eldiario.es

9

Guillem López Sanz

 Jurista amb l'especialitat en Dret Públic, ha estat Becari de Doctrina Constitucional al Tribunal Constitucional.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 4

El Gobierno legítimo

“Volem votar”. “La democracia es imbatible”. “El Gobierno legítimo de Cataluña es el escogido en las urnas”. Pero la democracia, ¿tiene o no tiene límites? Sí, pero no son la ley.

Esta es una de las principales disputas que nos deja el proceso desde hace 5 años. Por un lado, el respeto y reivindicación de la voluntad expresada en una urna aquí y ahora. De la otra, una democracia formal que sólo respeta la voluntad expresada bajo las reglas acordadas anteriormente.

Seguir leyendo »

El Govern legítim

“Volem votar”. “La democràcia és imbatible”. “El Govern legítim de Catalunya és l’escollit a les urnes”. Però la democràcia en té o no de límits? Sí, però no és la llei.

Aquesta és una de les principals disputes que ens deixa el procés des de fa 5 anys. D’una banda, el respecte i reivindicació de la voluntat expressada en una urna aquí i ara. De l’altra, una democràcia formal que només respecta la voluntat expressada sota les regles acordades anteriorment.

Seguir leyendo »

El boicot a les eleccions del 155

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part de l’Estat espanyol s’ha concretat, entre moltes altres mesures, en unes futures eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel President del Gobierno. Aquesta possibilitat ha generat incertesa en l’independentisme pel possible conflicte de legitimitats entre un Govern independentista paral·lel a un Parlament unionista.

Perquè el que sembla que no sap si fer l’independentisme és si presentar-se a aquestes eleccions. Evidentment, després d’una DUI, l’independentisme no podria reconèixer aquesta convocatòria. Però la por que un 30-40% de la població catalana la reconegués és real i podria comportar regalar el Parlament a una majoria unionista. I el Govern no es pot permetre aquest regal mentre es construeix un relat de legitimitat pròpia, amb unes institucions independents que s’hauran de protegir, fins i tot potser amb càrrecs a l’exili i amb un poder legislatiu que potser s’ha d’entregar a l’Assemblea de càrrecs electes.

Seguir leyendo »

El boicot a las elecciones del 155

La aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Estado español se ha concretado, entre otras muchas medidas, en unas futuras elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el Presidente del Gobierno. Esta posibilidad ha generado incertidumbre en el independentismo por el posible conflicto de legitimidades entre un Gobierno independentista paralelo a un Parlamento unionista.

Porque lo que parece que no sabe si hacer el independentismo es si presentarse a estas elecciones. Evidentemente, después de una DUI, el independentismo no podría reconocer esta convocatoria. Pero el miedo de que un 30-40% de la población catalana la reconociera es real y podría comportar regalar el Parlamento a una mayoría unionista. Y el Gobierno no se puede permitir este regalo mientras se construye un relato de legitimidad propia, con unas instituciones independientes que se tendrán que proteger, incluso quizás con cargos al exilio y con un poder legislativo que quizás se tiene que entregar a la Asamblea de cargos electos.

Seguir leyendo »

La suspensió que demostra que el Dret va per darrera de la realitat

Article 4.4 de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació: Si en el recompte dels vots vàlidament emesos n’hi ha més d’afirmatius que de negatius, el resultat implica la independència de Catalunya. A aquest efecte, el Parlament de Catalunya, dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats oficials per la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent.

I resulta que ni Sindicatura Electoral, ni efectuació de la declaració formal de la independència de Catalunya, ni inici del procés constituent. Però una concreció d’efectes: cap.

Seguir leyendo »

La suspensión que demuestra que el Derecho va por detrás de la realidad

Artículo 4.4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación: Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.

Y resulta que ni Sindicatura Electoral, ni efectuación de la declaración formal de la independencia de Cataluña, ni inicio del proceso constituyente. Pero una concreción de efectos: ninguno.

Seguir leyendo »

Un Tribunal Constitucional que suspèn institucions contradient-se

El Tribunal Constitucional ha suspès el Ple del Parlament de dilluns 9 d’octubre arrel de la presentació d’un recurs d’empara per part del PSC. Aquesta suspensió impedeix la celebració del Ple malgrat aquest no s’hagi ni convocat perquè suposadament aquest Ple vulneraria els drets dels diputats al tenir l’objectiu de declarar unilateralment la independència.

Aquest sistema de recurs ja va ser emprat pel PSC, el PP i Cs fa dos anys, quan es va convocar el Ple del Parlament que pretenia aprovar la Declaració de ruptura amb la que es va iniciar la legislatura post-27S. Així mateix, van repetir sistema al recórrer les ponències conjuntes per a tramitar les lleis de desconnexió. I, finalment, també van recórrer, sense el PSC, la reforma del Reglament del Parlament amb la que es pretenia aprovar la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat.

Seguir leyendo »

Un Tribunal Constitucional que suspende instituciones contradiciéndose

El Tribunal Constitucional ha suspendido el Pleno del Parlamento del lunes 9 de octubre raíz de la presentación de un recurso de amparo por parte del PSC. Esta suspensión impide la celebración del Pleno a pesar de que éste no se haya ni convocado porque supuestamente este Pleno vulneraría los derechos de los diputados al tener el objetivo de declarar unilateralmente la independencia.

Este sistema de recurso ya fue empleado por el PSC, el PP y Cs hace dos años, cuando se convocó el Pleno del Parlamento que pretendía aprobar la Declaración de ruptura con la que se inició la legislatura post-27S. Asimismo, repitieron sistema al recurrir las ponencias conjuntas para tramitar las leyes de desconexión. Y, finalmente, también recurrieron, sin el PSC, la reforma del Reglamento del Parlamento con la que se pretendía aprobar la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad.

Seguir leyendo »