President de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondo