eldiario.es

9

Lourdes Muñoz

Presidenta de Dones en Xarxa i diputada al Congrés. Amb un peu al món empresarial i un altre al de la política, ha estat Emprenedora del tercer sector i Diputada a les Corts, on es va especialitzar en Societat de la Informació i polítiques d'Igualtat. És Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió per la UPC i Màster per la UOC.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3

Mujeres e Internet, una lucha por la igualdad

¿Qué cambios ha supuesto internet en el avance por la igualdad de las mujeres? ¿Es la red un espacio ideal para la relación y el empoderamiento de éstas? ¿Existe una brecha digital como ocurría durante los primeros años de la existencia de Internet o se ha dado un nuevo paradigma en el uso de la web? El segundo capítulo de Igualtat a fons pone sobre la mesa los diversos debates existentes sobre las posibilidades y los peligros que Internet proporciona a la lucha feminista.

A partir de entrevistas a Lourdes Muñoz Santamaría, ingeniera informática y presidenta de Iniciativa Barcelona Open Data, Lidia Arroyo, socióloga e investigadora de Género y TIC (UOC), y a la periodista Montse Boix, Mujeres e Internetaborda temáticas como el ciberfeminismo, el conocimiento libre o la segunda brecha digital. Cuando Internet nace, supone un cambio de paradigma respecto al resto de medios de comunicación existentes, debido a su estructura horizontal, que permitía a todo el mundo hablar y establecer comunicaciones no jerárquicas. Esta nueva estructura supuso un espacio idóneo de relación para las mujeres, ya que por un lado, posibilitaba establecer redes no presenciales entre ellas y por otra les permitía emitir opinión sin tener que formar parte de los círculos de poder de donde eran marginadas.

Seguir leyendo »

Dones i Internet, una lluita per la igualtat

Quins canvis ha suposat Internet en l'avanç per la igualtat de les dones? És la xarxa un espai idoni per la relació i l'empoderament d'aquestes? Existeix la bretxa digital com ocorria als primers anys de l'existència d'Internet o s'ha donat un nou paradigma en l'ús de la web? El segon capítol d'Igualtat a fons posa sobre la taula els diversos debats existents sobre les possibilitats i els perills que Internet proporciona a la lluita feminista.

A partir d'entrevistes a Lourdes Muñoz Santamaría, enginyera informàtica i presidenta d'Iniciativa Barcelona Open Data, Lídia Arroyo, sociòloga i investigadora de Gènere i TIC (UOC), i a la periodista Montse Boix, Dones i Internet aborda temàtiques com elciberfeminisme, el coneixement lliure o la segona bretxa digital. Quan Internet neix, suposa un canvi de paradigma respecte a la resta de mitjans de comunicació existents, a causa de la seva estructura horitzontal, que permetia a tothom parlar i establir comunicacions no jeràrquiques. Aquesta nova estructura va suposar un espai idoni de relació per les dones, ja que d'una banda, possibilitava generar xarxes no-presencials entre elles, i d'altra, els hi permetia emetre opinió sense haver de formar part dels cercles de poder d'on eren marginades.

Seguir leyendo »

Les dones i l’escletxa salarial

"L'escletxa salarial és la diferència de salari entre homes i dones per treball igual o d'igual valor. És a dir, que les dones, pel fet de ser-ho, cobren menys que els homes, que pel fet de ser-ho cobren més", explica Carmen Sarasúa, professora d'Història Econòmica a la UAB. Actualment, l'escletxa salarial gira entorn d'un 25% de diferència entre els dos gèneres*: les dones cobren 77 cèntims de cada dòlar que guanyen els homes. Aquest és un dels molts indicadors que mesuren les desigualtats laborals entre homes i dones, i és especialment significatiu per la importància que té el salari en tots els aspectes de la nostra vida.

Seguir leyendo »

Las mujeres y la brecha salarial

"La brecha salarial es la diferencia de salario entre hombres y mujeres por trabajo igual o de igual valor. Es decir, que las mujeres, por el hecho de serlo, cobran menos que los hombres, que por el hecho de serlo cobran más", explica Carmen Sarasúa, profesora de Historia Económica en la UAB. Actualmente, la brecha salarial gira entorno a un 25% de diferencia entre los dos géneros*: las mujeres cobran 77 céntimos de cada dólar que ganan los hombres. Éste es uno de los muchos indicadores que miden las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, y es especialmente significativo por la importancia que tiene el salario en todos los aspectos de nuestra vida.

Seguir leyendo »

Mujeres visibles, viajemos a la luna

‘Figuras ocultas’, es una película de actualidad que explica la historia de tres mujeres afroamericanas que logran hacerse un hueco en la NASA a pesar de la discriminación que sufren de género y raza. Mary Winston Jackson fue la primera mujer ingeniera afroamericana en convertirse en ingeniera aeroespacial de EEUU, pero tuvo que conseguir la sentencia de un juez para poder asistir a clases de ingeniería. Dorothy Vaughan, fue la primera mujer afroamericana en convertirse en supervisora en la NASA, destacando en el manejo de los primeros ordenadores de IBM. Katherine Johnson, la matemática que trabajaba en la NASA como computadora humana, calculó la órbita que logró poner en órbita la primera persona de los Estados Unidos.

Ellas fueron pioneras y formaron parte del equipo estadounidense que consiguió enviar la primera persona al espacio, però nunca antes habíamos oído hablar de ellas. Ellas, como tantas otras, han sido invisibilizadas por la història De hecho no aparecían en la historia oficial. La ausencia de mujeres visibles en el relato sobre los principales retos para nuestra sociedad - tecnológicos, científicos, políticos - tiene como consecuencia la falta de referentes. De este modo se produce un terrible efecto por el que las mujeres que participan en estos entornos masculinizados siempre sienten que son las primeras que ocupan ciertos ámbitos, aunque los años pasen, y algunas otras conquistasen espacios similares, como estas 3 mujeres en la ingeniería aeroespacial.

Seguir leyendo »

Dones visibles, viatgem a la lluna

'Figures ocultes', és una pel·lícula d'actualitat que explica la història de tres dones afroamericanes que aconsegueixen fer-se un forat en la NASA tot i la discriminació que pateixen de gènere i raça. Mary Winston Jackson va ser la primera dona enginyera afroamericana en convertir-se en enginyera aeroespacial dels EUA, però va haver d'aconseguir la sentència d'un jutge per poder assistir a classes d'enginyeria. Dorothy Vaughan, va ser la primera dona afroamericana a convertir-se en supervisora a la NASA, destacant en el maneig dels primers ordinadors d'IBM. Katherine Johnson, la matemàtica que treballava a la NASA com ordinador humà, va calcular l'òrbita que va aconseguir posar en òrbita la primera persona dels Estats Units.

Van ser pioneres i van formar part de l'equip nord-americà que va aconseguir enviar la primera persona a l'espai; però mai abans havíem sentit parlar d'elles. Elles, com tantes altres, han estat invisibilitzades. De fet no apareixien en la història oficial. L'absència de dones visibles en el relat sobre els principals reptes per a la nostra societat - tecnològics, científics, polítics - té com a conseqüència la manca de referents. D'aquesta manera es produeix un terrible efecte pel qual les dones que participen en aquests entorns masculinitzats sempre senten que són les primeres que ocupen certs àmbits, encara que els anys passin, i algunes altres conquerissin espais similars, com aquestes 3 dones en l'enginyeria aeroespacial.

Seguir leyendo »

"Catifa vermella" per a les dones en política?

"El Congrés amb més dones diputades de la Democràcia" titulaven diversos mitjans després de les eleccions del passat 20 de desembre. Gairebé tenim un Congrés dels Diputats amb representació paritària: dels 350 escons, 138 corresponen a dones, un 39,4%. I no ha estat fruit de la generositat espontània de molts homes que han deixat pas a companyes de files, ni del pas del temps que, evidentment, no fa per ell mateix a les societats més justes, sinó de la Llei d’Igualtat que obliga els partits a incloure un 40% de tots dos sexes en les seves llistes de candidats electorals.

És cert que hi ha moltes més dones en l’espai polític però encara, en aquest àmbit també, queden molts reptes per aconseguir fins a arribar a la democràcia paritària: compartir el 50% de tots els espais de poder. És en aquest context que les deu autores de "Catifa vermella", vam compartir les nostres trajectòries, aprenentatges i reflexions. Aquest llibre ens ha reunit a dones per reflexionar en veu alta, des de la nostra pròpia experiència, com hem viscut l’exercici de la política institucional. Durant la presentació a Barcelona van estar presents les grans conquestes recents, una certa aturada i / o retrocés actual, sensació d’alguns avenços molt consolidats, cert sabor dolç-amarg ... "Perquè només la llibertat, quan s’acosta, fa visible l’esclavitud" deia la filosofia Maria Zambrano.

Seguir leyendo »

¿“Catifa vermella” para las mujeres en política?

El Congreso con más mujeres diputadas de la Democracia” titulaban diversos medios tras las elecciones del pasado 20 de diciembre. Casi tenemos un Congreso de los Diputados con representación paritaria: de los 350 escaños, 138 corresponden a mujeres, un 39,4%. Y no ha sido fruto de la generosidad espontánea de muchos hombres que han dejado paso a compañeras de filas,  ni del paso del tiempo que, evidentemente, no hace por sí sólo a las sociedades más justas, sino de la Ley de Igualdad que obliga a los partidos a incluir un 40% de ambos sexos en sus listas de candidatos electorales.  

Seguir leyendo »

El poder de les dones connectades per canviar les nostres vides

"Per a nosaltres el poder dels ciutadans i ciutadanes connectats, és el poder de canviar el món" concloïa Yolanda Rueda -@ciberyolanda - en el primer còctels & net que "Dones en xarxa", organitza a Madrid. Des d'aquesta perspectiva vam començar aquesta nova etapa de còctels & net, convençudes que les xarxes són potencialment una gran oportunitat per a les dones, per a l'èxit dels seus projectes.

Còctels & net sempre té un tema central: "Com utilitzar xarxes per a l'èxit dels nostres projectes i l'apoderament de les dones", canvien les ponents, dones diverses que fan servir les xarxes per als seus projectes professionals, socials, polítics, empresarials, culturals. .., d'aquesta manera es comparteixen experiències diferents, demostrant com  dones en àmbits molt diferents fan servir les xarxes com a espais o bé creen les seves xarxes per fer possibles els seus projectes vitals o professionals.

Seguir leyendo »

El poder de las mujeres conectadas para cambiar nuestras vidas

“Para nosotras el poder del ciudadan@ conectad@ es el poder de cambiar el mundo” concluía Yolanda Rueda - @ciberyolanda - en el primer cóctels & net que “Dones en xarxa”, organiza en Madrid. Desde esa perspectiva empezamos esta nueva etapa de coctels&net, convencidas que las redes son potencialmente una gran oportunidad para las mujeres, para el éxito de sus proyectos.

Cóctels & net siempre tiene un tema central: “Cómo usar las redes para el éxito de nuestros proyectos y el empoderamiento de las mujeres”, cambian las ponentes, mujeres diversas que usan las redes para sus proyectos profesionales, sociales, políticos, empresariales , culturales ... , de este modo se comparten experiencias diferentes, demostrando como mujeres en ámbitos muy distintos usan las redes como espacios o bien crean sus redes para hacer posibles sus proyectos vitales o profesionales.

Seguir leyendo »