar la discreció recomanable en aquest tipus de decisions en un espectacle excessivament mediatitzat.

A partir d’ara, la flamant directora general té davant seu el repte majúscul de construir uns mitjans públics que servisquen el conjunt de la ciutadania, amb un pressupost ajustat i en un escenari comunicatiu molt complex i fragmentat. L’expectació és màxima entre els diferents agents del sector audiovisual autòcton i no seran poques les tensions amb les quals haurà de conviure, atesa la furibunda reacció de la dreta política i mediàtica sobre el seu nomenament i el conflicte laboral amb els extreballadors de l’antiga RTVV encara per resoldre. De la seua capacitat per a dissenyar una oferta de continguts atractiva i diferenciada, que connecte amb les necessitats i els interessos de la societat valenciana, i també per a sobreposar-se a les qüestions més incòmodes, en dependrà, segurament, l’èxit.

Seguir leyendo »

L’accés a l'ocupació pública com a eina per a millorar en l'eficiència i la igualtat

No és cap secret que el sistema de selecció d’empleats públics a Espanya i en les seues comunitats autònomes pateix defectes importants que cap de les reformes, com tampoc cap de les noves lleis d’ocupació pública que s’han anat succeint des del 1978, ha abordat de manera completa. L’esborrany publicat fa poc de l’Avantprojecte de llei d’ocupació pública de la Comunitat Valenciana tracta d’assenyalar i de donar solucions a alguns d’aquests problemes basant-se en l’Informe de la Comissió d’experts per a la modificació de la Llei valenciana de funció pública que, de manera molt rigorosa, ha identificat i analitzat algunes de les deficiències més importants del nostre model d’ocupació pública. Resulta molt interessant comprovar com, segons el parer d’aquests experts i de molts altres que han analitzat aquestes qüestions, l’origen de molts d’aquests problemes se situa, en no pocs casos, en el sistema d’accés a l’ocupació pública. 

En aquest sentit, un dels problemes del sistema actual de selecció de personal detectats per l’informe d’experts és la falta d’un òrgan especialitzat dedicat exclusivament a identificar les necessitats de personal de la Generalitat Valenciana, així com també les insuficiències formatives del personal ja contractat. Per això, l’avantprojecte planteja la creació de l’Escola Valenciana d’Administració Pública (EVAP) com a òrgan substitutiu de l’actual Institut Valencià d’Administració Pública, institució que, tal com critica l’informe de la Comissió d’experts, durant les últimes dècades ha tingut un protagonisme reduït en la gestió de l’ocupació pública. L’objectiu és ara centralitzar en aquest òrgan ja existent, però de nova denominació, les competències relatives a l’organització dels processos de selecció i formació de personal, establint així un únic òrgan especialitzat en les matèries relatives als recursos humans de la Generalitat Valenciana. L’esborrany d’avantprojecte indica, a més, que serà aquest òrgan qui s’encarregue de la formació dels directius públics professionals, figura aquesta que, si bé ja apareix en l’actual llei de funció pública valenciana, no ha estat mai desenvolupada en la pràctica, i es pretén així establir un sistema de formació del personal directiu públic que podria entendre’s inspirat, encara que amb menys escala i ambició, en el sistema de selecció francés en què l’École Nationale d’Administration (ENA) i altres grans écoles formen l’elit del personal de l’Administració Pública.

Un altre problema endèmic del model espanyol i valencià d’ocupació pública sorgeix com a conseqüència de les exigències que en la pràctica comporta la preparació a l’accés; els sistemes que actualment s’empren per a la selecció de personal requereixen moltes vegades que les persones aspirants a formar part de l’ocupació pública dediquen uns quants anys de la seua vida a preparar les proves, la qual cosa genera un efecte discriminatori d’una magnitud molt important que després de quatre dècades de democràcia continua sent exactament igual de problemàtic i continua comportant l’exclusió de nombroses persones vàlides, però d’orígens socioeconòmics més fràgils: la dedicació que requereixen alguns dels processos de selecció per a accedir a l’ocupació pública suposa un cost econòmic elevat que, senzillament, no tothom pot afrontar. A aquest problema tracta de donar solució l’avantprojecte de llei valenciana d’ocupació pública mitjançant l’establiment d’ajudes per a les persones que tinguen un bon expedient acadèmic i no tinguen els recursos per a preparar les proves selectives. Una iniciativa interessant, encara que resulta complicat imaginar que puga dur-se a terme de manera prou ambiciosa per a tallar el problema.

Seguir leyendo »

Del acceso al empleo público como herramienta para la mejora en la eficiencia y la igualdad

No es ningún secreto que el sistema de selección de empleados públicos en España y en sus Comunidades Autónomas adolece de importantes defectos que, ninguna de las reformas, como tampoco ninguna de las nuevas leyes de empleo público que se han ido sucediendo desde 1978, ha abordado de manera completa. El recientemente publicado Borrador del Anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana trata de señalar y dar soluciones a algunos de estos problemas basándose en el  Informe de la Comisión de expertos para la modificación de la Ley valenciana de función pública que, de manera muy rigurosa, ha identificado y analizado algunas de las más importantes deficiencias de nuestro modelo de empleo público. Resulta muy interesante comprobar cómo, a juicio de estos expertos y de otros muchos que han analizado estas cuestiones, el origen de muchos de estos problemas se sitúa, en no pocos casos, en el sistema de acceso al empleo público.

En este sentido, uno de los problemas del actual sistema de selección de personal detectados por el informa de expertos es la falta de un órgano especializado dedicado exclusivamente a la identificación de las necesidades de personal de la Generalitat Valenciana, así como las insuficiencias formativas del personal ya contratado. Por ello, el anteproyecto plantea la creación de l’Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) como órgano sustitutivo del actual Institut Valenciàd’Administració Pública, institución que, tal y como critica el informe de la comisión de expertos, durante las últimas décadas ha tenido un reducido protagonismo en la gestión del empleo público. El objetivo es ahora centralizar en este órgano ya existente pero de nueva denominación aquellas competencias relativas a la organización de los procesos de selección y formación de personal, estableciendo así un único órgano especializado en las materias relativas a los recursos humanos de la Generalitat Valenciana. El borrador de anteproyecto indica, además, que será este órgano el que se encargue de la formación de los directivos públicos profesionales, figura ésta que si bien ya aparece en la actual ley de función pública valenciana, no ha sido nunca desarrollada en la práctica, pretendiendo así establecer un sistema de formación del personal directivo público que podría entenderse inspirado, aunque con menor escala y ambición, en el sistema de selección francés en el que la École Nationale d’Administration (ENA) y otras Grandes Écoles forman a la élite del personal de la Administración Pública.

Otro problema endémico del modelo español y valenciano de empleo público surge como consecuencia de las exigencias que en la práctica conlleva la preparación al acceso; los sistemas que actualmente se emplean para la selección de personal requieren en muchas ocasiones que las personas aspirantes a formar parte del empleo público dediquen varios años de sus vidas a la preparación de las pruebas, lo que genera un efecto discriminatorio de una muy importante magnitud que tras cuatro décadas de democracia sigue siendo exactamente igual de problemático y sigue comportando la exclusión de numerosas personas válidas pero de orígenes socioeconómicos más frágiles: la dedicación que requieren algunos de los procesos de selección para el acceso al empleo público supone un elevado coste económico que, sencillamente, no todo el mundo puede afrontar. A este problema trata de dar solución el anteproyecto de ley valenciana de empleo público mediante el establecimiento de ayudas para aquellas personas que tengan un buen expediente académico y carezcan de los recursos para preparar las pruebas selectivas. Una iniciativa interesante, aunque resulta complicado imaginar que pueda llevarse a cabo de forma suficientemente ambiciosa como para atajar el problema.

Seguir leyendo »

La lluita pel dret a la salut universal

L’accés als drets socials sol regular-se entorn de la residència legal com a condició i el cas de l’assistència sanitària no n’és cap excepció. La majoria dels sistemes sanitaris restringeixen l’accés a les prestacions sanitàries a les persones que estan ‘irregularment’ als seus territoris, malgrat que moltes fa anys que hi viuen. Per exemple, països europeus com el Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Noruega o Suïssa. Això passa independentment de tenir models sanitaris diferents, com analitza aquest estudi comparatiu de la situació a Alemanya, als Països Baixos i a Espanya.

A Espanya, des de l’aprovació i l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, els immigrants en situació irregular troben obstacles per a poder beneficiar-se dels serveis del Sistema Nacional de Salut. La norma estableix les categories ‘assegurats’ i ‘beneficiaris’, vinculades, respectivament, a la participació en el sistema de la Seguretat Social i a una relació familiar o de dependència amb els ‘assegurats’, segons la nova redacció indicada en l’article 3 de la Llei 16/2003 (LCCSNS). Tot i que de la regulació es deriven diferents restriccions, destaquen les limitacions per a la població immigrant en situació irregular, que no es beneficien de l’excepció prevista per la norma per a incloure els qui, sense tenir els vincles esmentats abans, no superen un límit d’ingressos en còmput anual.

En definitiva, els immigrants sense residència legal només tenen reconeguda una assistència sanitària mínima a través del Sistema Nacional de Salut, això és, d’urgència per malaltia greu o accident, l’assistència a l’embaràs, el part i el postpart, i l’atenció a menors d’edat. Plataformes ciutadanes han creat registres per a mirar de comptabilitzar el nombre de denegacions d’assistència sanitària. A la Comunitat Valenciana, l’ Observatori del Dret Universal a la Salut (ODUSALUD), format per 87 entitats socials i professionals, té un registre on és possible enviar notificacions d’incidències. La situació a la Comunitat es va modificar arran del Decret llei 3/2015, aprovat el juliol del 2015 per a garantir l’accés universal a la sanitat.

Seguir leyendo »

La lucha por el derecho a la salud universal

El acceso a los derechos sociales suele regularse en torno a la residencia legal como condición, y el caso de la asistencia sanitaria no es una excepción. La mayoría de sistemas sanitarios restringen el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas que se encuentran ‘irregularmente’ en sus territorios, a pesar de que muchas lleven viviendo en ellos durante años. Por ejemplo, países europeos como el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Alemania, Noruega o Suiza. Ello ocurre independientemente de tener modelos sanitarios diferentes, como analiza  este estudio comparativo de la situación en Alemania, Países Bajos y España.

En España, desde la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, los inmigrantes en situación irregular encuentran obstáculos para poder beneficiarse de losservicios del Sistema Nacional de Salud. La norma establece las categorías de ‘asegurados’ y de ‘beneficiarios’, vinculadas, respectivamente, a la participación en el sistema de la Seguridad Social y a una relación familiar o de dependencia con los ‘asegurados’,según la nueva redacción dada al artículo 3 de la  Ley 16/2003 (LCCSNS). Aunque de la regulación se derivan diferentes restricciones, destacan las limitaciones para la población inmigrante en situación irregular, que no se benefician de la excepción prevista por la norma para incluir a los que, sin tener los vínculos anteriormente mencionados, no superen un límite de ingresos en cómputo anual.

En definitiva, los inmigrantes sin residencia legal sólo tienen reconocida una asistencia sanitaria mínima a través del Sistema Nacional de Salud, esto es, de urgencia por enfermedad grave o accidente, la asistencia al embarazo, parto y postparto, y la atención a menores de edad.Plataformas ciudadanas han creado registros para intentar contabilizar el número de denegaciones de asistencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana, el  Observatorio del Derecho Universal a la Salud (ODUSALUD), conformado por 87 entidades sociales y profesionales, tiene un registro donde es posible enviar notificaciones de incidencias.La situación en la Comunitatse modificó a raíz del Decreto ley 3/2015, aprobado en julio de 2015 para garantizar el acceso universal a la sanidad.

Seguir leyendo »

Aprendre de la crisi, apostar per la qualitat

El creixement econòmic del nostre país, en els últims anys, deixa molt a desitjar. Malgrat el 3,2% de creixement anual en el tercer trimestre del 2016, segons les dades de la CNTR (comptabilitat nacional trimestral), la qualitat de l’ocupació creada és qüestionable i resulta inevitable plantejar-se la direcció envers la qual es dirigeix el nostre mercat laboral. La recuperació econòmica conserva els perniciosos patrons implantats en èpoques de precrisi i, davant d’aquest panorama desolador, cal preguntar-se per què no hem aprés de la crisi.

El 2016 acaba amb 18,3 milions de contractes temporals, la xifra més elevada de la sèrie històrica. La temporalitat ha experimentat una tendència a l’alça durant els últims quatre anys; el 2015 va augmentar un 8% i el 2016 un 7%. A més, el 93% dels contractes signats durant el mes de desembre de l’any passat van ser temporals, per això el creixement econòmic està comportant una alta temporalitat.

S’ha mirat d’explicar aquesta situació al nostre país des de molts angles i un dels plantejaments amb més repercussió ha estat la teoria econòmica dels insiders-outsiders , proposada originàriament per Assar Lindbeck i Dennis Snower. La idea d’aquests dos economistes explica la taxa d’ocupació temporal tan elevada com a conseqüència de l’alta protecció dels treballadors indefinits i dels seus salaris. Empleats que, gràcies a la protecció tan forta que tenen davant de l’acomiadament, fan elevar les seues retribucions per damunt dels nivells d’eficiència i deixen els empresaris sense cap altra opció que recórrer als contractes temporals.

Seguir leyendo »

Aprender de la crisis, apostar por la calidad

El crecimiento económico de nuestro país, en los últimos años, deja mucho que desear. A pesar del 3,2% de crecimiento anual en el tercer trimestre del 2016, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral,  la calidad del empleo creado es cuestionable y resulta inevitable plantearse la dirección hacia la que se dirige nuestro mercado laboral. La recuperación económica está conservando los perniciosos patrones implantados en épocas pre-crisis y ante este panorama desolador, es necesario preguntarse por qué no hemos aprendido de la crisis.

El 2016 termina con 18,3 millones de contratos temporales, la cifra más elevada de la serie histórica. La temporalidad ha experimentado una tendencia al alza durante los últimos cuatro años, aumentando un 8% en 2015 y un 7% durante el 2016. Además, el 93% de los contratos firmados durante el mes de diciembre del pasado año fueron temporales, por lo que el crecimiento económico se está traduciendo en una alta temporalidad.

Se ha intentado explicar esta situación en nuestro país desde muchos ángulos y uno de los planteamientos con más repercusión ha sido la teoría económica de los insiders-outsiders, propuesta originalmente por Assar Lindbeck y Dennis Snower. La idea de estos dos economistas explica la elevada tasa de empleo temporal como consecuencia de la alta protección de los trabajadores indefinidos y de sus salarios. Empleados que, gracias a su fuerte protección frente al despido, elevan sus retribuciones por encima de los niveles de eficiencia, y dejan a los empresarios sin más opción que recurrir a los contratos temporales.

Seguir leyendo »

Corredores de transporte europeos: la inexplicable situación del litoral mediterráneo

Los corredores de transporte europeos son elementos de planificación fundamentales para garantizar la cohesión territorial y la eficiencia económica en la Unión Europea. Desde su creación no han dejado de cambiar de forma sin alterar el objetivo de cohesión territorial a escala europea. Desde la última remodelación de los “corredores multimodales” de la Comisión europea en 2013, que parecen dar cuerpo a un territorio europeo acabado, surgió una nueva escala, más amplia, que integra política y económicamente dichos corredores en una lógica intercontinental, eurasiática. Esta lógica contínua de la infraestructura en una red multiregional, multiescalar se asocia a profundos cambios que se otean en la ordenación territorial europea. El reciente informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE (16.12.2016, COM (2016) 805 final) permite intuir que esta nueva escala de trabajo europea (de la que ya existen cuatro ejemplos) será complemento territorial para la proyección de redes integradas de transporte a escala continental e incluso más allá. En este marco contrasta el inexplicable retraso que afecta al litoral mediterráneo español.

Un análisis histórico del concepto de corredores de transporte en Europa muestra una sucesión de etapas de planificación que corresponden a distintas visiones del territorio europeo y de la construcción europea como proyecto político. En los años 1970, los trabajos de la Conferencia europea de los Ministros de Transporte (CEMT) con la OCDE son una de las caras de la voluntad de concretar el objetivo de unificación europea en torno a proyectos concretos como lo proponía ya Robert Schuman en la Declaración del 9 de Mayo 1950. Los proyectos de 1977 por lo esencial refuerzan la trama del corazón económico de Europa. En cambio, en los años 1990 se enfrentan dos visiones distintas: la de la CEMT ha evolucionado hacia un objetivo de ensanchamiento de Europa que se traduce en los proyectos de corredores “pan-europeos” dirigidos al este del continente, mientras la Comisión Europea pone en marcha los “mega-corredores” que refuerzan la dorsal europea como primeros avatares de las futuras Redes Trans-europeas de Transporte (RTE-T).

Las RTE-T que se deciden en 1990 y se van desarrollando por fases sucesivas y con revisiones periódicas de sus objetivos (en 2005 y 2013) responden al mismo objetivo general que guía la política europea desde los años 1950 e intentan lograr la integración continental por las redes de transporte. En aquella época, España acaba de unirse con la CEE y es una de las regiones “periféricas” que hay que conectar con el centro del continente, y por lo tanto está al centro del objetivo de interconexión de los Estados miembros, y técnicamente de interoperabilidad de las redes de transporte. A lo largo de las siguientes fases, las prioridades se deslizan hacia el este y los nuevos Estados miembros de la Unión europea con los 30 proyectos prioritarios de 2005. España sigue en varios proyectos trans-europeos, pero el centro de gravedad de la política ha sido desplazado. Por fin, los 9 “corredores multimodales” de 2013 parecen ser los de una Europa considerada como “finalizada”, en la que el “Corredor Mediterráneo” le da su nombre a un eje desde el sur de España hasta la frontera de Ucrania, con un doble recorrido en la Península, lo cual le da importancia al Corredor Mediterráneo y al mismo tiempo le quita (o pretende diluir) su contenido político.

Seguir leyendo »

Corredors de transport europeus: la inexplicable situació del litoral mediterrani

Els corredors de transport europeus són elements de planificació fonamentals per a garantir la cohesió territorial i l’eficiència econòmica en la Unió Europea. Des que es van crear no han deixat de canviar de forma sense alterar l’objectiu de cohesió territorial a escala europea. Des de l’última remodelació dels “corredors multimodals” de la Comissió Europea el 2013, que semblen donar cos a un territori europeu acabat, va sorgir una escala nova, més àmplia, que integra políticament i econòmicament aquests corredors en una lògica intercontinental, eurasiàtica. Aquesta lògica contínua de la infraestructura en una xarxa multiregional, multiescalar, s’associa a canvis profunds que s’atalaien en l’ordenació territorial europea. L’informe, recent, de la Comissió Europea sobre l’aplicació de les estratègies macroregionals de la UE (16.12.2016, COM (2016) 805 final) permet intuir que aquesta nova escala de treball europea (de què ja n’hi ha quatre exemples) serà complement territorial per a projectar xarxes integrades de transport a escala continental i, fins i tot, més enllà. En aquest marc contrasta el retard tan inexplicable que afecta el litoral mediterrani espanyol.

Una anàlisi històrica del concepte de corredors de transport a Europa mostra una successió d’etapes de planificació que corresponen a diferents visions del territori europeu i de la construcció europea com a projecte polític. En els anys setanta, els treballs de la Conferència Europea dels Ministres de Transport (CEMT) amb l’OCDE són una de les cares de la voluntat de concretar l’objectiu d’unificació europea entorn de projectes concrets, com ja proposava Robert Schuman en la Declaració del 9 de maig de 1950. Els projectes del 1977 reforcen, essencialment, la trama del cor econòmic d’Europa. En els anys noranta, en canvi, s’hi enfronten dues visions diferents: la de la CEMT evoluciona envers un objectiu d’eixamplament d’Europa que comporta els projectes de corredors “paneuropeus” dirigits a l’est del continent i la de la Comissió Europea posa en marxa els “megacorredors” que reforcen la dorsal europea com a primers avatars de les futures Xarxes Transeuropees de Transport (XTE-T).

Seguir leyendo »

La formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana. Algunos apuntes para la reflexión/acción

Alumnos de una escuela de adultos en clase

En 2016 se ha cumplido el vigésimo aniversario de la publicación de “ La educación encierra un tesoro” - Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors-.  Como es sabido, la Comisión sostieneen él que para alcanzarsus finalidades y objetivos, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que denomina los pilares del conocimiento: “aprender a conocer”, paraalcanzar los instrumentos básicos que permitan comprender la realidad; “aprender a hacer”, para lograr las habilidades necesarias que permitan influir sobre el propio entorno; “aprender a vivir juntos”, para participar y cooperar con los demàs en todas las actividades humanas;y “aprender a ser”, un proceso fundamental en la búsqueda del desarrollo global de todas y cada una de las personas, proporcionando la necesaria libertad “de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación”. La propia Comisión insiste en que esta propuesta persigue que todos y cada uno de los pilares del conocimiento reciban una atención equivalente en todas y cada una de las prácticas formativas, con el fin de que la educación sea una experiencia global a lo largo de toda la vida en las vertientes cognitiva y práctica, humanizadora y socializante.

 En los planos teórico y normativo, esta concepción se convirtió en paradigma de las distintas  propuestas legislativas españolas de los últimos años, en un singular consenso político que difícilmente podrá llegar en otras áreas de la intervención educativa. Desde el punto de vista profesional, la propuesta de la comisión, por lo sintética y tangible, ha guiado a multitud de docentes que han perseguido siempre la perenne utopía de que educar es “mucho más” que instruir, adiestrar o adoctrinar.

El informe fue presentado en enero de 1996. Solo un año antes, en enero de 1995, las Cortes Valencianas aprobaban la Ley 1/1995 de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Formación de Personas Adultas (FPA). Sustentadas por principios comunes, hay una extraordinaria similitud en los supuestos de partida de la Ley valenciana de FPAy las propuestas del informe de la Comisión Internacional, como puede apreciarse en el artículo 4 de la ley, que establece las actuaciones por áreas en la formación de personas adultas: a) Formación orientada a garantizar a todas las personas adultas una educación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo. b) Formación orientada al ejercicio de los derechos y de las responsabilidades ciudadanas, así como a la participación social. c) Formación orientada al desarrollo personal y a la participación en la vida cultural. d) Formación ocupacional, orientada al desarrollo profesional que facilite la inserción, la actualización y la promoción laboral. e) Formación social orientada a la inserción, al desarrollo comunitario, a la cohesión social y a la atención de personas adultas con necesidades especiales.

Seguir leyendo »