eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Josep Cabayol

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 39

Titulitzacions: un problema d'Estat

El 21 abril 2015 denunciàvem –Rebolcada als desnonaments?– que les entitats financeres que hagin 'titulitzat' una hipoteca, deixen de ser les creditores del préstec. Un any més tard, el 20 d'abril de 2016, el Col·legi d'Advocats de Barcelona emetia un comunicat en què afirmava: "La venda de paquets d’hipoteques titulitzades en el mercat financer ha comportat que alguns bancs i caixes no siguin els legítims creditors dels préstecs, ja que aquesta venda comporta un canvi de creditor. Aquesta situació implica que els bancs han passat a ser merament els ‘cobradors de les quotes’' de les hipoteques sense tenir el suport de garantia d'un bé immoble".

El 7 de març explicàvem en aquest portal el cas de Mireia Álvarez Tàpia i el seu marit Manuel Martínez García. Tots dos van signar la dació en pagament del seu pis el 28 de juliol de 2014.

Seguir leyendo »

Titulizaciones: un problema de Estado

El 21 de abril de 2015 denunciábamos –¿Revolcón a los desahucios?– que las entidades financieras que hayan ‘titulizado’ una hipoteca, dejan de ser las acreedoras del préstamo. Un año más tarde, el 20 de abril de 2016, el Colegio de Abogados de Barcelona emitía un comunicado en el que afirmaba: “La venta de paquetes de hipotecas titulizadas en el mercado financiero ha comportado que algunos bancos y cajas no sean los legítimos acreedores de los préstamos, ya que dicha venta conlleva un cambio de acreedor. Esta situación implica que los bancos han pasado a ser meramente los ‘cobradores de las cuotas’ de las hipotecas sin tener el soporte de garantía de un bien inmueble”.

El pasado 7 de marzo explicábamos en Catalunya Plural el caso de Mireia Álvarez Tapia y su marido Manuel Martínez García. Ambos firmaron la dación en pago de su piso el 28 de julio de 2014.

Seguir leyendo »

Daciones y desahucios ilegales

Mireia Álvarez Tapia y su marido Manuel Martínez García vivían un infierno en la primavera de 2014. Estaban a punto de perder el piso y el banco les exigía, además de la vivienda, que pagaran 30 mil €. Después de que, según declaran, el banco les denegara 7 veces la dación en pago, decidieron acampar ante la oficina de Bankia que les reclamaba el piso y el dinero. La hipoteca, sin embargo, la habían hecho el 16 de marzo con Bancaja, que con la 'crisis bancaria', se convirtió en Bankia.

A raíz de la acampada y superando las presiones que la entidad financiera ejercía sobre ellos y sobre los padres respectivos -avalistas de la hipoteca-, consiguieron finalmente rebajar la 'mochila' a 10 mil €, 5 mil para cada pareja de padres. No era lo que querían, pero resignados y convencidos de que la dación en pago era la mejor opción, firmaron. Era el 28 de julio de 2014.

Seguir leyendo »

Dacions i desnonaments il·legals

Mireia Álvarez Tapia i el seu marit Manuel Martínez Garcia vivien un infern la primavera de 2014. Estaven a punt de perdre el pis i el banc els exigia, a més a més de l’habitatge, que paguessin 30 mil €. Després que, segons declaren, el banc els denegués 7 vegades la dació en pagament, varen decidir acampar davant l’oficina de Bankia que els hi reclamava pis i diners. La hipoteca però, l’havien fet el 16 de març de 2007 amb Bancaja, que amb la ‘crisi bancària’ esdevingué Bankia.

De resultes de l’acampada i superant les pressions que l’entitat financera feia sobre ells mateixos i els pares respectius – els avaladors de la hipoteca - , aconseguiren finalment rebaixar la ‘motxilla’ a 10 mil €, 5 mil per cada parella de pares. No era el que volien però resignats i convençuts que la dació en pagament era la millor opció, van signar. Era el 28 de juliol de 2014.

Seguir leyendo »

Plantes tancades amb cadenes i llits inoperatius a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Algunes àrees de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estan inoperatives i nombroses habitacions estan tancades. Aquest fet es produeix mentre es mantenen les llargues llistes d’espera a l’hospital i amb un servei d’urgències sovint proper al col·lapse, que, durant els propers mesos, es veurà agreujat per la incidència de la grip. El tancament de plantes per mitjà d'uns aparatosos cadenats que n’impedeixen l’accés deixa, a més, inoperatives les sortides, en cas d’emergència o evacuació.

El director territorial del Servei Català de la Salut, Albert Gómez, justifica que no estiguin operatius tots els llits amb l’argument que “no es tanquen, es gestionen”. Alhora assegura que els llits poden ser operatius en qualsevol moment, ja que les tomes d’oxigen, per exemple, poden ser activades si és necessari. La realitat és, però, que les habitacions tancades estan desproveïdes d’equipaments o no compten amb llits i d’altres materials.

Seguir leyendo »

Plantas cerradas con cadenas y camas inoperativas en el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Algunas áreas del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa están inoperativas y numerosas habitaciones están cerradas. Este hecho se produce mientras se mantienen las largas listas de espera en el hospital y con un servicio de urgencias a menudo cercano al colapso, que, durante los próximos meses, se verá agravado por la incidencia de la gripe. El cierre de plantas por medio de unos aparatosos candados que impiden el acceso deja, además, inoperativas las salidas, en caso de emergencia o evacuación.

El director territorial del Servicio Catalán de la Salud, Albert Gómez, justifica que no estén operativas todas las camas con el argumento de que "no se cierran, se gestionan". Asimismo asegura que las camas pueden ser operativas en cualquier momento, ya que las tomas de oxígeno, por ejemplo, pueden ser activadas si es necesario. La realidad es, sin embargo, que las habitaciones cerradas están desprovistas de equipamientos o no cuentan con camas y otros materiales.

Seguir leyendo »

Más revolcones a las ejecuciones hipotecarias

El pasado 20 de enero de 2015 la Magistrada Isabel Maria Alvaz Menjibar, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Málaga, notificó a las partes la estimación de la oposición a una ejecución hipotecaria al entender que la parte demandante, CREDIFIMO, no había acreditado el carácter o representación con que demandaba.

La magistrada expone: "Entendemos que la entidad ejecutante conservaría, salvo pacto en contrario, la facultad de realizar los actos de administración y gestión ordinarios, con el alcance que ambos términos son habitualmente considerados en la actividad bancaria, así como la iniciación y prosecución de los procedimientos judiciales y administrativos que sean necesarios para el recobro o defensa de los préstamos, créditos, bienes y derechos. Más, dando como cierto lo anteriormente transcrito, la entidad demandante no puede reclamar como lo hace como titular del crédito de la póliza, sino como administrador y gestor, al haberse cedido estos. (….) Estimando que conforme a lo dispuesto en el artículo 559.2 de la LEC, por la parte ejecutante no se ha acreditado el carácter o representación con que demanda. Procede el sobreseimiento y activo de las presentes actuaciones".

Seguir leyendo »

Més rebolcades a les execucions hipotecàries

El passat 20 de gener de 2015 la Magistrada Isabel Maria Alvaz Menjibar, titular del Jutjat de Primera Instància nº 8 de Màlaga, va notificar a les parts l'estimació de l'oposició a una execució hipotecària en entendre que la part demandant, CREDIFIMO, no havia acreditat el caràcter o representació amb què demandava.

La magistrada exposa, en els ‘Fonaments de Dret’ que: "Entenem que l'entitat executant conservaria, llevat de pacte en contra, la facultat de realitzar els actes d'administració i gestió ordinaris, amb l'abast que els dos termes són habitualment considerats en l'activitat bancària, així com la iniciació i prossecució dels procediments judicials i administratius que siguin necessaris per al recobrament o defensa dels préstecs, crèdits, béns i drets. Més, donant com a cert el que s'ha transcrit, l'entitat demandant no pot reclamar com ho fa com a titular del crèdit de la pòlissa, sinó com a administrador i gestor, en haver-se cedit aquests. (....) Estimant que d'acord amb el que disposa l'article 559.2 de la LEC, per la part executant no s'ha acreditat el caràcter o representació amb què demanda. Procedeix el sobreseïment i actiu de les presents actuacions".

Seguir leyendo »

Un jutge declara que un banc no pot executar una hipoteca si ha venut tot el seu deute

“Cal concloure, raonablement, que en supòsits en els quals la participació del partícip [el Fons, segons la resolució] en el préstec hipotecari és total, l’entitat emissora de la participació hipotecària no està legitimada per instar la seva execució”. Així de contundent es manifesta el magistrat Jesús Miguel Alemany Eguidazu, del jutjat 1 de Fuenlabrada, en la sentència en que nega a ‘Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo EFC’ el dret a executar les quantitats pendents de pagament d’una hipoteca. El jutge argumenta la seva negativa en què Credifimo EFC havia cedit l’adjudicació de la finca hipotecada al fons de titulització d’actius TDA25. I afegeix: “Com es tracta d’un defecte processal insoluble, procedeix dictar acte deixant sense efecte l’execució despatxada”. Això vol dir que una entitat financera no té dret a ordenar l’execució d’una hipoteca si aquesta hipoteca ha estat titulitzada al 100%.

La sentència, a la qual ha tingut accés ara CatalunyaPlural, està datada el passat 6 de març i deixa “sense efecte l’execució ordinària despatxada per la quantitat no coberta en l’execució hipotecària”, tal i com demanaven les persones afectades. En l’escrit d’oposició a l’execució s’al·lega, d’un costat, que “l’executant va cedir l’adjudicació de la finca hipotecada a TDA25” i, d’un altre, que aquest Fons hauria adquirit la finca a un preu inferior “per posteriorment vendre-la sense pagar impostos i com si es tractés d’un sola transmissió privant el deutor de la possibilitat de conèixer el benefici real obtingut per l’executant, que, a més, formalment, conserva l’acció executiva per reclamar el deute pendent”.

Seguir leyendo »

Un juez declara que un banco no puede ejecutar una hipoteca si ha vendido toda su deuda

"Hay que concluir, razonablemente, que en supuestos en los que la participación del partícipe [el Fondo, según la resolución] en el préstamo hipotecario es total, la entidad emisora de la participación hipotecaria no está legitimada para instar su ejecución". Así de contundente se manifiesta el magistrado Jesús Miguel Alemany Eguidazu, del juzgado número 1 de Fuenlabrada, en la sentencia en que niega a ‘Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo EFC’ el derecho a ejecutar las cantidades pendientes de pago de una hipoteca. El juez argumenta su negativa en que Credifimo EFC había cedido la adjudicación de la finca hipotecada al fondo de titulización de activos TDA25. Y añade: “Como se trata de un defecto procesal insubsanable, procede dictar auto dejando sin efecto la ejecución despachada”. Esto significa que una entidad financiera no tiene derecho a ordenar la ejecución de una hipoteca si esta hipoteca ha sido titulizada al 100%

La sentencia, a la que ha tenido acceso ahora CatalunyaPlural, está fechada el pasado 6 de marzo y deja “sin efecto la ejecución ordinaria despachada por la cantidad no cubierta en la ejecución hipotecaria", tal y como pedían las personas afectadas. En el escrito de oposición a la ejecución se alega, por una parte, que "el ejecutante cedió la adjudicación de la finca hipotecada a TDA25" y, de otro, que este Fondo habría adquirido la finca a un precio inferior "para posteriormente venderla sin pagar impuestos y como si se tratara de un sola transmisión privando al deudor de la posibilidad de conocer el beneficio real obtenido por el ejecutante, que, además, formalmente, conserva la acción ejecutiva para reclamar la deuda pendiente".

Seguir leyendo »