eldiario.es

9

Carrer 30, zona verda, bicis, patinets: aquests són els 19 punts destacats de l'ordenança de mobilitat de València

El ple de l'Ajuntament aprova la normativa que entrarà en vigor una vegada es publique en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

La normativa prohibeix que els patinets elèctrics i les bicis circulen per les voreres, però els permet a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora en zones de vianants, ciclo-carrers i carrers 30 d'un sol carril

Les motos no podran circular pel carril bus i per a estacionar en les voreres no aniran amb el motor en marxa; tots els carrers d'un carril queden limitats a 30 quilòmetres per hora

Usuarios del anillo ciclista

Usuaris de l'anell ciclista.

València compta ja amb una nova ordenança (text íntegre al final de la informació) que regula tot allò relacionat amb la mobilitat de la ciutat, tant els mitjans de transport tradicionals com les últimes modalitats, substituint així la de l'any 2010.

El ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament aquest dijous el nou text amb els vots a favor de l'equip de Govern (Compromís, PSPV i València en Comú) i en contra de l'oposició (PP, Ciutadans i l'edil no adscrita). La normativa entrarà en vigor una vegada es publique en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Aquests són els aspectes més nous i destacats a tindre compte de la nova normativa:

Restriccions mediambientals i distintiu. Qualsevol vehicle motoritzat que, conforme a la normativa estatal en matèria de trànsit, dispose o haja de disposar de distintiu ambiental emés per la Direcció General de Trànsit de l'Administració General de l'Estat, haurà d'exhibir-lo. Es podran implantar, per motius mediambientals, i de manera obligada si es produïren episodis d'alta contaminació atmosfèrica, mesures extraordinàries i temporals de restricció total o parcial del trànsit i limitacions de la velocitat dins del terme municipal, prèvia senyalització oportuna. Les mesures que s'adopten per motius mediambientals prevaldran sobre el règim general de circulació i estacionament previst en aquesta Ordenança.

2. Carrers d'un únic carril. Per a totes les vies d'un únic carril per sentit a la ciutat aquesta velocitat màxima queda fixada en 30 quilòmetres per hora, llevat que hi haja senyalització amb indicació diferent. A l'efecte de comptabilitzar el nombre de carrils per sentit d'un viari per a l'aplicació d'aquest article, no es consideren carrils de circulació els reservats per a determinats vehicles (bus, taxi, bici, etc).

3. Carrers residencials. Els carrers residencials són zones de circulació especialment condicionades en les quals hi ha una coexistència en el mateix espai de vianants, ciclistes i vehicles a motor i que estan destinades en primer lloc a les persones vianants. Estaran senyalitzades i la velocitat màxima de circulació per elles és de 20 km/h. Els vehicles a motor hauran de concedir prioritat a les persones a peu, ciclistes i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Els jocs i els esports estan autoritzats. Als carrers residencials les persones vianants no han de destorbar inútilment a les conductores de vehicles.

4. Zones 30. Són zones de circulació que estan destinades en primer lloc a les persones vianants, en les quals la velocitat màxima en la banda de circulació és de 30 km/h.Generalment, mantenen la diferenciació tradicional entre calçada de circulació i voreres, encara que es requereix que aqueixos àmbits estiguen especialment condicionats i senyalitzats. En aquestes vies, les persones a peu tenen prioritat, i podran travessar la calçada fora de les zones senyalitzades, per a això hauran de d'assabentar-se que poden fer-ho sense risc ni obstaculització indeguda, i no és necessari implantar passos per als vianants formalitzats.

5. Àrees de prioritat residencial. Àmbit territorial conformat pel conjunt de vies públiques degudament delimitades i amb continuïtat geogràfica, en les quals s'implante amb caràcter general, mesures de restricció d'accés, circulació i estacionament de vehicles. L'objectiu d'aquestes zones seria disminuir la intensitat de trànsit en zones històriques, residencials o sensibles per qualsevol altre motiu. Les autoritzacions d'accés hauran de ser sol·licitades per les persones interessades conforme als criteris establits mitjançant acord de la Junta de Govern Local. Les persones autoritzades estaran obligades a comunicar a l'òrgan gestor cada canvi de dades respecte dels considerats en el seu moment per a l'obtenció de l'autorització.

6. Persones amb mobilitat reduïda. Tenen la consideració de vianants les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen vehicles a rodes, elèctrics o no, acomodant la seua marxa a la de les persones que es desplacen a peu i en tot cas a una velocitat mai superior a 5 km/h. Així mateix, els xiquets i les xiquetes menors de 8 anys que circulen per les voreres amb patins o altres dispositius amb rodes, ciclistes espentant la bicicleta amb la mà i les persones que transiten a peu portant de la mà un ciclomotor o una motocicleta.

7. Obligacions i recomanacions als ciclistes. Els usuaris de bicicletes no podran usar auriculars, ni fer ús del mòbil mentre circulen o portar gossos lligats mentre circulen. Serà recomanable, però no obligatori, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, així com donar d'alta el vehicle en un registre de l'Ajuntament.

8. Zones de circulació i velocitats dels ciclistes. Excepte en el cas excepcional dels més xicotets (que podran anar amb bici per la vorera mentre aprenen o juguen, sempre acompanyats d'un major a peu), no es pot circular en cap cas per les voreres. Circularan preferentment pels carrils bici a un màxim de 20 km/h en els segregats en la calçada i de 15 km/h en els habilitats en les voreres. Podran circular per la calçada, sempre que no ho facen a una velocitat anormalment reduïda i per carrers per als vianants respectant la prioritat del vianant i a una velocitat màxima de 10 km/h. Es prohibeix la seua circulació pels túnels que manquen de carril bici segregat, excepte senyalització expressa que ho autoritze. En encreuaments semaforitzats i sempre que hi ha senyalització específica, les bicicletes podran depassar el semàfor en roig, respectant la prioritat per als vianants, per a fer un gir a la dreta, o per a incorporar-se a un carril bici o carrer per als vianants.

9. Ciclo-carrers. Trams de carrer que prolonguen un itinerari ciclista on per tant les persones amb bicicleta i les que van en automòbil comparteixen el mateix espai. Hauran d'estar clarament senyalitzades, tant en relació al seu ús, com a la limitació de velocitat a 30 km/h. En aquests ciclo-carrers les persones amb bicicleta tindran prioritat de circulació davant les que van en automòbil i l'Ajuntament podrà habilitar la circulació de les bicicletes en tots dos sentits, igual que en els carrers residencials, zones 30 i zones de coexistència.

10. Estacionament de bicicletes. S'estacionaran preferentment en els espais específicament condicionats per a tal fi, dotats de dispositiu d'aparcabicis. En el supòsit que no hi haja aparcaments lliures en un radi de 50 metres podran ser amarrades o estacionades al costat d'elements del mobiliari urbà durant un termini que en cap cas podrà superar les 72 hores en el mateix lloc, i sempre que amb això no es realitze cap mal a l'element, no es veja alterada la seua funció, ni s'entorpisca el trànsit per als vianants ni la circulació de vehicles. En cap cas es podran subjectar les bicicletes als arbres.

11. Patinets elèctrics i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de tipus A. Vehicles autoequilibrats (monocicles, plataformes) i patinets elèctrics lleugers, de menor grandària. Estan equipats amb un motor elèctric i la seua capacitat màxima de transport és d'una plaça. Disposaran de fre. El timbre i el casc no són obligatoris, sinó recomanables. Quan circulen de nit o en condicions de baixa visibilitat, per zona urbana, es recomana que usen una peça, jupetí o bandes reflectores. Referent a la circulació per via interurbana, s'estarà al que diga el Reglament General de Circulació.

12. Patinets elèctrics i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de tipus B. Patinets elèctrics de major grandària. Estan equipats amb un motor elèctric i la seua capacitat màxima de transport és d'una plaça. Disposaran de timbre, fre, llums (davantera i posterior) i catadiòptrics. L'ús del casc és obligatori. Quan circulen de nit o en condicions de baixa visibilitat per zona urbana es recomana que usen una peça, jupetí o bandes reflectores. En que fa referència a la circulació per via interurbana s'estarà al que diga el Reglament General de Circulació.

13. Zones de circulació, estacionament i velocitats dels VMP. Els de tipus A podran circular per zones per als vianants a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora, a un màxim de 15 quilòmetres per hora en els carrils bici que estiguen sobre la vorera, i a 20 quilòmetres per carrils bici habilitats sobre la calçada. A més, podran circular per la calçada en àrees de prioritat residencial, en carrers 30 d'un sol carril i en ciclo-carrers. Els patinets de tipus B tindran les mateixes condicions, llevat que en tindre una potència major no podran circular per zones per als vianants. Pel que fa a l'estacionament, tindran la mateixa consideració que les bicicletes.

14. Patins, monopatins i altres aparells sense motor. Només podran utilitzar-se amb finalitats lúdiques o esportives en les zones específicament dissenyades o senyalitzades per a això. Quan siguen utilitzats per al desplaçament de persones, de manera similar als VMP, estaran subjectes a la mateixa regulació que els VMP lleugers tipus A. Transitaran preferentment per la infraestructura ciclista, excloent-hi els ciclo-carrers i altres vies de sentit únic on estiga limitada la velocitat de circulació a 30 km/h.

15. Grups turístics amb bicicleta o VMP. Els grups de turistes que es desplacen amb bicicleta o en VMP per la ciutat no hauran d'excedir de 15 persones. Si el grup fóra major, haurà de fraccionar-se en grups d'aqueixa grandària com a màxim, circulant a una distància mínima de 50 metres entre ells. Els grups formats per més de 6 persones sempre hauran d'anar acompanyats per un guia.

16. Circulació i estacionament de motocicletes. La principal novetat és que no podran circular pel carril bus i que, en els casos en els quals puguen aparcar en les voreres, hauran d'apagar el motor fins arribar a la zona d'estacionament.

17. Zones de càrrega i descàrrega. Estan destinades als vehicles industrials i de mercaderies i tindran un horari d'ús de 8 a 20 hores amb caràcter general, excepte en aquelles en les quals la senyalització establisca un altre horari. El personal del xicotet comerç que necessite efectuar operacions puntuals de càrrega i descàrrega amb els seus vehicles particulars tipus turisme podran utilitzar per 10 minuts els espais d'aparcament reservats per a la distribució comercial pròxims al seu local. Es requerirà estar d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques.

18. Zones verdes d'estacionament. Places d'aparcament en superfície d'ús exclusiu per a residents. Haurà de disposar-se del corresponent identificatiu, expedit per l'Ajuntament o la persona o empresa adjudicatària del servei de gestió de l'estacionament regulat.

19. Quantia de les sancions. Les infraccions estaran tipificades com a lleus, greus i molt greus. Com a norma general, les primeres podran arribar als 750 euros, les segones fins als 1.500 i les terceres fins als 3.000 euros. Les sancions relacionades amb bicicletes o VMP arribaran fins als 100 euros en el cas de les lleus, en el cas de les greus oscil·laran entre 101 i 200 euros i en el de les molt greus entre 201 i 500 euros.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha