eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Josep L. Barona

Doctor en Medicina, catedrático de historia de la ciencia en la Universitat de València y miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 4

Contes de reis i princeses

En els últims temps el feminisme ha lliurat una àrdua batalla contra el relat sentimental de l'amor romàntic, perquè la seua retòrica pot conduir a la submissió de la dona. En certa manera, el príncep blau ha caigut del pedestal en l'imaginari sentimental femení. El significat de les icones es transforma conforme la percepció social els desemmascara i reinterpreta. Quant la dona ha pres la paraula, l'admirat “don juan” i el príncep somiador han transformat la seva faç: d'heroi a monstre generador de violència, submissió i maltractament. Tota emancipació implica subvertir l'ordre i, en el nostre cas, això passa per desterrar al príncep de la casa, al senyor feudal de la família, al dèspota autoritari de la direcció empresarial o acadèmica, en definitiva, a tot aquell legitimat mitjançant ancestrals tradicions de domini.

Si gran part de la ciutadania ha estat capaç de rebel·lar-se contra la tirania del príncep en l'àmbit familiar i contra les seues seqüeles en forma de violència domèstica, si ho ha fet en nom dels drets, la igualtat, la llibertat i el respecte, per què no acabar també amb la impunitat del príncep en l'àmbit social, ideològic o fins i tot religiós? Sobre això també el feminisme pot ser una força emancipadora, capaç de transformar aquest univers nostre tan contradictori, ple de resistències i anacronismes.

Seguir leyendo »

Cuentos de reyes y princesas

En los últimos tiempos el feminismo ha librado una ardua batalla contra el relato sentimental del amor romántico, porque su retórica puede conducir al sometimiento de la mujer. En cierto modo, el príncipe azul se ha caído del pedestal en el imaginario sentimental femenino. El significado de los iconos se transforma conforme la percepción social los desenmascara y reinterpreta. En cuanto la mujer ha tomado la palabra, el admirado donjuán y el príncipe soñador han transformado su faz: de héroe a monstruo generador de violencia, sometimiento y maltrato. Toda emancipación implica subvertir el orden y, en nuestro caso, eso pasa por desterrar al príncipe de la casa, al señor feudal de la familia, al déspota autoritario de la dirección empresarial o académica, en definitiva, a todo aquel, cuya única legitimación procede de ancestrales tradiciones de dominio.

Si gran parte de la ciudadanía ha sido capaz de rebelarse contra la tiranía del príncipe en el ámbito familiar y contra sus secuelas en forma de violencia doméstica, si lo ha hecho en nombre de los derechos, la igualdad, la libertad y el respeto, ¿por qué no acabar también con la impunidad del príncipe en el ámbito social, ideológico o incluso religioso? A ese respecto también el feminismo puede ser una fuerza emancipadora, capaz de transformar este universo nuestro tan contradictorio, lleno de resistencias y anacronismos.

Seguir leyendo »

Tramposos

La tecnologia empodera i dóna ales als tramposos. És un instrument perfecte per penetrar en la intimitat i idear tot tipus de canallades, males passades i mentides (senceres o a mitges). Jo et grave, tu et despatxes a gust. Quan les elits són tramposes, representen una amenaça per a la llibertat i la societat democràtica i els controls de legalitat es dilueixen. Massa forats per contenir la riuada. Qui és el beneficiari? En primer lloc, l'axioma: l'important no és ser-ho, sinó semblar-ho. Aplica-ho a l'honradesa. Meritocràcia basada en la falsificació. Es difuminen els límits entre la veritat i la mentida, s'encoratja la vida fàcil i l'exhibicionisme, la felicitat de somriures de plàstic, el narcisisme i la tonteria. Les campanyes de difamació en les xarxes són una arma letal.

Si mirem el present amb perspectiva, veiem que hem estat governats per tramposos que van inventar armes de destrucció massiva inexistents, altres, abans, van assassinar en nom de déu i de la pàtria, altres van enfonsar l'economia i les finances per enriquir-se ( "és el mercat , amic "). Altres van comprar títols i doctorats de tots els colors (el saber no importa, imbècil, és la certificació de la ignorància). I van privatitzar l'energia, el sol i la salut. També és el mercat. Tramposos que porten l'ordre, a déu i la pàtria a la butxaca i en la recambra de les seues pistoles (homenatge a León Felipe). Les fake news i les campanyes de propaganda i manipulació no són noves. Han estat l'arquitectura del poder des de l'Antiguitat. Volen que els enumeri algunes institucions intocables que van obtenir cum laude en el màster de la història en manipulació i por? La va usar la inquisició per cremar bruixes, eliminar heretges i enemics polítics i religiosos. Les han fet servir tots els règims totalitaris, les monarquies absolutists I les parlamentàries, tots els privilegiats, no només Stalin i Hitler, i Franco i Pinochet. Pensen una mica i veuran com tenia raó Antonio Gramci.

Seguir leyendo »

Tramposos

La tecnología empodera y da alas a los tramposos. Es un instrumento perfecto para penetrar en la intimidad e idear todo tipo de canalladas, jugarretas y mentiras (completas o a medias). Yo te grabo, tú te despachas a gusto. Cuando las élites son tramposas, representan una amenaza para la libertad y la sociedad democrática y los controles de legalidad se diluyen. Demasiados agujeros para contener la riada. ¿Quién se beneficia? En primer lugar, el axioma: lo importante no es serlo, sino parecerlo. Aplíquese a la honradez. Meritocracia basada en la falsificación. Se difuminan los límites entre la verdad y la mentira, se alienta la vida fácil y el exhibicionismo, la felicidad de sonrisas de plástico, el narcisismo y la tontería. Las campañas de difamación en las redes son un arma letal.  

Si miramos el presente con perspectiva, vemos que hemos estado gobernados por tramposos que inventaron armas de destrucción masiva inexistentes, otros, antes, asesinaron en nombre de dios y de la patria, otros hundieron la economía y las finanzas para enriquecerse (“es el mercado, amigo”). Otros compraron títulos y doctorados de todos los colores (el saber no importa, imbécil, es la certificación de la ignorancia). Y privatizaron la energía, el sol y la salud. También es el mercado. Tramposos que llevan el orden, a dios y a la patria en el bolsillo y en la recámara de sus pistolas (homenaje a León Felipe). Las fake news y las campañas de propaganda y manipulación no son novedosas. Han sido la arquitectura del poder desde la Antigüedad. ¿Quieren que les enumere algunas instituciones intocables que obtuvieron cum laude en el máster de la historia en manipulación y miedo? La usó la inquisición para quemar brujas, eliminar herejes y enemigos políticos y religiosos. Las han usado todos los regímenes totalitarios, las monarquías absolutistas y parlamentarias, todos los privilegiados, no solo Stalin y Hitler, y Franco y Pinochet. Piensen un poco y verán como tenía razón Antonio Gramci.

Seguir leyendo »

Institucions

Les institucions són un element clau en l'estructura de la societat. Mostren la seua organització, expliquen el seu funcionament i evolucionen al ritme que ho fa la pròpia societat. La família és una institució, el parlament és una institució, i també la universitat, l'administració, els mercats o els hospitals. No són les mateixes a la Xina que a Uganda, ni a Escandinàvia que a l'Equador. No són les mateixes en una dictadura que en democràcia, en una societat confessional que una altra laica. Ni funcionen de la mateixa manera. Hi ha institucions imprescindibles i altres discutibles. Són fruit de la història i de les tradicions. La monarquia és una institució, i l'església catòlica és una institució -com altres institucions religioses-, i la maçoneria i el Llevant Unió Esportiva. La policia i l'exèrcit, les escoles i els museus. Les institucions compleixen una funció social i cultural, i es regeixen d'acord amb certes normes, i representen valors i aporten actius tangibles o intangibles a la societat. Algunes fan bé la seva feina i altres no. Arrosseguen rèmores del passat, mostren valors anacrònics. Algunes són exemplars i altres estan corrompudes per canalles sense escrúpols. L'exemplaritat o la corrupció no és intrínseca a les institucions, sinó que depèn de qui les dirigeixen i els que en formen part.

En una societat oberta i democràtica la llei ha de ser implacable contra el joc brut. Correspon a la ciutadania, a l'ètica social i al sistema judicial posar límits als abusos, al tràfic d'influències i als delictes. En una societat oberta, es pot ser monàrquic o republicà, catòlic o ateu, però no es pot qüestionar la llibertat d'expressió ni permetre la impunitat del delinqüent de guant blanc amb arguments com la intolerable "inviolabilitat" o la "immunitat parlamentària". Ningú hauria de qüestionar la importància d'un poderós sistema universitari, de qualitat i competitiu, que genere i aporte coneixement, que dinamitze l'economia i contribuesca a la formació de ciutadans més lliures i crítics. Una institució que garantesca els valors essencials de l'educació, la investigació, la ciència i la cultura.

Seguir leyendo »

Instituciones

Las instituciones son un elemento clave en la estructura de la sociedad. Muestran su organización, explican su funcionamiento y evolucionan al ritmo que lo hace la propia sociedad. La familia es una institución, el parlamento es una institución, y también la universidad, la administración, los mercados o los hospitales. No son las mismas en China que en Uganda, ni en Escandinavia que en Ecuador. No son las mismas en una dictadura que en democracia, en una sociedad confesional que otra laica. Ni funcionan de igual modo. Hay instituciones imprescindibles y otras discutibles. Son fruto de la historia y de las tradiciones. La monarquía es una institución, y la iglesia católica es una institución -como otras instituciones religiosas-, y la masonería y el Levante Unión Deportiva. La policía y el ejército, las escuelas y los museos. Las instituciones cumplen una función social y cultural, y se rigen de acuerdo con ciertas normas, y representan valores y aportan activos tangibles o intangibles a la sociedad. Algunas desempeñan bien su labor y otras no. Arrastran rémoras del pasado, muestran valores anacrónicos. Algunas son ejemplares y otras están corrompidas por canallas sin escrúpulos. La ejemplaridad o la corrupción no es intrínseca a las instituciones, sino que depende de quienes las dirigen y quienes forman parte de ellas.

En una sociedad abierta y democrática la ley tiene que ser implacable con el juego sucio. Corresponde a la ciudadanía, a la ética social y al sistema judicial poner límites a los abusos, al tráfico de influencias y a los delitos. En una sociedad abierta, se puede ser monárquico o republicano, católico o ateo, pero no se puede cuestionar la libertad de expresión ni permitir la impunidad del delincuente de guante blanco con argumentos como la intolerable “inviolabilidad” o la “inmunidad parlamentaria”. Nadie debería cuestionar la importancia de un poderoso sistema universitario, de calidad y competitivo, que genere y aporte conocimiento, que dinamice la economía y contribuya a la formación de ciudadanos más libres y críticos. Una institución que garantice los valores esenciales de la educación, la investigación, la ciencia y la cultura.

Seguir leyendo »

Por la memoria democrática

Uno de los argumentos que más ha contribuido a desprestigiar la credibilidad de la democracia española en el contexto internacional es la existencia de miles de víctimas del franquismo sin identificar en cunetas y fosas comunes, fruto de ejecuciones sumarias sin garantías judiciales. La mayoría sucedieron después de la guerra. También resulta incomprensible para la comunidad internacional la persistencia de homenajes a Franco y otras figuras relevantes del régimen en espacios públicos, o de mausoleos grandiosos como el Valle de los Caídos, que exaltan la figura del dictador y su régimen totalitario.  Los países democráticos y los organismos europeos e internacionales saben que en España se tolera la existencia de fundaciones, y grupos antidemocráticos que aún hoy hacen apología del franquismo y de la ideología fascista. Ese franquismo social es incompatible con los valores de la democracia y el respecto a la legalidad. Sin duda, se trata de un anacronismo que es fruto de los pactos de la llamada transición. Tanto la ONU como las instituciones europeas se han manifestado reiteradamente en demanda de medidas políticas que apoyen la investigación de los crímenes del franquismo y que supriman cualquier símbolo de homenaje a una dictadura totalitaria. Es imprescindible, pues, un plan unánime para una transición social y de valores democráticos, absolutamente incompatibles con la impunidad. La inacción es tan perjudicial para la imagen internacional de España que el independentismo catalán, por ejemplo, ha obtenido mucho rédito y credibilidad en el extranjero y en institucionales nacionales e internacionales al denunciar estos hechos como muestra de las carencias de la democracia española.

La transición fue un pacto político ineludible, que se dio en condiciones excepcionales tras la muerte del dictador. En 1975, las instituciones, las élites económicas y sociales, el ejército, la policía, la iglesia, la monarquía, la escuela, eran estructuras dominadas por el franquismo y configuradas a la medida del régimen. Ese franquismo social es el que pactó el modo y manera de “democratizarse” mediante una constitución que, si bien transformaba la estructura política y su dinámica institucional, también dejaba indemnes los pilares de contención del poder social del franquismo. Las nuevas instituciones políticas y las asociaciones democráticas, la prensa libre, no desplazaron y reemplazaron a las anteriores, sino que se integraron en una sociedad esencialmente controlada por las élites franquistas en sus diferentes versiones, sea falange, opus dei, monarquía, o la iglesia católica.

Seguir leyendo »

Trinquet de Pelayo: memòria de la pilota valenciana

Diuen que el joc de la pilota és tan antic que es remunta a l’Antiguitat, quan formava part de les tradicions esportives i de l'esplai de molts pobles de la Mediterrània. L’esport i el joc formen part essencial de la cultura i de les formes de diversió i sociabilitat. En la nostra tradició mèdica, també des de l'Antiguitat, l’hipocratisme estimulava l’activitat física i l'esport com a instruments de salut. En l'Edat Mitjana, els metges recomanaven equilibri i moderació, tant en la dieta, com en el somni i en la pràctica de l'activitat física. Així ho feia Arnau de Vilanova en el seu regimen sanitatis dedicat al rei Jaume II i també en altres escrits dedicats a la vida sana de la noblesa.

La historia diu que la pilota era una pràctica popular als carrers de les poblacions valencianes durant tot el període medieval, encara que més endavant la pràctica fou restringida a recintes tancats per motius d’ordre públic, per evitar baralles i aldarulls. El Consell General de la Ciutat de València va promulgar un bàndol el 14 de juny del 1391 on es prohibia el joc de pilota al carrer, perquè exaltava els ànims, incitant els insults i la gresca. Tant de bo aquesta restricció, que al capdavall va impulsar la creació dels primers trinquets a les poblacions valencianes. No sé ben bé quina fou la raó per la qual sols al Regne de València es va escampar l’afició a la pilota en el trinquet, mentre desapareixia de la resta de territoris de la Corona d’Aragó. I és per això que el joc al trinquet, la pilota valenciana, té una significació ben especial en la identitat cultural dels valencians. Tot i que el joc de pilota existia a molts altres territoris -els bascs, per exemple, abandonaren el joc cara a cara substituint-lo pel frontó- la pilota valenciana va tenir una difusió limitada a altres territoris europeus o americans.

Seguir leyendo »

Trinquete de Pelayo: memoria de la pelota valenciana

Dicen que el juego de la pelota es tan antiguo que se remonta a la Antigüedad, cuando formaba parte de las tradiciones deportivas y de ocio de muchos pueblos del Mediterráneo. El deporte y el juego forman parte esencial de la cultura y de las formas de diversión y sociabilidad. En nuestra tradición médica, también desde la Antigüedad, el hipocratismo estimulaba la actividad física y el deporte como instrumentos de salud. En la Edad Media, los médicos recomendaban equilibrio y moderación, tanto en la dieta, como en el sueño y en la práctica de la actividad física. Así lo hacía Arnau de Vilanova en su regimen sanitatis dedicado al rey Jaume II y también en otros escritos dedicados a la vida higiénica de la nobleza.

La historia dice que la pelota era una práctica popular en las calles de las poblaciones valencianas durante todo el periodo medieval, aunque más adelante la práctica fue restringida a recintos cerrados por motivos de orden público, para evitar peleas y algaradas. El Consejo General de la Ciudad de Valencia promulgó un bando el 14 de junio de 1391 donde se prohibía el juego de pelota en la calle, porque exaltaba los ánimos, incitando a los insultos y las broncas. Bendita restricción, ya que en definitiva impulsó la creación de los primeros trinquetes en las poblaciones valencianas. No sé muy bien cuál fue la razón por la que sólo en el Reino de Valencia se difundió la afición a la pelota en el trinquete, mientras desaparecía del resto de territorios de la Corona de Aragón. De ahí que el juego en el trinquete, la pelota valenciana, tenga una significación muy especial en la identidad cultural de los valencianos. Aunque el juego de pelota existía en muchos otros territorios -los vascos, por ejemplo, abandonaron el juego cara a cara sustituyéndolo por el frontón- la pelota valenciana tuvo una difusión limitada en otros territorios europeos o americanos. La escala i corda pasa por ser la modalidad más popular, la que más pasiones despierta. Y dicen que el trinquete de Pelayo es la catedral, el templo máximo. Un lugar emblemático donde también se practica el raspall, tal vez las dos variedades más populares de la pelota.

Seguir leyendo »

Bruno Ganz

Cal reconèixer que el cinema va marcar l'adolescència i per tant la vida de molts de la meva generació. Desconec quins són els referents vitals dels adolescents actuals, però sé que personatges com Brando, Buñuel, Bergman, Magnani, Moreau o Mastroiani formen part essencial del nostre patrimoni intel·lectual i sentimental. Cada vegada que els mitjans es fan ressò de la desaparició o el declivi d'un d'aquells personatges idolatrats, un cop sec a la cara recorda que l'únic i veritable patrimoni que atresorem és la pèrdua.

Avui he llegit que Bruno Ganz, referent del que un dia es va anomenar nou cinema alemany, pateix un càncer de còlon que li ha impedit actuar com a narrador en la representació de La Flauta Màgica de Mozart al Festival de Salzburg. No és gens excepcional que això succeesca a algú que és gairebé octogenari. Com tampoc que Serrat haja de suspendre la seua gira afligit de laringitis o que Sabina es retire sense veu de l'escenari a meitat d’un concert. Són successos de l'hivern. En aquest cas, crec que és millor l'elegia que el rèquiem. Aquella aporta saviesa i potser serenitat; aquest, dolor i duel.

Seguir leyendo »