eldiario.es

9

Candi Gonzàlez

Membre de la Plataforma CanRutiDiuProu, del Grup de Treball de Sanitat de la CUP i delegada sindical de CATAC-CTS/IAC

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 4

La corrupció existeix, una altra cosa és com s'instrumentalitza

Seguir leyendo »

La corrupción existe, otra cosa es cómo se instrumentaliza

A raíz de las publicaciones de las conversaciones entre el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el hasta hace poco director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, se ha puesto de manifiesto cómo se pueden interpretar, manipular e instrumentalizar las noticias para sacar un provecho ya sea sacando un rendimiento o cargando contra otros.

Me refiero concretamente a la publicación del miércoles día 22 Junio cuando Público da a conocer unas conversaciones donde De Alfonso afirma a Fernández Díaz: "Les hemos dado en todos los morros con Ramon Bagó, les hemos destrozado el sistema sanitario".

Seguir leyendo »

La finalitat última de la convocatòria de places de l’ICS

Estimada senyora Manjón, m'agrada que una representant de la Direcció de l’Institut Català de la Salut (ICS) s’hagi pogut expressar lliurement en el mateix diari on té cabuda l'opinió de la totalitat de les treballadores de l’ICS. Dissortadament, les treballadores “a seques” no podem expressar-nos lliurement en els “seus” canals de comunicació on ja va publicar una variant de l'article que em dirigeix. Com a delegada del sindicat CATAC-CTS/IAC li informo que ja hem denunciat aquest greuge, basant-nos en la llei de transparència, perquè considerem que els canals de comunicació de la institució també han de ser de i per a  “tothom”. De tota manera, l’adverteixo que, lluny de desmentir les meves afirmacions, no ha fet més que constatar-les, fins i tot les que ni tan sols s'ha molestat a comentar. I és que és ben difícil ostentar tots els poders -no només el comunicatiu, com veurem- i a més tenir la raó.

Anem a pams. La pèrdua d'un 13’6% de la plantilla i el descarat augment de la precarietat contractual i laboral que comento en el meu escrit són dos dels temes que no han suscitat el seu interès. En canvi, valora que la minsa convocatòria de 340 places per cobrir el 13.345 vacants dóna compliment al que estipula el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de 2007. Pacte que, li recordo, ha aplicat unilateralment l’ICS, amb el desacord de tots els sindicats amb representació en aquesta Mesa, una pràctica més freqüent del que fora desitjable. I és que l’ICS aprofita tant com pot l'absència del nostre dret a la negociació col·lectiva. És a dir, si no troba qui li signi, acaba imposant o comprant la mesura. Aquest seria el cas del Pacte de la Borsa de Treball que signa amb UGT i Satse, amb una representació inferior al 50% en la mesa negociadora. Sens dubte, la constitució catalana que volem ha d'establir el dret a la negociació col·lectiva dels empleats públics.

Seguir leyendo »

La finalidad última de la convocatoria de plazas del ICS

Estimada señora Manjón, me gusta que una representante de la Dirección del Institut Català de la Salut (ICS) se haya podido expresar libremente en el mismo diario donde tiene cabida la opinión de la totalidad de las trabajadoras del ICS. Desgraciadamente, las trabajadoras "a secas" no podemos expresarnos libremente en "sus" canales de comunicación donde ya publicó una variante del artículo que me dirige. Como delegada del sindicato CATAC-CTS/IAC le informo que ya hemos denunciado este agravio, basándonos en la ley de transparencia, porque consideramos que los canales de comunicación de la institución también deben ser de y para "todos". De todos modos, le advierto que, lejos de desmentir mis afirmaciones, no ha hecho más que constatarlas, incluso las que ni siquiera se ha molestado en comentar. Y es que es bien difícil ostentar todos los poderes -no sólo el comunicativo, como veremos- y además tener la razón.

Vayamos por partes. La pérdida de un 13'6% de la plantilla y el descarado aumento de la precariedad contractual y laboral que comento en mi escrito son dos de los temas que no han suscitado su interés. En cambio, valora que la exigua convocatoria de 340 plazas para cubrir las 13.345 vacantes da cumplimiento a lo estipulado en el Pacto de la Mesa Sectorial de Negociación de 2007. Pacto que, le recuerdo, ha aplicado unilateralmente el ICS, con el desacuerdo de todos los sindicatos con representación en esta Mesa, una práctica más frecuente de lo que fuera deseable. Y es que el ICS aprovecha tanto como puede la ausencia de nuestro derecho a la negociación colectiva. Es decir, si no encuentra quien le firme, termina imponiendo o comprando la medida. Este sería el caso del Pacto de la Bolsa de Trabajo que firma con UGT y Satse, con una representación inferior al 50% en la mesa negociadora. Sin duda, la constitución catalana que queremos debe establecer el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.

Seguir leyendo »

Què amaga la minsa convocatòria d’oposicions de l’Institut Català de la Salut?

Amb l'excusa de les retallades pressupostàries, el 8 de febrer de 2011 el Govern de la Generalitat va acordar suspendre provisionalment noves ofertes d'ocupació pública. L'Institut Català de Salut (ICS) no ha fet cap convocatòria des del 2010. Si afegim mesures com l’augment de la jornada laboral, queda clar que es tractava, i es segueix tractant, de preparar més reduccions de plantilla i, en general, d'omplir de precarietat el sector públic.

En efecte, la falta de convocatòries ha vingut acompanyada d’una pèrdua important del total d'empleats públics. Les dades oficials són summament opaques i no lliguen. Així, del registre general de personal de la Generalitat es dedueix que hi ha unes 6.832 persones menys treballant, resultat de restar la xifra de 159.294 de juny de 2015 dels 166.126 treballadors que hi havia en el mateix mes del 2010. Aquesta pèrdua se situa en un 55% en els sectors sanitari i docent. Però la documentació presentada per l'ICS, per explicar el seu Pla d’Ordenació de Recursos Humans, diu que només en aquesta institució s´ha perdut entre el 2010 i el 2014 un 13,6% dels seus empleats, passant de 41.729 a 36.070 (5.659). Una pèrdua molt superior a aquell 55%. Sort que tenim llei de transparència.

Seguir leyendo »

¿Qué esconde la escasa convocatoria de oposiciones del Institut Català de la Salut?

Con la excusa de los recortes presupuestarios, el 8 de febrero de 2011 el Gobierno de la Generalidad acordó suspender provisionalmente nuevas ofertas de empleo público. El Institut Català de la Salut (ICS) no ha hecho ninguna convocatoria desde 2010. Si añadimos medidas como el aumento de la jornada laboral, queda claro que se trataba, y se sigue tratando, de preparar más reducciones de plantilla y, en general, de llenar de precariedad el sector público.

En efecto, la falta de convocatorias ha venido acompañada de una pérdida importante del total de empleados públicos. Los datos oficiales son sumamente opacas y no cuadran. Así, del registro general de personal de la Generalitat se deduce que hay unas 6.832 personas menos trabajando, resultado de restar la cifra de 159.294 de junio de 2015 de los 166.126 trabajadores que había en el mismo mes de 2010. Esta pérdida se sitúa en un 55% en los sectores sanitario y docente. Pero la documentación presentada por el ICS, para explicar su Plan de Ordenación de Recursos Humanos, dice que sólo en esta institución se ha perdido entre 2010 y 2014 un 13,6% de sus empleados, pasando de 41.729 a 36.070 (5659). Una pérdida muy superior a aquel 55%. Suerte que tenemos ley de transparencia.

Seguir leyendo »