eldiario.es

9

Maria Àngels Viladot

Professora de la Universitat Oberta de Catalunya. Escriptora i Editora.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 24

La meritocracia laboral, una trampa para las mujeres

Hace 45 años que vivo en pareja con un ingeniero industrial. Me cuenta que entre los estudiantes de su promoción había una rara avis: una chica. ¿Era bonita?, o bien, ¿era ingeniera?, las dos cosas a la vez era algo imposible. En cualquier caso, se la consideraba una foránea: no podía formar parte del grupo de los ingenieros, una carrera de hombres. En el curso 2014-2015 había 6.522 titulados de grado y master... de este total, aproximadamente 600 eran chicas. Un escaso 10%.

Hoy en día hay muchas mujeres jóvenes que piensan que la discriminación no existe y que si actúan siguiendo los principios de la meritocracia llegarán donde quieran. Este pensamiento democrático tan loable está desgraciadamente muy lejos de la realidad. La meritocracia va en detrimento de las mujeres porque no reconoce las discriminaciones sistemáticas que éstas viven en los ámbitos laborales. Pensemos sino, en los sesgos en la selección de candidatos y candidatas para alcanzar un empleo, en las injusticias en la promoción laboral, en las dificultades para encontrar mentoras, en la exclusión de las mujeres de las redes informales de relación laboral que establecen los hombres, redes de relación que son muy importantes para subir o mantenerse en las esferas de decisión; pensemos también en los tratos a veces vejatorios y de acoso sexual que aplica el grupo masculino....

Seguir leyendo »

La meritocràcia laboral, una trampa per a les dones

Fa 45 anys que visc en parella amb un enginyer industrial. M’explica que entre els estudiants de la seva promoció hi havia una rara avis: una noia. Era bonica? Era enginyera?, les dues coses alhora era quelcom impossible. En qualsevol cas, se la considerava una forana: no podia formar part del grup dels enginyers, una carrera d’homes. En el curs 2014-2015 hi havia 6.522 titulats i titulades de grau i màster...  d’aquest total, aproximadament 600 eren noies. Un escàs 10%.  

Avui dia hi ha moltes dones joves que pensen que la discriminació no existeix i que si actuen seguint els principis de la meritocràcia arribaran on vulguin. Aquest pensament democràtic tan lloable està dissortadament molt lluny de la realitat. La meritocràcia va en detriment de les dones perquè no reconeix les discriminacions sistemàtiques que aquestes viuen en els àmbits laborals. Pensem si no en els biaixos en la selecció de candidats i candidates per assolir una feina, en les injustícies en la promoció laboral, en les dificultats per trobar mentores, en l’exclusió de les dones de les xarxes informals de relació laboral que estableixen els homes, xarxes de relació que són molt importants per pujar o mantenir-se en les esferes de decisió; pensem també en els tractes a vegades vexatoris i d’assetjament sexual que aplica el grup maculí.

Seguir leyendo »

Les ultradretes, una amenaça per a la perspectiva de gènere

Aquest any 2017 hi haurà tres eleccions d'allò més importants a tres països europeus d'arrelada tradició democràtica: França, Holanda i Alemanya. La globalització, les guerres i la crisi econòmica a escala mundial són, malauradament, elements disruptius de primera magnitud. Riuades de refugiats arriben a les fronteres europees de determinats països i això ha incrementat la incertesa a la qual estan sotmeses les capes mitjanes i les més desfavorides. Aquest conglomerat de circumstàncies és el caldo propiciatori per al ressorgir de les ultradretes que s'enfronten sense contemplacions contra tots els moviments que intenten canviar l'statu quo de les injustícies i les discriminacions. Un d'aquests moviments ideològics és, sense cap mena de dubte, l'anomenada perspectiva de gènere en la conducta humana, imprescindible per qüestionar els valors, estereotips, normes i rols de gènere prescriptius que regeixen en les cognicions de les persones. Imprescindible per a l'eliminació de les injustícies i per al cultiu dels processos cap a la igualtat entre aquestes.

Les ultradretes no s'estan d'orgues. Emergeixen amb força i comencem a veure's articles amb signatures reputades i tertúlies on s'ataca sense cap ni peus, sense contemplacions, la ideologia de gènere. Des de la seva aparició com a tal, el feminisme, les feministes, ha estat sempre motiu de riota i menyspreu, fins i tot per moltes dones que defensen els drets humans del gènere femení. Però, malgrat això, malgrat els continus atacs per a ridiculitzar-nos, a Occident hem aconseguit ser escoltades en tots els àmbits de la vida: els drets humans, les lleis, l'educació, la sanitat, la família, en els àmbits socials i laborals, etc. El que m'interessa ressaltar és que tots aquests aconseguiments seran, amb gairebé tota seguretat, frenats i reculats si Europa emmalalteix del virus letal de les ultradretes. No us fa patir Marine Le Pen? I què me'n dieu de Geert Wilders? Perquè la islamofòbia i l'antieuropeisme (per allò del divide et impera) van de bracet amb la remissió descarnada dels drets humans de les minories i, per tant, de les dones. I la líder de l'AfD, l'alemanya Frau Petry? I Siv Jensen, líder del Partit del Progrés noruec? I Pia Kjærsgaard, cofundadora i líder del Partit Popular Danès? I Dora Duro, representant del partit hongarès d'extrema dreta Jobbik?

Seguir leyendo »

Las ultraderechas, una amenaza para la perspectiva de género

Este año 2017 habrá tres elecciones de la más importantes en tres países europeos de arraigada tradición democrática: Francia, Holanda y Alemania. La globalización, las guerras y la crisis económica a nivel mundial son, desgraciadamente, elementos disruptivos de primera magnitud. Riadas de refugiados llegan a las fronteras europeas de determinados países y esto ha incrementado la incertidumbre a la que están sometidas las capas medias y las más desfavorecidas. Este conglomerado de circunstancias es el caldo propiciatorio para el resurgir de las ultraderechas que se enfrentan sin contemplaciones contra todos los movimientos que intentan cambiar el status quo de las injusticias y las discriminaciones. Uno de estos movimientos ideológicos es, sin lugar a dudas, la llamada perspectiva de género en la conducta humana, imprescindible para cuestionar los valores, estereotipos, normas y roles de género prescriptivos que rigen en las cogniciones de las personas. Imprescindible para la eliminación de las injusticias y para el cultivo de los procesos hacia la igualdad entre éstas.

Las ultraderechas no están para cuentos. Emergen con fuerza y empiezan a verse artículos con firmas reputadas y tertulias donde se ataca sin pies ni cabeza, sin contemplaciones, la ideología de género. Desde su aparición como tal, el feminismo, las feministas, ha sido siempre motivo de burla y desprecio, incluso para muchas mujeres que defienden los derechos humanos del género femenino. Pero, sin embargo, a pesar de los continuos ataques para ridiculizarnos, en Occidente hemos conseguido ser escuchadas en todos los ámbitos de la vida: los derechos humanos, las leyes, la educación, la sanidad, la familia, en los ámbitos sociales y laborales, etc. Lo que me interesa resaltar es que todos estos logros serán, con casi toda seguridad, frenados y retranqueados si Europa enferma con el virus letal de las ultraderechas. ¿No os hace sufrir Marine Le Pen? ¿Y qué decir de Geert Wilders? Porque la islamofobia y el antieuropeísmo (por aquello del divide et impera) van de la mano con la remisión descarnada de los derechos humanos de las minorías y, por tanto, de las mujeres. ¿Y la líder de la AFD, la alemana Frau Petry? ¿Y Siv Jensen, líder del Partido del Progreso noruego? ¿Y Pia Kjærsgaard, cofundadora y líder del Partido Popular Danés? ¿Y Dora Duro, representante del partido húngaro de extrema derecha Jobbik?

Seguir leyendo »

A qui representa aquest Cardenal Arquebisbe?

Mereix Antonio Cañizares la denominació de Cardenal Arquebisbe? Indica la pompositat amb la qual revesteix l’Església els seus personatges que aquests puguin dir impunement les més increïbles crueltats? I és clar, disfressades d’ovella. La última la va deixar anar a la Catedral de València, com a happy end de la processó de Corpus Christi. No els sembla escandalós i preocupant que  reclamés als catòlics desobediència  a les lleis basades en "la ideologia més insidiosa i destructora de la humanitat de tota la historia, que és la ideologia de gènere"? Una ideologia, ens diu, que tracten d’imposar-nos uns suposats poders mundials més o menys solapadament amb legislacions iniqües, que “no s’han d’obeir". En la incredulitat del que llegia, me l’he imaginat brandant  com un fúria la creu de la Santa Inquisició. Difonent a tort i a dret la por del càstig diví. Però siguem seriosos.

Abans havien passat per la seva dalla els gays i uns dies després la “invasió d’ immigrants i refugiats” que arriben a Europa, un perillosíssim “cavall de Troia”... Sí, el Cardenal Arquebisbe es referia als homes, dones i criatures que moren a mansalva en  la lluita salvatge per sobreviure a la vergonyosa massacre en els seus països. Ara els ha tocat el rebre a les dones, aquelles que s’aparten de la veritat “natural” atorgada per  inspiració celestial. Aquelles que es queixen no se sap ben bé de què, si no fos que aquest “què” és que, per posar tan sols un exemple, cada 18 segons una dona és agredida al món. O bé que la pobresa té nom de dona.  Em colpeja en el cap la cruel violació col·lectiva d’abans ahir d’una noia de setze anys en un lloc del planeta que no vull esmentar. I no vull esmentar-ne el país perquè també, sense dubte,  aquesta violació hauria pogut perpetrar-se en el nostre, de país. Els òrgans genitals destrossats i  el desesperat desig de morir.

Seguir leyendo »

¿A quién representa este Cardenal Arzobispo?

Merece Antonio Cañizares la denominación de Cardenal Arzobispo? Indica la pomposidad con la que reviste la Iglesia sus personajes que éstos puedan decir impunemente las más increíbles crueldades? Y claro, disfrazadas de oveja. La última la dejó ir a la Catedral de Valencia, como happy end de la procesión de Corpus Christi. No les parece escandaloso y preocupante que reclamara a los católicos desobediencia a las leyes basadas en "la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia, que es la ideología de género"? Una ideología, nos dice, que tratan de imponernos unos supuestos poderes mundiales más o menos solapadamente con legislaciones inicuas, que "no hay que obedecer". En la incredulidad de lo que leía, me lo he imaginado blandiendo como una furia la cruz de la Santa Inquisición. Difundiendo por doquier el miedo al castigo divino. Pero seamos serios.

Antes habían pasado por su guadaña los gays y unos días después la "invasión de inmigrantes y refugiados" que llegan a Europa, un peligrosísimo "caballo de Troya" ... Sí, el Cardenal Arzobispo se refería a los hombres, mujeres y niños que mueren a mansalva en la lucha salvaje para sobrevivir a la vergonzosa masacre en sus países. Ahora les ha tocado recibir a las mujeres, aquellas que se apartan de la verdad "natural" otorgada por inspiración celestial. Aquellas que se quejan no se sabe muy bien de qué, si no fuera que este "qué" es, por poner tan sólo un ejemplo, que cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo. O bien que la pobreza tiene nombre de mujer. Me golpea en la cabeza la cruel violación colectiva de antes ayer de una chica de dieciséis años en un lugar del planeta que no quiero mencionar. Y no quiero mencionar el país porqué también, sin duda, esta violación habría podido perpetrarse en el nuestro.  Los órganos genitales destrozados y el desesperado deseo de morir.

Seguir leyendo »

Paternitat, maternitat i percepcions relacionades amb el treball

Diverses investigacions ens mostren que les mares que treballen són penalitzades a causa del conflicte que es percep entre dos esquemes cognitius que prevalen en la nostra societat: la "mare ideal" i el "treballador ideal" (Viladot i Steffens, en premsa). Les normes socials prescriuen que les mares (però no els pares) actuïn com a cuidadores principals dels seus fills i participin intensivament en la seva criança. Les expectatives socials per a les mares contradiuen l'esquema que defineix al treballador ideal com algú que dóna prioritat al treball sobre tots els altres compromisos. Com a resultat, la gent assumeix que les mares treballadores estan menys compromeses i, per tant, són menys eficients en el treball.

A més d'afectar la càrrega de treball general de les dones i a les tasques contraposades que han de compaginar, la maternitat també afecta a la manera en què les mares que treballen fora de la llar són vistes pels altres. Les mares semblen encarnar l'essència de la feminitat (Okimoto i Heilman, 2012). Què implica això per a les carreres de les dones (i per a les carreres dels homes) que tenen fills?

Seguir leyendo »

Paternidad, maternidad y percepciones relacionadas con el trabajo

Diversas investigaciones nos muestran que las madres que trabajan son penalizadas debido al conflicto que se percibe entre dos esquemas cognitivos que prevalecen en nuestra sociedad: la "madre ideal" y el "trabajador ideal" (Viladot y Steffens, en prensa). Las normas sociales prescriben que las madres (pero no los padres) actúen como cuidadoras principales de sus hijos y participen intensivamente en su crianza. Las expectativas sociales para las madres contradicen el esquema que define al trabajador ideal como alguien que da prioridad al trabajo sobre todos los demás compromisos. Como resultado, la gente asume que las madres trabajadoras están menos comprometidas y, por lo tanto, son menos eficientes en el trabajo.

Además de afectar a la carga de trabajo general de las mujeres y a las tareas contrapuestas que tienen que compaginar, la maternidad también afecta al modo en que las madres que trabajan fuera del hogar son vistas por los demás. Las madres parecen encarnar la esencia de la feminidad (Okimoto y Heilman, 2012). ¿Qué implica esto para las carreras de las mujeres (y para las carreras de los hombres) que tienen hijos?

Seguir leyendo »

No queremos más mujeres maltratadas, no queremos más mujeres asesinadas

El 25 de noviembre de cada año es el Día Internacional contra la violencia a las mujeres y las niñas, o lo que es lo mismo, contra la violencia machista. El clamor es desde hace demasiados años el mismo. Se eligió esta fecha en recuerdo y homenaje de tres hermanas asesinadas en Santo Domingo, el siglo pasado. Este año, como cada año desde entonces, las mujeres han salido a la calle, se han hecho homenajes y actos para recordar a las que, como las tres hermanas asesinadas, han perdido la vida por el hecho de ser mujeres. Para recordar tantas mujeres maltratadas por violencia machista y tantos niños que, directa o indirectamente, sufren las consecuencias. Es, por tanto, un día triste. Un día en que la reivindicación va ligada al sentimiento de tristeza. Por de pronto, en Cataluña 6 mujeres asesinadas en lo que va de año. Y una de cuatro mujeres ha sufrido un ataque machista. En España en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 800 mujeres. Una de cada ocho mujeres ha sufrido violencia física y / o sexual por parte de su pareja o ex-pareja. Y una de cada cuatro mujeres son sobrevivientes de la violencia psicológica.

Se dice que no podemos saber con exactitud cuántas mujeres mueren cada año a manos de un hombre que las estadísticas se falsean. Se habla de unas 70 mujeres de media en España. Muchas. Sí sabemos cuántas mujeres presentan denuncias: alrededor de 26.000 en el primer trimestre de 2015 (hay que decir que sólo un 0,01% son falsas), y en Cataluña, 10.918 (un 48% se han hecho por vejaciones y maltratos psicológicos ; un 37% por violencia física y un 2% por violencia sexual de las parejas o ex-parejas). Sabemos cuántas denuncias se retiran por miedo, por vergüenza, por sentimientos de culpabilidad, por creencias erróneas de las mujeres y sabemos del trabajo ingente de la policía, los servicios sanitarios y asistenciales. En concreto, los Mossos han arrestado este año 4.288 hombres por violencia doméstica. La mayoría de los agresores y de las víctimas tienen entre 21 y 51 años.

Seguir leyendo »

No volem més dones maltractades, no volem més dones assassinades

El 25 de novembre de cada any és el Dia Internacional contra la violència a les dones i les nenes o, el que és el mateix, contra la violència masclista. El clam és des de fa massa anys el mateix. Es va triar aquesta data en record i homenatge de tres germanes assassinades a Santo Domingo, el segle passat. Enguany, com cada any des d’aleshores, les dones han sortit al carrer, s’han fet homenatges i actes per recordar  a les que, com les tres germanes assassinades,  han perdut la vida pel fet de ser dones.  Per recordar tantes dones maltractades per violència masclista i tants infants que, directament o indirectament, en pateixen les conseqüències. És, per tant, un dia trist. Un dia en què la  reivindicació va lligada al sentiment de tristesa. Per de prompte, a Catalunya 6 dones assassinades en el que portem d’any.  I una de quatre dones ha patit un atac masclista. A l’estat espanyol en els últims 10 anys han estat assassinades més de 800 dones. Una de cada vuit dones ha patit violència física y/o sexual per part de la seva parella o ex-parella. I una de cada quatre dones són supervivents de la violència psicològica.

Es diu que no podem saber amb exactitud quantes dones moren cada any a mans d’un home perquè les estadístiques es falsegen. És parla d’unes 70 dones de mitjana a l’estat espanyol. Moltes. Sí que sabem quantes dones presenten denuncies: al voltant de 26.000 en el primer trimestre  de 2015  (val a dir que només un 0,01% son falses), i a Catalunya, 10.918 (un 48% s’han fet  per vexacions i maltractes psicològics; un 37% per violència física i un 2% per violència sexual de les parelles o ex-parelles). Sabem quantes denuncies es retiren per por, per vergonya, per sentiments de culpabilitat, per creences errònies de les dones i sabem del treball ingent de la policia, dels serveis sanitaris i assistencials.  En concret, els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest any 4.288 homes per violència domestica. La majoria dels agressors i de les víctimes tenen entre 21 i 51 anys.

Seguir leyendo »