eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Montserrat Tura

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Seguretat, la descoberta de l’iceberg

En matèria de seguretat el més difícil d’acceptar és que no s’admeten apriorismes ni subjectivismes. No són les causes que més ens commouen les que cal garantir, sinó totes les causes licites; no són els nostres propers els que cal protegir, sinó a tothom; no és possible actuar seleccionant qui es vol sancionar, sinó aplicar amb equanimitat un regim sancionador prèviament elaborat amb rigor i justícia, si és possible. Per jutjar l’equanimitat no podem fer-ho des de l’empatia personal ni el cas puntual. Per parlar de l’incommensurable abast de la seguretat hem de prescindir de mirades superficials i fer-nos experts en l’observació d’icebergs socials.

Perquè la inseguretat fragilitza la ciutadania, fragilitza el gaudi de tots els altres drets. Són les societats que tenen governs amb principis ferms per a combatre la impunitat, les que respecten les normes basades en valors compartits, les que acaben generant un concepte social de seguretat arrelat a la majoria dels ciutadans. Les que accepten que no hi ha seguretats absolutes, però que l’ordre social depèn de tots i en aquest ordre hi ha d’ocupar un espai de prioritat absoluta la llibertat dels individus. Són aquestes societats les que perviuen en convivència respectuosa, les que estan més preparades per evitar fractures socials.

Seguir leyendo »

Seguridad, el descubrimiento del iceberg

En materia de seguridad lo más difícil de aceptar es que no se admiten apriorismos ni subjetivismos. No son las causas que más nos conmueven las que hay que garantizar, sino todas las causas lícitas; no son nuestros cercanos los que hay que proteger, sino a todo el mundo; no es posible actuar seleccionando quien se quiere sancionar, sino aplicar con ecuanimidad un régimen sancionador previamente elaborado con rigor y justicia, si es posible. Para juzgar la ecuanimidad no podemos hacerlo desde la empatía personal ni el caso puntual. Para hablar del inconmensurable alcance de la seguridad tenemos que prescindir de miradas superficiales y hacernos expertos en la observación de icebergs sociales.

Porque la inseguridad fragiliza la ciudadanía, fragiliza el disfrute de todos los demás derechos. Son las sociedades que tienen gobiernos con principios firmes para combatir la impunidad, las que respetan las normas basadas en valores compartidos, las que acaban generando un concepto social de seguridad arraigado en la mayoría de los ciudadanos. Las que aceptan que no hay seguridades absolutas, pero que el orden social depende de todos y en este orden ha de ocupar un espacio de prioridad absoluta la libertad de los individuos. Son estas sociedades las que perviven en convivencia respetuosa, las que están más preparadas para evitar fracturas sociales.

Seguir leyendo »