Antifrau insta Mazón a contractar els dinars del Palau de la Generalitat sense “fraccionament” com va fer Puig

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha demanat a Carlos Mazón, actual inquilí del Palau de la Generalitat, que no seguisca la senda del seu predecessor, el socialista Ximo Puig en matèria de contractes menors per als serveis de restauració de la Presidència autonòmica.

L’organisme dirigit per Joan Llinares ha detectat una vintena d’expedients de contractació licitats des del 2018 en què es va utilitzar el procediment del contracte menor per a “satisfer una necessitat recurrent, periòdica i previsible” com és el servei de restauració del president “amb diversos comensals, amb la finalitat de tractar temes de Presidència”.

Antifrau, després de rebre una alerta sobre presumptes irregularitats, ha analitzat els expedients de contractació –amb “el mateix objecte i idèntica denominació”– i ha conclòs que es van eludir la normativa i els “mecanismes de control previs en matèria de fiscalització”, amb un “fraccionament fraudulent”.

Sobre els contractes menors de restauració, l’AVA ha detectat “solapament d’alguns d’aquests dins d’un mateix exercici econòmic”, a més d’una “concatenació dels uns amb els altres”. Per part seua, els contractes de subministrament de parament, en tres períodes successius entre el 2020 i el 2023, van ser adjudicats a una mateixa empresa, segons indica Antifrau.

A més, tots els contractes de restauració van incórrer en un “fraccionament fraudulent” per no superar el llindar de 15.000 euros “en còmput anual i infringint el límit temporal d’un any, i fins i tot fent-se’n diversos en un mateix període, eludint els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponen”.

La Intervenció va advertir del fraccionament

La presumpta irregularitat “era coneguda” en el departament de Presidència “i no es va corregir” per part de l’òrgan de contractació a pesar que la Intervenció Delegada “va deixar constància expressa” en els seus informes de control financer que l’ús reiterat de contractes menors amb el mateix objecte suposa un incompliment de la normativa de contractació, atés que la “duració real del contracte és superior a l’any”. Així, Antifrau recomana el procediment obert simplificat de tramitació sumària.

L’organisme, després d’analitzar la documentació de Presidència, ha conclòs que “no consten altres pressupostos ni estudis previs de mercat”. Entre el 2018 i el 2023, l’últim any de Puig al capdavant de la Presidència de la Generalitat Valenciana, es van adjudicar contractes per un valor total de 186.349 euros. D’acord amb el “període investigat” i de l’adjudicació en el conjunt, Antifrau considera que la suma total “supera de manera exagerada el límit legal” establit per la normativa de contractació pública.

En les seues al·legacions, Presidència arguïa la “immediatesa d’aquests serveis”, justificada per la diversificació de la seua contractació “en aquells establiments que per la seua ubicació i pel seu funcionament adequat es consideraven més apropiats”. Antifrau rebutja de pla l’al·legació: “No es pot acceptar aquesta justificació per tal com estem davant una despesa pública subjecta a unes normes legals perfectament definides, objectives i iguals per a tots”.

“A més”, recorda l’AVA, “s’observa coneixement i intencionalitat de l’Administració de no evitar el fraccionament, infringint els límits que la llei estableix de manera conscient de forma tan dilatada en el temps i desproporcionada en la quantia”.

Procediment de revisió d’ofici

L’informe d’Antifrau desestima totes les al·legacions de Presidència i recomana a l’actual inquilí del Palau de la Generalitat que inicie el procediment de revisió d’ofici dels contractes menors de serveis de restauració de l’etapa anterior de Ximo Puig en matèria de restauració i de subministrament de parament. Tot això a causa del “fraccionament indegut” que va incórrer en “causa de nul·litat de ple dret” per haver-se prescindit del “procediment legalment establit”.

A més, l’AVA també recomana una planificació i programació adequades de la contractació administrativa en períodes plurianuals amb l’objectiu de reduir al màxim la utilització de la figura del contracte menor “en les actuacions de caràcter necessari, reiterat i previsible que tinguen un mateix objecte”.

L’informe demana que s’elabore una instrucció interna dirigida als responsables de la contractació administrativa de Presidència que incorpore el “caràcter excepcional” dels contractes menors i l’exigència en les ofertes que les empreses que s’hi presenten no estiguen vinculades entre si.