eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Lídia Pujol

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 21

Reaccionar y obedecer no es ser uno mismo

Me gusta que coincida la fecha del 23F con el primer concierto en Barcelona que proclama la actitud que me he propuesto tener ante cada situación de injusticia que encuentre en mi día a día. Quiero hacer la Revolución y volverla a hacer constantemente. Las situaciones que cada día me achaca la vida por hacerla, me las quiero tomar como verdaderas oportunidades. Sí, a menudo me sube la sangre al cuello, es así. Y el trabajo de poner bridas que tengo con cada una de estas bocanadas es lo que yo llamo hacer la revolución. Esta revolución empieza por reconocer mi vulnerabilidad. Sí, a mí, las bestias de todas las selvas del mundo, se me suben a los ojos en actitud de ataque, de 0 a 100 en un segundo. Hoy voy al juzgado a acompañar a mis padres al juicio por las preferentes con Bankia. Sí... Ya estoy sintiendo como se me agolpan en la boca las palabras del grito ahogado Que le corten la cabeza! de la reina de Carroll. Hoy seré tentada, porque iré a las Cortes como si fuera al teatro, a ver el espectáculo de ley de los poderosos por los poderosos. En este espectáculo, mi padre y mi madre tienen un papel predeterminado: mi madre representa la obediencia y mi padre la violencia. El mío, por carácter, es decidir entre reventar y perder los papeles o hacer la Revolución, es decir, observar, pensar, decidir y actuar en dirección a sumar fuerzas con el resto de afectados que somos el 99% de la población restante, para confrontar el abuso, la mentira y la traición legalizada. Cada vez más me dan ganas de entrar en las Cortes o al Parlamento a gritar ¡Basta!

La compañía de teatro que hizo aquel espectáculo telonero del discurso del reyezuelo, era buenísima. Hicieron exactamente lo que se les pidió. Piense que la obediencia ciega al director, al ejército, lo es todo. Cuanto más obediente, más bueno. Eso sí, para garantizar el éxito de la obra, a escena, hay que tener en cuenta el ritmo, las dinámicas, los golpes de efecto y, por ello, la técnica y la educación perfecta es la que está basada en la relación de acción-reacción. Por ejemplo. Acción pánico: representas un golpe de estado. Reacción salvación: haces salir por la tele el reyezuelo.

Seguir leyendo »

Reaccionar i obeir no és ser un mateix

M’agrada que coincideixi la data del 23F amb el primer concert a Barcelona que proclama l’actitud que m’he proposat tenir davant de cada situació d’injustícia que trobi en el meu dia a dia. Vull fer la Revolució i tornar-la a fer constantment. Les situacions que cada dia m’etziba la vida per fer-la, me les vull prendre com veritables oportunitats. Sí, sovint em puja la sang al coll, és així.  I la feina de posar brides que tinc amb cadascuna d’aquestes glopades és el que jo anomeno fer la revolució. Aquesta revolució comença per reconèixer la meva vulnerabilitat. Sí, a mi, les bèsties de totes les selves del món, se’m pugen als ulls en actitud d’atac, de 0 a 100 en un segon. Avui vaig al jutjat a acompanyar als meus pares al judici per les preferents amb Bankia. Sí…. Ja estic sentint com se m’amunteguen a la boca les paraules del crit ofegat !Que le corten la cabeza! de la reina d’en Carroll. Avui seré temptada, perquè aniré a les Corts com si anés al teatre, a veure l’espectacle de llei dels poderosos pels poderosos. En aquest espectacle, mon pare i ma mare tenen un paper predeterminat: ma mare representa l’obediència i mon pare la violència. El meu, per caràcter, és decidir entre rebentar  i perdre els papers o fer la Revolució, és a dir, observar, pensar, decidir i actuar en direcció a sumar forces amb la resta d’afectats que som el 99 % de la població restant, per confrontar l’abús, la mentida i la traïció legalitzada. Cada cop més em vénen ganes d’entrar a les Corts o al Parlament a cridar Prou!

La companyia de teatre que va fer aquell espectacle teloner del discurs del reietó, era boníssima. Van fer exactament el que se’ls hi va demanar. Penseu que l’obediència cega al director, a l’exèrcit, ho és tot. Com més obedient, més bo. Això sí, per garantir l’èxit de l’obra, a escena, cal tenir en compte el ritme, les dinàmiques, els cops d’efecte i, per això, la tècnica i l’educació perfecta és la que està basada en la relació d’acció-reacció. Per exemple. Acció pànic: representes un cop d’estat. Reacció salvació: fas sortir per la tele al reietó.

Seguir leyendo »

Darnos la mano o la costilla

Hoy tenemos leyes y estadísticas que señalan la violencia de género como un delito y una vergüenza pero todavía mucho, todavía demasiado, la fuerza que no sube al cerebro es un peligro para las mujeres.

Hace unos días, conversando con Ángela Volpini , le hablaba precisamente de mi temperamento, de esta tendencia casi irrefrenable a la reacción, y el mal que me supone hacer daño:

Seguir leyendo »

Donar-nos la mà o la costella

Avui tenim lleis i estadístiques que assenyalen la violència de gènere com un delicte i una vergonya però, encara molt, encara massa, la força que no puja al cervell és un perill per les dones.

Fa uns dies, conversant amb l’Àngela Volpini, li parlava precisament del meu temperament, d’aquesta tendència quasi irrefrenable a la reacció, i el mal que em fa fer mal:  

Seguir leyendo »

Antinatural: la closca del senyor Espinàs

Em sorprèn aquest passejar per la closca de les coses del Sr. Espinàs. Tanta por ens ha de fer desobeir una llei injusta com va fer la Sra. Rose Parks  seient a l’autobús de blancs? 

Antinatural és pertànyer a un partit polític en mans del poder econòmic farmacèutic i proposar una reforma sanitària en el programa electoral. Antinatural és fer vibrar a l'electorat amb el carisma del Sr. Obama i votar-lo, per veure morir d’impotència les seves promeses i tenir-li compassió. Antinatural és tenir el do de la paraula i l'acció, i acomodar-nos en la passivitat dels vegetals. 

Seguir leyendo »

Antinatural: la cáscara del sr. Espinàs

Me sorprende este pasear por la cáscara de las cosas del señor Espinàs. ¿Tanto miedo debe darnos desobedecer una ley injusta como hizo la Sra. Rose Parks sentándose en el autobús de blancos?

Antinatural es pertenecer a un partido político en manos del poder económico farmacéutico y proponer una reforma sanitaria en el programa electoral. Antinatural es hacer vibrar al electorado con el carisma del señor Obama y votarlo para ver morir de impotencia sus promesas y tenerle compasión. Antinatural es tener el don de la palabra y la acción, y acomodarnos en la pasividad de los vegetales.

Seguir leyendo »

Haremos la revolución y la volveremos a hacer

Leo la frase que acabo de escribir y me produce una cierta fricción entre molesta y atractiva. ¿A quién no le gusta ver el trabajo realizado y yacer? ¿Quien no disfruta del momento de alcanzar un reto? ¿Quien no está encantado de tener el reconocimiento popular de la razón propia? Pero esta razón o momento de trabajo hecho, ¿dura en el tiempo como si estuviera envasada al vacío?¿Donde sitúo esta frase? ¿Aquí y ahora? ¿O en el horizonte que me inspira?Dice Simone Weil que el verdadero opio del pueblo no es la religión -como decía Marx- sino la revolución: aquellas grandes gestas que, rompiendo con lo establecido que fagocita la dignidad humana en beneficio propio, propician un nuevo orden. Ahora toca la independencia, este es el nombre del opio de nuestros días catalanes.

Hay otra frase que me inquieta y me motiva: las ruedas giran, los días pasan y con ellos lo viejo también se va... Pertenece a una canción popular yiddish. Mientras esta rueda de tiempo gira eternamente, "un día" concreto nos toca vivir y morir. Tú que ahora me lees, pronto estarás muerta y quién sabe si cuando estas palabras lleguen a tus ojos, mi vida corporal se ha estampado contra una piedra de tanto rodar en coche.

Seguir leyendo »

Farem la revolució i la tornarem a fer

Llegeixo la frase que acabo d’escriure i em produeix una certa fricció entre  molesta i atractiva.  A qui no li agrada veure la feina feta i jeure? Qui no gaudeix del moment d’assolir un repte? Qui no està encantat de tenir el reconeixement popular de la raó pròpia?  Però aquesta raó o moment de feina feta, dura en el temps com si estigués envasada al buit?

On situo aquesta frase? Aquí i ara? O a l’horitzó que m’inspira?

Seguir leyendo »

¿Sabes el cuento de los dos suicidas?

ACPS (Asociación Catalana para la prevención del suicidio) presenta el concierto de Lídia Pujol y Pau Figueres el martes día 10 de septiembre a las 20.30 en la sala B de Luz de GasEl vínculo, escuchar y ser escuchado, es vida.

Una vida que no es capaz de relacionarse con los demás de ninguna manera, tal vez no puede, ni quiere, ni sabe ser vivida. Una vida que el entorno no escucha de tan adentro que llama, se queda sola, y una vida sola, no puede nada contra este mundo de pobreza, vergüenza, culpa, enfermedad y abuso.

Seguir leyendo »

Saps el conte dels dos suïcides?

ACPS (Associació Catalana per la prevenció del suïcidi) presenta el concert de Lídia Pujol i Pau Figueres el dimarts dia 10 de setembre a les 20.30 a la sala B de Luz de Gas

El vincle, escoltar i ser escoltat, és vida.

Seguir leyendo »