eldiario.es

9

Lucas Marco

Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universitat de València y máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universitat de Barcelona. Ha colaborado en el diario Público, linformatiu.com, la revista El Temps, el periódico quincenal Diagonal o el anuario de media.cat, entre otros medios. Es autor del libro ‘Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia’ (Alfons el Magnànim, 2018).

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 316

La Fiscalía investiga por qué BBVA ejecutó la hipoteca de una familia cuando se la había vendido a un fondo buitre

La Fiscalía de Valencia se ha personado en el procedimiento judicial de una entidad bancaria que reclamó la vivienda a una familia que dejó de pagar la hipoteca vendida a un fondo buitre, según ha confirmado un portavoz del Ministerio Fiscal. El problema, apunta la abogada María José Alamar, es que el banco había cedido previamente la hipoteca a un fondo buitre sin que dijera nada en el procedimiento judicial sobre esta venta cuando reclamó la ejecución del préstamo.

La sección de lo Social, Contencioso Administrativo y Mercantil de la Fiscalía Provincial de Valencia acordó el pasado 25 de septiembre incoar diligencias preprocesales civiles y personarse en la causa del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent (Valencia). El fiscal recuerda en el decreto de diligencias, en referencia a esta "problemática social y jurídica", que está "legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios". 

Seguir leyendo »

La Fiscalía investiga si el exalcalde de Oropesa cometió prevaricación y malversación al abonar sobresueldos injustificados al secretario municipal

El secretario municipal del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castelló), José Luis Silvente, cobró en cinco meses 26.650 euros en sobresueldos con un informe jurídico desfavorable, mientras que el técnico de personal, Manuel Tellols, se embolsó 11.104 euros en nueve meses. La Fiscalía, tras una denuncia del exconcejal de Compromís, Josep Lluís Romero, ha citado a declarar en condición de investigados al exalcalde del Partido Popular, Rafael Albert Roca, y a los dos responsables municipales que cobraron los sobresueldos. Los tres están investigados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.  

La fiscal considera que las resoluciones de la Alcaldía que aprobaron las nóminas del 2018, incluidos los pagos por gratificaciones (horas extra) y por productividad, "han sido dictadas con el informe jurídico desfavorable respecto a productividades, y con los reparos formulados por el Interventor del Ayuntamiento al superar las mismas las limitaciones contempladas por la normativa reguladora de la función pública". El Ministerio Fiscal arguye que los sobresueldos carecen de "cobertura legal alguna", están "cuantificadas de manera no objetiva" y prescinden del procedimiento legal, "según consta en la propia certificación". 

Seguir leyendo »

La Fiscalia investiga per què BBVA va executar l'hipoteca d'una família quan l'havia venut a un fons voltor

La Fiscalia de València s’ha personat en el procediment judicial d’una entitat bancària que va reclamar l’habitatge a una família que va deixar de pagar la hipoteca venuda a un fons voltor, segons ha confirmat un portaveu del ministeri fiscal. El problema, apunta l’advocada María José Alamar, és que el banc havia cedit prèviament la hipoteca a un fons voltor sense haver dit res en el procediment judicial sobre aquesta venda quan va reclamar l’execució del préstec.

La Secció Social, Contenciosa Administrativa i Mercantil de la Fiscalia Provincial de València va acordar el 25 de setembre passat incoar diligències preprocessals civils i personar-se en la causa del Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrent. El fiscal recorda en el decret de diligències, en referència a aquesta “problemàtica social i jurídica”, que està “legitimat per a exercitar qualsevol acció en defensa dels interessos dels consumidors i usuaris”.

Seguir leyendo »

La Generalitat Valenciana paga 12,9 millones por reclamaciones en la gestión de vivienda pública de la época del PP

La mala gestión en materia de vivienda e infraestructuras del Gobierno autonómico del Partido Popular persigue a los actuales responsables de la Generalitat. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática deberá pagar a varias constructoras y comunidades de vecinos 12,9 millones de euros (incluyendo los intereses y las costas), según los cálculos de este diario efectuados tras el análisis de una treintena de sentencias.

Los pleitos, resueltos por juzgados de primera instancia, de lo contencioso administrativo, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, corresponden a reclamaciones de la época del Consell del PP, mayoritariamente por intereses de demora o resoluciones del contrato de compra-venta, entre otros. En algunos casos, los tribunales condenan a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) a indemnizar a constructoras vinculadas a la presunta financiación ilegal del partido conservador. El EIGE estaba presidido por la actual líder del PPCV, Isabel Bonig, entonces consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Seguir leyendo »

La Generalitat Valenciana paga 12,9 milions per reclamacions en la gestió d'habitatge públic de l'època del PP

La mala gestió en matèria d’habitatge i infraestructures del Govern autonòmic del Partit Popular persegueix els responsables actuals de la Generalitat. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica haurà de pagar a unes quantes constructores i comunitats de veïns 12,9 milions d’euros (incloent-hi els interessos i les costes), segons els càlculs d’aquest diari efectuats després de l’anàlisi d’una trentena de sentències.

Els plets, resolts per jutjats de primera instància, del contenciós administratiu, pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i per la Sala Civil del Tribunal Suprem, corresponen a reclamacions de l’època del Consell del PP, majoritàriament per interessos de demora o resolucions del contracte de compravenda, entre altres. En alguns casos, els tribunals condemnen l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a indemnitzar constructores vinculades al presumpte finançament il·legal del partit conservador. L’EIGE estava presidit per l’actual líder del PPCV, Isabel Bonig, llavors consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Seguir leyendo »

El 40% de les principals taulelleres de Castelló acaben després de la crisi en mans de fons d’inversió

Quatre de les deu principals taulelleres castellonencs estan en mans de fons d’inversió estrangers o espanyols. El sector del taulell de la província de Castelló, assotat per la crisi immobiliària, és un dels principals puntals de l’economia valenciana. Espanya és el primer fabricant ceràmic d’Europa i el tercer exportador del món.

Els fons d’inversió, siguen estrangers o de capital espanyol, veuen amb bons ulls a la indústria taulellera i dirigeixen les seues inversions cap a aquest sector clau de Castelló, amb més de 120 productors. “El nombre d’operacions, en comparació amb el conjunt del sector, és baix. La gran majoria de les empreses continuen en mans d’accionistes i empresaris valencians”, diu una portaveu de l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer), l’associació patronal majoritària del sector.

Seguir leyendo »

El 40% de las principales azulejeras de Castellón acaban tras la crisis en manos de fondos de inversión

Cuatro de las diez principales azulejeras castellonenses están en manos de fondos de inversión extranjeros o españoles. El sector del azulejo de la provincia de Castelló, azotado por la crisis inmobiliaria, es uno de los principales pilares de la economía valenciana. España es el primer fabricante cerámico de Europa y el tercer exportador del mundo.

Los fondos de inversión, ya sean extranjeros o de capital español, ven con buenos ojos a la industria azulejera y dirigen sus inversiones hacia este sector clave de Castelló, con más de 120 productores. "El número de operaciones, en comparación con el conjunto del sector, es bajo. La gran mayoría de empresas sigue en manos de accionistas y empresarios valencianos", dice una portavoz de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), la asociación patronal mayoritaria del sector.

Seguir leyendo »

La Generalitat Valenciana haurà de pagar 150.000 euros al guàrdia civil que es va estavellar contra un escaló mal col·locat en la CV-35

Un guàrdia civil de trànsit patrullava el 16 de juliol de 2014, un dia de perfecta visibilitat, quan sense motiu aparent se’n va eixir de la carretera CV-35 a l’altura de la Pobla de Vallbona i la roda de la motocicleta va xocar contra una fita de vèrtex (l’element verd i blanc que indica el punt en què dos corrents de trànsit se separen) mal col·locat sobre un escaló de ciment de 17,5 centímetres. L’agent, que circulava a una velocitat adequada, se’n va eixir volant, va aterrar en la cuneta i es va pegar un colp bestial equivalent a una caiguda des d’un tercer pis.

El guàrdia civil va ingressar greu en el servei d’urgències i en la unitat de reanimació. Més tard, va necessitar cirurgia plàstica, maxil·lofacial i de l’aparell digestiu, i també rehabilitació i psicologia clínica. Els metges van haver d’extirpar-li la melsa, li han quedat alteracions en la cara i porta una pròtesi parcial en el maluc dret. Com a conseqüència del colp, el motorista va romandre 478 dies de baixa i va haver de traslladar-se a un habitatge accessible per a la cadira de rodes que utilitza des de l’accident. 

Seguir leyendo »

La Generalitat Valenciana deberá pagar 150.000 euros a un guardia civil que se estrelló contra un escalón mal colocado en la CV-35

Un guardia civil de tráfico patrullaba el 16 de julio del 2014, un día de perfecta visibilidad, cuando sin motivo aparente se salió de la carretera CV-35 a la altura de la Pobla de Vallbona y la rueda de su motocicleta chocó contra un hito de vértice (ese elemento verde y blanco que indica el punto en que dos corrientes de tráfico se separan) mal colocado sobre un escalón de cemento de 17,5 centímetros. El agente, que circulaba a una velocidad adecuada, salió volando y aterrizó en la cuneta dándose un tremendo golpe equivalente a una caída desde un tercer piso.

El guardia civil ingresó grave en el servicio de urgencias y en la unidad de reanimación. Más tarde, necesitó cirugía plástica, maxilofacial y del aparato digestivo, así como rehabilitación y psicología clínica. Los médicos tuvieron que extirparle el bazo, le han quedado alteraciones en la cara y lleva una prótesis parcial en la cadera derecha. Como consecuencia del golpe, el motorista permaneció 478 días de baja y tuvo que trasladarse a una vivienda accesible para la silla de ruedas que utiliza desde el accidente.

Seguir leyendo »

Videojocs contra el canvi climàtic

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló va ser la primera d’Espanya a oferir el grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Ara, un equip multidisciplinari de la institució educativa ha obtingut una ajuda de 70.000 euros de la Fundació Daniel i Nina Carasso per a desenvolupar videojocs contra el canvi climàtic. Amb un format innovador de living lab (laboratori viu).

La periodista Maria Josep Picó, directora tècnica del projecte, explica que la iniciativa parteix de les “innovacions que explorem en l’UJI per transmetre continguts científics a través de les xarxes i de les narratives transmèdia”. “Volem vincular els videojocs a la divulgació científica”, afig. Així, explica Picó, nou grups d’investigació de la universitat estan inspirant els alumnes del grau per a dissenyar videojocs que creen “una cultura del canvi climàtic”. Les línies d’investigació se centren en energies renovables, urbanisme sostenible o biotecnologia. 

Seguir leyendo »