eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2601

De los trajes al máster

Cuando el TSJ valenciano mandó sentar en el banquillo en 2011 al entonces presidente Francisco Camps propició su dimisión, pero en realidad le hizo un gran favor. Por una parte, al llevarlo a juicio ante un jurado popular hizo posible que fuese absuelto de la acusación de cohecho impropio pese a que otros fueron condenados al reconocer que habían recibido regalos de la trama Gürtel. Por otra parte, aquel denominado juicio de los trajes desconectaba los obsequios realizados por la organización corrupta del resto de delitos, mucho más graves, que todavía se instruyen (como la millonaria mordida en la organización de la visita del Papa a Valencia o los contratos de Álvaro Pérez, El Bigotes, con la Generalitat Valenciana) o que ya han sido juzgados con condenas notables (como la financiación ilegal del PP o la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur).

Francisco Camps ha logrado escapar hasta ahora de toda acción judicial sobre Gürtel gracias a que el TSJ valenciano se negó en su momento a considerar el de los trajes como un caso vinculado al resto de la investigación que le fue trasladada desde la Audiencia Nacional.

Seguir leyendo »

Dels vestits al màster

Quan el TSJ valencià va manar asseure en el banc dels acusats el 2011 al llavors president Francisco Camps en va propiciar la dimissió, però en realitat li va fer un gran favor. D'una banda, en portar-lo a judici davant un jurat popular va fer possible que fóra absolt de l'acusació de suborn impropi malgrat que uns altres van ser condemnats en reconèixer que havien rebut regals de la trama Gürtel. D'altra banda, aquell denominat judici dels vestits desconnectava els obsequis realitzats per l'organització corrupta de la resta de delictes, molt més greus, que encara s'instrueixen (com la milionària mossegada en l'organització de la visita del Papa a València o els contractes d'Álvaro Pérez, El Bigotes, amb la Generalitat Valenciana) o que ja han sigut jutjats amb condemnes notables (com el finançament il·legal del PP o l'adjudicació dels pavellons de la Comunitat Valenciana en Fitur).

Francisco Camps ha aconseguit escapar fins ara de tota acció judicial sobre Gürtel gràcies a que el TSJ valencià es va negar en el seu moment a considerar el dels vestits com un cas vinculat a la resta de la investigació que li va ser traslladada des de l'Audiència Nacional.

Seguir leyendo »

La divisió del PP i el líder que no va guanyar el màster ni el vot de les bases

Vol actuar com si no haguera passat res. Com si el PP fóra encara el partit cabdillista anterior a la caiguda de Mariano Rajoy, però les coses han canviat bastant. Pablo Casado n'és el flamant president, aqueixa és la gran novetat. I encara que els uns i els altres repeteixen la paraula lleialtat, s'han trencat molts dels equilibris de la formació. El nou líder exigeix unitat i adverteix que no tolerarà “corrents interns”. Però la seua autoritat política és fràgil perquè no va guanyar el vot de les bases. Va haver de recórrer a allò que ell mateix ha qualificat alguna vegada, en al·lusió a uns altres, com un “pacte de perdedors” per a derrotar Soraya Sáenz de Santamaría en un cos electoral mediatitzat, el dels compromisaris.

La seua credibilitat moral, curricular per a ser més precisos, és encara més incerta, ja que, més enllà dels dubtes que suscita una llampant llicenciatura en Dret, el seu màster, ara mateix sota escrutini judicial, va gaudir de tantes facilitats que li van convalidar 18 de 22 assignatures i només va haver d'aportar, suposadament, quatre breus treballs perquè li posaren quatre excel·lents com quatre sols sense acudir ni un sol dia a classe.

Seguir leyendo »

La división del PP y el líder que no ganó su máster ni el voto de las bases

Quiere actuar como si no hubiera pasado nada. Como si el PP fuera todavía el partido caudillista anterior a la caída de Mariano Rajoy, pero las cosas han cambiado bastante. Pablo Casado es el flamante presidente, esa es la gran novedad. Y aunque unos y otros repiten la palabra lealtad, se han roto muchos de los equilibrios de la formación. El nuevo líder exige unidad y advierte de que no tolerará “corrientes internas”. Pero su autoridad política es frágil porque no ganó el voto de las bases. Tuvo que recurrir a lo que él mismo ha llamado alguna vez, en alusión a otros, un “pacto de perdedores” para derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría en un cuerpo electoral mediatizado como es el de los compromisarios.

Su credibilidad moral, curricular para ser más precisos, es todavía más incierta, ya que, más allá de las dudas que suscita una rauda licenciatura en Derecho, su máster, ahora mismo bajo escrutinio judicial, gozó de tantas facilidades que le convalidaron 18 de 22 asignaturas y solo tuvo que aportar, supuestamente, cuatro breves trabajos para que le pusieran cuatro sobresalientes como cuatro soles sin acudir ni un solo día a clase.

Seguir leyendo »

Acomiadats per la Generalitat Valenciana tres condemnats per Gürtel que volien salvar les ocupacions estant inhabilitats

Rafael Betoret, director del gabinet de l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez, actualment a la presó; Jorge Guarro, excap de servei, i Ana Grau, excoordinadora de fires de l'Agència Valenciana de Turisme, han sigut cessats de les seues ocupacions per la Generalitat Valenciana, segons ha confirmat aquest divendres la pròpia Agència.

Els tres van ser condemnats a penes de presó (de fet els dos primers estan en la presó mentre la tercera està a l'espera de resolució de la seua petició d'indult) i també a penes d'"inhabilitació especial per a l'acompliment de càrrec o ocupació pública relacionada amb activitats pròpies de la contractació administrativa". Malgrat això, havien intentat mantenir-se al·legant que ara ocupaven llocs diferents als de l'època del PP, en què es van produir els fets pels quals han sigut condemnats.

Seguir leyendo »

Despedidos por la Generalitat Valenciana tres condenados por Gürtel que querían salvar sus empleos estando inhabilitados

Rafael Betoret, director del gabinete de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, actualmente en prisión; Jorge Guarro, exjefe de servicio, y Ana Grau, excoordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo, han sido cesados  de sus empleos por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado este viernes la propia Agencia.

Los tres fueron condenados a penas de prisión (de hecho los dos primeros están en la cárcel mientras la tercera está a la espera de resolución de su petición de indulto) y también a penas de "inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público relacionado con actividades propias de la contratación administrativa". Pese a ello, habían intentado mantenerse alegando que ahora ocupaban puestos distintos a los de la época del PP, en que se produjeron los hechos por los que han sido condenados.

Seguir leyendo »

El TSJ obliga l’Administració valenciana a dirigir-se a Catalunya i Balears també en castellà, encara que siguen del mateix “àmbit lingüístic”

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tornat a anul·lar parcialment una norma del govern autonòmic referida a l’ús del valencià. Si en resolucions anteriors es va acarnissar en la regulació del valencià en l’ensenyament, ara ho ha fet en el decret de la Generalitat Valenciana que regula l’ús del castellà i del valencià en l’Administració pública autonòmica, amb el mateix argument de fons: la discriminació del castellà perquè fa prevaldre l’altra llengua oficial. Una discriminació que el Govern valencià nega, com ha reiterat després de fer-se pública la sentència.

La Sala Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal valencià estima parcialment el recurs interposat per dos diputats del Grup Popular i anul·la 11 articles de la norma, cinc dels quals referits a la comunicació entre administracions del mateix “àmbit lingüístic”, és a dir entre la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Balears, i la resta que donaven un ús destacat al valencià sobre el castellà en aspectes com les notificacions en els tràmits administratius, la retolació d’edificis i dependències públiques, la comunicació entre els empleats públics i la d’aquests amb els ciutadans, les publicacions i la publicitat institucional, els contractes amb proveïdors, i també en la retolació de carreteres, camins i altres dependències i serveis d’interés públic que depén d’entitats locals. Sobre alguns d’aquests articles ja havia emés un informe desfavorable el Consell Jurídic Consultiu.

Seguir leyendo »

El TSJ obliga a la administración valenciana a dirigirse a Catalunya y Baleares también en castellano aunque sean del mismo "ámbito lingüístico"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a anular parcialmente una norma del gobierno autonómico referida al uso del valenciano. Si en anteriores resoluciones se cebó en la regulación del valenciano en la enseñanza, ahora lo ha hecho en el decreto de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública autonómica, con el mismo argumento de fondo: la discriminación del castellano al primar la otra lengua oficial. Una discriminación que el Gobierno valenciano niega, como ha reiterado tras hacerse pública la sentencia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados de PP y anula 11 artículos de la norma, cinco de ellos referidos a la comunicación entre administraciones del mismo "ámbito lingüístico", es decir entre la Comunidad Valenciana, Catalunya y Baleares, y el resto que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consell Jurídic Consultiu.

Seguir leyendo »

La militància inexistent i la crisi del partit càrtel

La sospita que la xifra era falsa venia de lluny, però la realitat va superar les expectatives més exagerades. Resulta que el PP, en encarar per primera vegada unes primàries per a triar al seu nou líder, amb prou faenes va aconseguir acostar a les urnes 60.000 dels poc més de 66.000 militants que ja estaven o s'havien posat, gràcies a una oferta low cost d'última hora, al dia en el pagament de les quotes. S'havien esfumat en el procés més de 800.000 dels seus suposats 869.535 afiliats!

Fins i tot als qui ja teníem raons per a preveure que es destaparia el gran engany, perquè havíem comprovat al març del 2017 que els 140.000 hipotètics militants del PP a la Comunitat Valenciana minvaven fins a 7.000 en les primàries que van ratificar a Isabel Bonig com a líder autonòmica, ens va sorprendre l'abusiu del desquadrament.

Seguir leyendo »

La militancia inexistente y la crisis del partido cártel

La sospecha de que la cifra era falsa venía de lejos, pero la realidad superó las expectativas más exageradas. Resulta que el PP, al encarar por primera vez unas primarias para elegir a su nuevo líder, apenas logró acercar a las urnas a 60.000 de los poco más de 66.000 militantes que ya estaban o se habían puesto, gracias a una oferta low cost de última hora, al día en el pago de las cuotas. ¡Se habían esfumado en el proceso más de 800.000 de sus supuestos 869.535 afiliados!

Incluso a quienes ya teníamos razones para prever que se destaparía el gran engaño, porque habíamos comprobado en marzo de 2017 que los 140.000 supuestos militantes del PP en la Comunidad Valenciana menguaban hasta 7.000 en las primarias que ratificaron a Isabel Bonig como líder autonómica, nos sorprendió lo abusivo del descuadre.

Seguir leyendo »