eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Xavier Muñoz Soriano

Advocat i criminòleg.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3

No és contra les “pomes podrides”, que també, però no només

El debat sobre el model policial i la seva ingerència a la política quotidiana està sobre la taula, i és un fet que ens hauria de preocupar a tots/es, des de la ciutadania fins als partits polítics. Des del que te a veure amb la persecució de les males praxis; en que sovint un corporativisme exacerbat dificulta dur a terme investigacions rigoroses i actuacions valentes, fins a les manifestacions per part d’agents contra representants electes.

Al fil de l’actualitat, podem debatre de forma complexa si els sindicats policials haurien de convocar manifestacions exigint els seus drets o sota una pretesa dignificació de la seva imatge, però el que sens dubte va massa lluny és que funcionaris dels propis cossos pretenguin influenciar les decisions polítiques. Exemples n’hi han un munt; des de la gestió del cas Ester Quintana, amb múltiples versions dels fets –per acabar sense esclarir qui va disparar–, fins als nombrosos conflictes de la Guàrdia Urbana de Barcelona en l’assumpte dels manters.

Seguir leyendo »

No es contra las "manzanas podridas", que también, pero no solamente

El debate sobre el modelo policial y su injerencia en la política cotidiana esta sobre la mesa, y es un hecho que debería preocuparnos a todos/as, desde la ciudadanía hasta los partidos políticos. Desde lo que tiene que ver con la persecución de las malas praxis; en que a menudo un corporativismo exacerbado dificulta llevar a cabo investigaciones rigurosas y actuaciones valientes, hasta las manifestaciones por parte de agentes contra representantes electos.

Al hilo de la actualidad, podemos debatir de forma compleja si los sindicatos policiales deberían convocar manifestaciones exigiendo sus derechos o bajo una pretendida dignificación de su imagen, pero lo que sin duda va demasiado lejos es que funcionarios de los propios cuerpos pretendan influenciar las decisiones políticas. Ejemplos hay a raudales; desde la gestión del caso Ester Quintana, dando múltiples versiones de los hechos –para acabar sin esclarecer quien disparó–, hasta los numerosos conflictos de la Guardia Urbana con los manteros.

Seguir leyendo »

Refugees are not welcome, nada nuevo

El acuerdo entre la UE y Turquía para la devolución de "inmigrantes irregulares" supone una violación en toda regla de los convenios en materia de protección internacional, así lo declaran todo tipo de voces aquí y a nivel internacional y hace que veamos con total estupefacción algo obvio: El derecho es política y la política es un arma de destrucción masiva en manos equivocadas.

Aviso, no pienso decir nada nuevo.

Seguir leyendo »

Refugees are not welcome, res de nou

L'acord entre la UE i Turquia per a la devolució d'”immigrants irregulars” suposa una violació en tota regla dels convenis en matèria de protecció internacional, així ho declaren tot tipus de veus aquí i a nivell internacional i fa que veiem amb total estupefacció quelcom obvi: El dret és política i la política és un arma de destrucció massiva en mans equivocades.

Aviso, no penso dir res de nou.

Seguir leyendo »

CIE mai més, ni aquí ni enlloc

Degut a les obres ordenades pel Jutge de Control del CIE de Barcelona, novembre de 2015 s'enfoca com el mes del tancament durant tres mesos del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca. Prop de 200 persones preses han estat traslladades als altres sis CIE que alberga l'Estat espanyol. Més enllà de valorar les reformes sobre les "deficiències" estructurals del CIE, el tancament suposa l'oportunitat de fer-lo definitiu i acabar amb la punta de llança de les polítiques migratòries espanyoles.

Els CIE son presons administratives per a persones sense papers esperant ser expulsades. Junt amb les polítiques frontereres i els vols de deportació, son l'amenaça, la violència i la coacció feta llei per als més de 2.000.000 d'estrangers no comunitaris que viuen a l'Estat espanyol, i cal dir-ho ben clar: constitueixen una de les majors atrocitats del S.XXI.

Seguir leyendo »

CIE nunca más, ni en ninguna parte

Debido a las obras ordenadas por el Juez de Control del CIE de Barcelona, noviembre de 2015 se enfoca como el mes del cierre durante 3 meses del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. Cerca de 200 personas presas han sido trasladadas a otros seis CIE que alberga el Estado español. Más allá de valorar las reformas sobre las "deficiencias" estructurales del CIE, el cierre supone la oportunidad de hacerlo definitivo y acabar con la punta de lanza de las políticas migratorias españolas.

Los CIE son cárceles administrativas para personas sin papeles esperando ser expulsadas. Junto con las políticas fronterizas y los vuelos de deportación, son la amenaza, la violencia y la coacción hecha ley para los más de dos millones de extranjeros no comunitarios que viven en España, y hay que decirlo bien claro: constituyen una de las mayores atrocidades del S.XXI.

Seguir leyendo »

La nova política criminal

L'entrada al parlament, i en breu als diferents municipis de Catalunya, de noves forces d'esquerres ha obert un nou paradigma que no deixa indiferent a ningú. La nova política anticipa un nou espai democràtic ple d'incerteses en quant a l'abast transformador de la política institucional. De forma indiciaria, s'intueixen canvis profunds en les institucions que generen expectatives positives en quant a polítiques socials que retornin els drets de les persones a la centralitat del taulell.

Una breu repassada als programes electorals, de moment municipals, ens desvetlla conceptes d'un major abast democràtic com el dret a la ciutat, la transparència, el dret a decidir, el dret a la vivenda o polítiques econòmiques més socials. Ben poca cosa, però, recullen aquests programes respecte a un àmbit fonamental i d'actualitat com les polítiques repressives que ens toca viure des de totes les institucions, la ultractivitat sancionadora dels ajuntaments, les dinàmiques de control social o l'ús de la policia i el sistema penal per a la contenció dels conflictes derivats de la pobresa, creixent exponencialment al llarg del territori. En definitiva, el conjunt de mesures que la criminologia anomena Política criminal.

Seguir leyendo »

La nueva política criminal

La entrada en el Parlamento, y en breve los diferentes municipios de Catalunya, de nuevas fuerzas de izquierdas ha abierto un nuevo paradigma que no deja indiferente a nadie. La nueva política anticipa un nuevo espacio democrático lleno de incertidumbres en cuanto al alcance transformador de la política institucional. De forma indiciaria, se intuyen cambios profundos en las instituciones que generan expectativas positivas en cuanto a políticas sociales que devuelvan los derechos de las personas a la centralidad del tablero.

Un breve repaso a los programas electorales, de momento municipales, nos desvela conceptos de un mayor alcance democrático como el derecho a la ciudad, la transparencia, el derecho a decidir, el derecho a la vivienda o políticas económicas más sociales. Muy poco, sin embargo, recogen estos programas respecto a un ámbito fundamental y de actualidad como las políticas represivas que nos toca vivir desde todas las instituciones, la ultractividad sancionadora de los ayuntamientos, las dinámicas de control social o el uso de la policía y el sistema penal para la contención de los conflictos derivados de la pobreza, creciendo exponencialmente a lo largo del territorio. En definitiva, el conjunto de medidas que la criminología llama Política criminal.

Seguir leyendo »

De Pandores i mordasses

Catalunya s’ha llevat ben dora amb una important dosi d’excepcionalisme inoculat, via parenteral, 6 de la matinada. Onze detencions al llarg del territori, encara poden haver-n'hi més. Diversos registres exhaustius, tres d’ells en locals oberts al públic, amb activitats polítiques, socials i culturals integrades dins els barris de Gràcia, Sant Andreu i Poble Sec de Barcelona. Secret de sumari. Audiència Nacional. 400 agents dels Mossos d’Esquadra.

Fins al moment l'Operació Pandora no atribueix fets concrets als detinguts. Les úniques informacions facilitades son les que pertanyen a un “grup terrorista de caire anarquista”. No se sap si preparaven atemptats d’algun tipus, no hi ha hipòtesis  possibles. En els últims temps no en recordem cap. L’operació policial és espectacular per la seva magnitud, pel caire de les imputacions, per la manca d’informació i per la denuncia de l’ideologia dels detinguts com a indici criminal.

Seguir leyendo »

De Pandoras y mordazas

Catalunyase ha levantadobientemprano con una importantedosis deexcepcionalismoinoculado, vía parenteral,6de la madrugada.Oncedetencionesa lo largodel territorio, aunque puedenhaber más. Variosregistrosexhaustivos, tres de ellos en localesabiertos al público,conactividadespolíticas, sociales y culturalesintegradasdentro de losbarriosde Gracia,Sant Andreu yPoble-secde Barcelona.Secreto desumario.Audiencia Nacional.400agentes de losMossos.

Hasta el momentola OperaciónPandorano atribuyehechosconcretos a losdetenidos. ¿Las únicasinformaciones facilitadas? Que pertenecen a un"grupo terrorista de carácteranarquista". No se sabe sipreparabanatentadosde algún tipo,no hayhipótesisposibles.En losúltimos tiemposnorecordamosninguno. La operación policiales espectacularpor su magnitud, por el carácterde lasimputaciones, por la falta de información ypor ladenunciade laideología de losdetenidoscomo indiciocriminal.

Seguir leyendo »