eldiario.es

Focos

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1050

Els valencians encara paguen factures de Rafael Blasco, empresonat per corrupció

Està en la presó, condemnat a sis anys i mig de presó pel frau en sengles ajudes a la cooperació que mai van arribar a Nicaragua (només 43.000 de 1,8 milions d'euros ho van fer). No és l'únic cas en el qual Rafael Blasco està imputat per la seua etapa com a conseller de Solidaritat i Ciutadania en l'època del PP, atès que també ha de respondre, entre altres coses, d'una trama organitzada suposadament amb la seua complicitat per a captar sistemàticament diners destinats a aqueix tipus de subvencions. D'això fa un temps. No obstant això, els valencians encara paguen factures de la seua gestió.

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha hagut d'abonar a la fi de 2016 un total de 11.808 euros a una periodista que Blasco va tenir treballant il·legalment en el seu gabinet de premsa entre 2008 i 2013.

Seguir leyendo »

Los valencianos aún pagan facturas del exconseller Rafael Blasco, encarcelado por corrupción

Está en la cárcel, condenado a seis años y medio de cárcel por el fraude en sendas ayudas a la cooperación que nunca llegaron a Nicaragua (sólo 43.000 de 1,8 millones de euros lo hicieron). No es el único caso en el que Rafael Blasco está imputado por su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la época del PP, dado que también ha de responder, entre otras cosas, de una trama organizada supuestamente con su complicidad para captar sistemáticamente dinero destinado a ese tipo de subvenciones. De eso, hace un tiempo. Sin embargo, los valencianos todavía pagan facturas de su gestión.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha tenido que abonar a finales de 2016 un total de 11.808 euros a una periodista que Blasco tuvo trabajando ilegalmente en su gabinete de prensa entre 2008 y 2013.

Seguir leyendo »

Bankia ha retornat als seus clients 5.000 milions per l'eixida a Borsa, les preferents i les clàusules sòl

Bankia ha retornat 5.000 milions als seus clients per l'eixida a Borsa, les preferents i, ara, les clàusules sòl. Així ho ha revelat el seu president, José Ignacio Goirigolzarri, en el seu contacte amb els mitjans de comunicació previ a la celebració, aquest divendres, de la junta general d'accionistes a València, on l'entitat té la seua seu social.

La major part d'aqueixa xifra correspon a l'operació pública de subscripció (OPS) d'accions que Bankia va llançar el 2011 i per la qual Rodrigo Rato i altres antics responsables de l'entitat estan encausats. Goirigolzarri ha defensat l'estratègia de Bankia d'eludir els conflictes en els tribunals en els tres casos i ha rebatut les crítiques que des de la competència li atribueixen un joc suposadament avantatgista perquè disposa de capital públic. I ho ha fet posant xifres a l'estalvi aconseguit amb això. Segons el president de Bankia, l'entitat financera va estalviar 400 milions d'euros amb la devolució de diners als accionistes i estalviarà altres 100 milions amb la devolució automàtica d'allò cobrat per les clàusules sòl en hipoteques, que culminarà aquest mateix mes. "L'estalvi és la raó", ha emfatitzat.

Seguir leyendo »

Bankia ha devuelto a sus clientes 5.000 millones por la salida a Bolsa, las preferentes y las cláusulas suelo

Bankia ha devuelto 5.000 millones a sus clientes por la salida a Bolsa, las preferentes y, ahora, las cláusulas suelo. Así lo ha revelado su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en su contacto con los medios de comunicación previo a la celebración, este viernes, de la junta general de accionistas en Valencia, donde la entidad tiene su sede social.

La mayor parte de esa cifra corresponde a la operación pública de suscripción (OPS) de acciones que Bankia lanzó en 2011 y por la que Rodrigo Rato y otros antiguos responsables de la entidad están encausados. Goirigolzarri ha defendido la estrategia de Bankia de eludir los conflictos en los tribunales en los tres casos y ha rebatido las críticas que desde la competencia le atribuyen un juego supuestamente ventajista porque dispone de capital público. Y lo ha hecho poniendo cifras al ahorro conseguido con ello. Según el presidente de Bankia, la entidad financiera ahorró 400 millones de euros con la devolución de dinero a los accionistas y ahorrará otros 100 millones con la devolución automática de lo cobrado por las cláusulas suelo en hipotecas, que culminará este mismo mes. "El ahorro es la razón", ha enfatizado.

Seguir leyendo »

Un repte ambiental: Reutilitzar el 69% d'aigua depurada que s'aboca als rius o a la mar

"Un recurs pendent de potenciar", ho va denominar el passat mes de gener en les Corts Valencianes el director gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), Enrique Lapuente. Es referia a la reutilització de l'enorme volum d'aigua depurada que es malgasta, bé mitjançant el seu abocament a rius i barrancs públics, bé directament al mar.

El sistema de depuradores de la Comunitat Valenciana, integrat per 478 estacions repartides al llarg del territori, va depurar el 2015 més de 431 hectòmetres cúbics d'aigües residuals, una quantitat sensiblement inferior a la que es tractava abans de la crisi econòmica, ja que el màxim es va registrar el 2008 amb 512 hectòmetres cúbics. Només el 31% del volum total es reutilitza, la qual cosa va suposar el 2015 uns 133 hectòmetres cúbics.

Seguir leyendo »

Un reto ambiental: Reutilizar el 69% de agua depurada que se vierte a los cauces o al mar

"Un recurso pendiente de potenciar", lo denominó el pasado mes de enero en las Corts Valencianes el director gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Enrique Lapuente. Se refería a la reutilización del enorme volumen de agua depurada que se desperdicia, bien mediante su vertido a cauces públicos, bien directamente al mar.

El sistema de depuradoras de la Comunidad Valenciana, integrado por 478 estaciones repartidas a lo largo del territorio, depuró en 2015 más de 431 hectómetros cúbicos de aguas residuales, una cantidad sensiblemente inferior a la que se trataba antes de la crisis económica, ya que el pico máximo se registró en 2008 con 512 hectómetros cúbicos. Sólo el 31% del volumen total se reutiliza, lo que supuso en 2015 unos 133 hectómetros cúbicos.

Seguir leyendo »

Ser o no ser del plurilingüismo valenciano

El nuevo modelo de plurilingüismo que impulsa el conseller Vicent Marzà ha desencadenado en la derecha las mismas reacciones enfáticas que habría levantado cualquier otra decisión que no fuera aceptar el degradado sistema heredado de la época del PP.

La líder de los populares, Isabel Bonig, ha clamado contra el “chantaje” que en su opinión supone hacer equivaler los conocimientos de inglés a los de valenciano en los tres nuevos niveles (básico I y II, intermedio I y II, y avanzado I y II) con los que se equipara el sistema de aprendizaje al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. Bonig ha anunciado que llevará el decreto a los tribunales y que derogará el modelo si llega al poder.

Seguir leyendo »

Ser o no ser del plurilingüisme valencià

El nou model de plurilingüisme que impulsa el conseller Vicent Marzà ha desencadenat en la dreta les mateixes reaccions emfàtiques que hauria alçat qualsevol altra decisió que no fóra acceptar el degradat sistema heretat de l'època del PP.

La líder dels populars, Isabel Bonig, ha clamat contra el “xantatge” que en la seua opinió suposa fer equivaldre els coneixements d'anglès als de valencià en els tres nous nivells (bàsic I i II, intermedi I i II, i avançat I i II) amb els quals s'equipara el sistema d'aprenentatge al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Bonig ha anunciat que portarà el decret als tribunals i que derogarà el model si arriba al poder.

Seguir leyendo »

Targetes ‘black’ i ionquis dels diners en la conselleria paral·lela del PP valencià

“Realment no hi havia un ionqui dels diners, sinó una epidèmia de ionquis”, va clamar el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en la seua intervenció parlamentària de la setmana passada. El cap del govern autonòmic va usar l’expressió popularitzada per Marcos Benavent, imputat estrela del cas Imelsa, en referència a l’empresa Vaersa, arran d’una pregunta del portaveu de Compromís, Fran Ferri, sobre l’últim dels escàndols que s’hi van esdevenir: l’ús pels seus directius, en l’època del PP, de targetes de crèdit per a “lucre personal”, segons la mateixa Intervenció de la Generalitat.

Aquesta empresa no va ser l’única, però sí la més gran i la que s’ha guanyat més sentències que posen en evidència el seu funcionament tan irregular. Mitjançant l’ús de societats del sector públic empresarial de la Generalitat, els governs valencians del PP van organitzar una mena d’“Administració paral·lela”. Unes quantes sentències judicials han determinat des del 2014 que Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (Vaersa), una entitat semblant a l’estatal Tragsa i que s’ha vist immersa en diversos casos de corrupció, va incórrer en “cessió il·legal de treballadors” a conselleries amb competències en agricultura, medi ambient i urbanisme.

Seguir leyendo »

Tarjetas black y yonquis del dinero en la consellería paralela del PP valenciano

"Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada. El jefe del gobierno autonómico usó la expresión popularizada por Marcos Benavent, imputado estrella del caso Imelsa, en referencia a la empresa Vaersa, a raíz de una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre el último de los escándalos sucedidos en ella: el uso por sus directivos, en la época del PP, de tarjetas de crédito para "lucro personal", según la propia Intervención de la Generalitat.

Esta empresa no fue la única, pero sí la más grande y la que ha cosechado más sentencias que ponen en evidencia lo irregular de su funcionamiento. Mediante el empleo de sociedades del sector público empresarial de la Generalitat, los gobiernos valencianos del PP organizaron una especie de "Administración paralela". Diversas sentencias judiciales han determinado desde 2014 que Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), una entidad similar a la estatal Tragsa y que se ha visto inmersa en varios casos de corrupción, incurrió en "cesión ilegal de trabajadores" a consellerías con competencias en Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo.

Seguir leyendo »