eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Silvio Falcón

Politòleg i professor associat a la Universitat de Barcelona

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 13

El 155, un escándalo jurídico al que no debemos acostumbrarnos

Decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir -importante referente feminista- que el aspecto más escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Esta afirmación es plenamente vigente para analizar la sociedad patriarcal en que vivimos o para asimilar que ya hemos superado el primer año de mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. En Cataluña pasa algo similar con la situación de nuestro autogobierno; suspendido e intervenido por el Estado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido excesiva; un escándalo jurídico y un exceso político al cual no deberíamos acostumbrarnos.

Es cierto que la detención y exilio de los miembros del Gobierno de Cataluña ha eclipsado mediáticamente la imposición de una administración colonial a las instituciones de autogobierno catalanas. Aun así, la situación acontecida es de una gran magnitud y sobrepasa las líneas rojas del campo de juego autonómico.

Seguir leyendo »

La caixa de Pandora i l’article 155

La mitologia grega explica el mite de Pandora, l’esposa d’Epimeteu –germà de Prometeu-, que va rebre una tenalla com a regal de casament. La instrucció era clara: no obrir-la en cap cas. Pandora, caracteritzada per una curiositat infinita, va obrir-la; alliberant tots els mals del món, que es van escampar per tot arreu.

Actualment aquesta expressió la sentim en multitud d’ocasions. Línies vermelles, botons nuclears, dates límits i caixes de pandora que no s’haurien de tocar mai. Però, en canvi, ni les línies vermelles ni els terminis temporals són capaços d’evitar que l’escalada de tensió política entre Catalunya i Espanya continuï. Aquesta tensió és presidida pel rebuig al diàleg del govern Rajoy i pel pacte d’Estat per a la suspensió de l’autogovern català: el famós article 155 de la Constitució.

Seguir leyendo »

La caja de Pandora y el artículo 155

La mitología griega cuenta el mito de Pandora, la esposa de Epimeteo -hermano de Prometeo-, que recibió una tenaza como regalo de boda. La instrucción era clara: no abrirla en ningún caso. Pandora, caracterizada por una curiosidad infinita, la abrió; liberando todos los males del mundo, que se esparcieron por todas partes.

Actualmente esta expresión la oímos en multitud de ocasiones. Líneas rojas, botones nucleares, fechas límites y cajas de pandora que no deberían tocarse nunca. Pero, en cambio, ni las líneas rojas ni los plazos temporales son capaces de evitar que la escalada de tensión política entre Cataluña y España continúe. Esta tensión es presidida por el rechazo al diálogo del gobierno Rajoy y por el pacto de Estado para la suspensión del autogobierno catalán: el famoso artículo 155 de la Constitución.

Seguir leyendo »

Els riscos i límits del 155

L’Estat espanyol està disposat a activar l’article 155 de la Constitució Espanyola. A dia d’avui, sembla irreversible. Un fet inaudit i sense precedents, que deixa enrere definitivament el consens polític que va donar lloc al sistema del 78. El règim de la Transició dibuixava un sistema on el 155 era el botó nuclear del disseny territorial de l’Estat; una “coacció federal” que imita, quasi lletra per lletra, el contingut de l’article 37 de la Llei Fonamental de Bonn. Aquest botó nuclear estava dissenyat per complir la funció de línia vermella del mapa autonòmic; una protecció addicional per a l’Estat central que s’afegeix a les eines ja previstes en l’article 153 (Tribunal Constitucional, Govern, contenciós administratiu i Tribunal de Comptes).

Davant de l’omissió de responsabilitats de Sánchez i el discurs encès de Guerra al PSOE queden poques esperances d’un escenari alternatiu. En canvi, al PP ja preparen el terreny per activar el mecanisme a través del Senat i Ciudadanos demana, directament, “la suspensió de l’autonomia”. Cal recordar que el 155 no explicita de quina manera l’Estat pot actuar per garantir el compliment forçós de les obligacions de les institucions autonòmiques. Vaja, que no és una suspensió de l’autonomia com a tal.

Seguir leyendo »

Los riesgos y límites del 155

El Estado español está dispuesto a activar el artículo 155 de la Constitución Española. A día de hoy, parece irreversible. Un hecho inaudito y sin precedentes, que deja atrás definitivamente el consenso político que dio lugar al sistema del 78. El régimen de la Transición dibujaba un sistema donde el 155 era el botón nuclear del diseño territorial del Estado; una "coacción federal" que imita, casi letra por letra, el contenido del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Este botón nuclear estaba diseñado para cumplir la función de línea roja del mapa autonómico; una protección adicional para el Estado central que se añade a las herramientas ya previstas en el artículo 153 (Tribunal Constitucional, Gobierno, contencioso administrativo y Tribunal de Cuentas).

Ante la omisión de responsabilidades de Sánchez y el discurso encendido de Guerra al PSOE quedan pocas esperanzas de un escenario alternativo. En cambio, el PP ya preparan el terreno para activar el mecanismo a través del Senado y Ciudadanos pide, directamente, "la suspensión de la autonomía". Hay que recordar que el 155 no explicita de qué manera el Estado puede actuar para garantizar el cumplimiento forzoso de las obligaciones de las instituciones autonómicas. Vamos, que no es una suspensión de la autonomía como tal.

Seguir leyendo »

Una alternativa -d’esquerres- a la independència?

Durant els anys 80 Margaret Thatcher va popularitzar un eslògan polític: “No hi ha alternativa”. El TINA (per les seves sigles en anglès, There is no alternative) es referia principalment a l’hegemonia del projecte neoliberal –amb mercat, capitalisme i globalització com a tres principis nuclears del nou món que estava per venir-. El temps ha confirmat, però, que sí hi havia alternativa. Configurar aquesta alternativa, dotar-la de contingut ideològic i formular-la en clau d’acció de govern és el gran repte per a les esquerres europees; en greu crisi d’identitat després del naufragi dels partits socialdemòcrates, hegemònics durant tot el segle XX.

En aquest context d’incertesa en l’espectre polític de l’esquerra –i d’una certa renúncia ideològica-, a Catalunya ha agafat força la qüestió nacional. La sentència del Constitucional va ser un punt d’inflexió pel que fa a la percepció de l’Estat a Catalunya, fent entrar en l’agenda pública el dret a decidir –sobre la independència- del poble de Catalunya. Les esquerres catalanes han manifestat, durant aquests darrers anys, opinions diverses en relació a la independència. Des d’un suport majoritari al dret a decidir–que fins i tot assumit pel PSC anys enrere-, la pluralitat ideològica de l’esquerra en l’àmbit nacional ha tensat relacions i modificat el sistema de partits del país. La difícil configuració de l’espai  polític que representen els Comuns i Podem, les escissions al PSC o les guerres internes a la CUP són dos exemples de com el debat sobre la independència ha dificultat l’articulació d’una alternativa política àmplia en clau social a Catalunya.

Seguir leyendo »

¿Una alternativa –de izquierdas- a la independencia?

Durante los años 80 Margaret Thatcher popularizó un eslogan político: "No hay alternativa". El TINA (por sus siglas en inglés, There is no alternative) se refería principalmente a la hegemonía del proyecto neoliberal -con mercado, capitalismo y globalización como tres principios nucleares del nuevo mundo que estaba por venir-. El tiempo ha confirmado, sin embargo, que sí había alternativa. Configurar esta alternativa, dotarla de contenido ideológico y formularla en clave de acción de gobierno es el gran reto para las izquierdas europeas; en grave crisis de identidad tras el naufragio de los partidos socialdemócratas, hegemónicos durante todo el siglo XX.

En este contexto de incertidumbre en el espectro político de la izquierda -y de una cierta renuncia ideológica-, en Catalunya ha cobrado fuerza la cuestión nacional. La sentencia del Constitucional fue un punto de inflexión en cuanto a la percepción del Estado en Catalunya, haciendo entrar en la agenda pública el derecho a decidir -sobre la independencia- del pueblo de Catalunya. Las izquierdas catalanas han manifestado, durante estos últimos años, opiniones diversas en relación a la independencia. Desde un apoyo mayoritario al derecho a decidirse que incluso asumido por el PSC años atrás-, la pluralidad ideológica de la izquierda en el ámbito nacional ha tensado relaciones y modificado el sistema de partidos del país. La difícil configuración del espacio político que representan los Comunes y Podemos, las escisiones en el PSC o las guerras internas en la CUP son dos ejemplos de cómo el debate sobre la independencia ha dificultado la articulación de una alternativa política amplia en clave social en Catalunya.

Seguir leyendo »