eldiario.es

9

Carles Marco

Pedagogo y psicólogo

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 11

L'aposta de Lluís Vives pel valencià i el multilingüisme

Com sabem, tant l'Assemblea General de l'ONU com la UNESCO van proclamar la irrenunciable defensa de les llengües maternes o minoritàries, i van reconéixer que el multilingüisme promou la unitat en la diversitat i la concòrdia internacional. Els idiomes, amb la seua imbricació amb la identitat i riquesa cultural, són factors d'importància estratègica per a les persones i per a tot el planeta. No obstant això, a causa de la laxa preocupació de molts governs per salvar les llengües minoritàries i minoritzades, almenys un 43% de les 6000 llengües que es parlen en el món estan en perill d'extinció. De fet, es calcula que cada 3 setmanes desapareix una llengua que se’n porta amb si tot un patrimoni intel·lectual.

Tots els lingüistes fa temps que han alertat d'aquest fet terrible. Kenneth L. Hale, eminent especialista de llenguatges indígenes al Massachusetts Institute of Technology, va declarar: “Quan una llengua mor, perdem una gran riquesa, pitjor que si algú tirara una bomba sobre el Museu del Louvre”. És molt trist, per això, que la dreta cavernícola valenciana continue subestimant la nostra llengua històrica, quan són els pobles indígenes –amb idiomes molt més minoritaris que el valencià- els que no paren d'exigir davant els seus governs i davant l'ONU que se'ls ensenye i se salve la seua llengua pròpia. De manera paral·lela, molts psicòlegs han estudiat que davant el menyspreu de la seua llengua molts xiquets creen amb més facilitat un ego permeable, és a dir, es tanquen emocionalment acomplexats davant opinions d'autoritat alienes. “No hi ha espill que reflectisca millor la imatge de l'home que les seues paraules”, va escriure Joan Lluís Vives. I la dreta cavernícola que patim al País Valencià parla quasi exclusivament en castellà: quina imatge de la importància del valencià davant els xiquets reflecteixen doncs? Segueixen, amb infinit autoodi, confonent i embolicant la població amb el un origen anterior i diferent del valencià –quan saben que és el mateix que el del català, ja que el valencià és un dialecte consecutiu, transportat, del català original de les terres de Girona.

Seguir leyendo »

La apuesta de Lluís Vives por el valenciano y el multilingüismo

Como sabemos, tanto la Asamblea General de la ONU como la Unesco proclamaron la irrenunciable defensa de las lenguas maternas o minoritarias, y reconocieron que el multilingüismo promueve la unidad en la diversidad y la concordia internacional. Los idiomas, con su imbricación con la identidad y riqueza cultural, son factores de importancia estratégica para las personas y para todo el planeta. Sin embargo, a causa de la laxa preocupación de muchos gobiernos por salvar las lenguas minoritarias y minorizadas, al menos un 43% de las 6000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. De hecho, se calcula que cada 3 semanas desaparece una lengua que se lleva consigo todo un patrimonio intelectual.

Todos los lingüistas hace tiempo que han alertado de este hecho terrible. Kenneth L. Hale, eminente especialista de lenguajes indígenas en la Massachusetts Institute of Technology, declaró: “Cuando una lengua muere, perdemos una gran riqueza, peor que si alguien tirase una bomba sobre el Museo del Louvre”. Es muy triste, por ello, que la derechona valenciana siga subestimando nuestra histórica lengua, cuando son los pueblos indígenas –con idiomas mucho más minoritarios que el valenciano- los que no paran de exigir ante sus gobiernos y ante la ONU que se les enseñe y se salve su lengua histórica. Por lo demás, muchos psicólogos han estudiado que ante el menosprecio de su lengua muchos niños crean con más facilidad un “ego permeable”, es decir, se cierran emocionalmente acomplejados ante opiniones de autoridad ajenas. “No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras”, escribió Joan Lluís Vives. Y la derechona que en el País Valencià padecemos habla en castellano: ¿qué imagen de la importancia del valenciano ante los niños reflejan pues? Siguen además, con autoodio, confundiendo y enredando a la población con el tema del valenciano –que saben que es la misma lengua que el catalán-.

Seguir leyendo »

La necessitat d’introduir els dogmes religiosos i unes altres (in)creences com a única assignatura

El passat 16 de setembre Raquel Ortiz, coordinadora de València Laica, va publicar en aquest diari l'article La urgente necesidad de sacar los dogmas religiosos de la escuela. Com a defensor acèrrim del laïcisme i contra els dogmes discrepe, no obstant això, de la proposta de Raquel Ortiz. Segons ella: “Si açò és una democràcia no es pot permetre que els dogmes, cap, tinguen les escoles obertes (…) Una i mil vegades ho repetirem, res que objectar al fet que les religions es practiquen en els seus llocs de culte ja que tenen tot el seu dret PERÒ NO A l'ESCOLA”. La meua proposta laica és diferent, i compleix amb la Constitució. I sobretot és més respectuosa amb xiquets i adolescents, propicia un patrimoni cultural ampliat i, sens dubte, és més útil i pragmàtica perquè els dogmes, supersticions, ritus, sermons, sacrificis, moralitats, mitologies, pompes, superxeries i miracles de totes les religions vagen desapareixent i donen per fi lloc a un món on la pau, la raó i l'autèntica ètica, per fi, impere.

No es tracta que, com diu Raquel Ortiz, que l'escola s'òbriga a la multireligiositat perquè “no ens enganyem, és això de sempre però amb més religions i la majoritària està encantada”. Tampoc es tracta, com el catedràtic de física de la Sorbona López Campillo manifesta, amb certesa i ironia, en el seu llibre Curso de ateísmo que:“L'assignatura de religió implica sens dubte la legalització d'altres assignatures alternatives per als fills de pares no creients. La tolerància constitucional obliga a això i com el més altern que hi ha a la religió en el sentit de la col·locació de les fulles en les tiges de les plantes és l'ateisme, pensem que es regularà una assignatura d'ateisme que s'inscriurà en el currículum acadèmic de l'alumne”. I per descomptat cal esgrimir les desenes d'arguments contra les religions i les centenars de contradiccions que ens mostren. Com argüeix l'eminent biòleg Richard Dawkins: “Quan una persona delira se'l considera un malalt; quan el deliri el pateixen milions de persones es considera una religió”.

Seguir leyendo »

La necesidad de introducir los dogmas religiosos y otras (in)creencias como única asignatura

El pasado 16 de septiembre Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, publicó en este diario el artículo “La urgente necesidad de sacar los dogmas religiosos de la escuela”. Como defensor acérrimo del laicismo y contra los dogmas discrepo, no obstante, de la propuesta de Raquel Ortiz. Según ella: “Si esto es una democracia no se puede permitir que los dogmas, ninguno, tengan las escuelas abiertas (…) Una y mil veces lo repetiremos, nada que objetar a que las religiones se practiquen en sus lugares de culto ya que tienen todo su derecho PERO NO EN LA ESCUELA”. Mi propuesta laica es diferente, y cumple con la Constitución. Y sobre todo es más respetuosa con niños y adolescentes, propicia un acervo cultural ampliado y, sin duda, es más útil y pragmática para que los dogmas, supersticiones, ritos, sermones, sacrificios, moralinas, mitologías, boatos, supercherías y milagros de todas las religiones vayan desapareciendo y den por fin paso a un mundo donde la paz, la razón y la auténtica ética, por fin, impere.

No se trata de que, como dice Raquel Ortiz, que la escuela se abra a la multireligiosidad porque “no nos engañemos, esto es lo de siempre pero con más religiones y la mayoritaria está encantada”. Tampoco se trata como el catedrático de física de La Sorbona López Campillo manifiesta, con certeza e ironía, en su libro “Curso de ateísmo” que: “La asignatura de religión implica sin duda la legalización de otras asignaturas alternativas para los hijos de padres no creyentes. La tolerancia constitucional obliga a ello y como lo más alterno que hay a la religión en el sentido de la colocación de las hojas en los tallos de las plantas es el ateísmo, pensamos que se regulará una asignatura de ateísmo que se inscribirá en el currículum académico del alumno”. Y por supuesto hay que esgrimir las decenas de argumentos contra las religiones y las centenares de contradicciones que ellas muestran. Como arguye el eminente biólogo Richard Dawkins: “Cuando una persona delira se le considera un enfermo; cuando el delirio lo sufren millones de personas se considera una religión”.

Seguir leyendo »

Alfabetització i multilingüisme

El 8 de setembre celebrem el Dia Internacional de l'Alfabetització, aprovat per l'ONU el 1965, tema clau com pocs darrere de l'Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible. L'alfabetització hui dia pretén aconseguir un aprenentatge universal no solament de la lectura, l'escriptura i els rudiments bàsics matemàtics i de les tecnologies de la comunicació, en el context escolar i extraescolar, sinó també el creixement madur del subjecte sota el perfil polític i civil, així com la participació social professionalment qualificada. El tema continua sent plenament vigent perquè l'avaluació de 2018 de l'ONU apunta que continuen havent-hi més de 70 països on l'analfabetisme total (no saber res de lectoescriptura) arriba com a mínim  al 50% de la població sumant 774 milions de persones (dels quals dos terços són dones). La xifra ha augmentat des de 1990 en huit punts percentuals. Òbviament aquests països segueixen ancorats en la pobresa i la fam amén d'altes taxes de criminalitat. La temàtica triada enguany és Alfabetització i Multilingüisme enllaçant així amb les celebracions de l’Any Internacional de les Llengües Indígenes 2019. Amb motiu d'aquest dia se celebra un esdeveniment a París on es pretén tindre una millor comprensió dels paisatges globals d’alfabetització i multilingüisme en el món per a promoure polítiques i programes que siguen inclusives i efectives. La Unesco també ha considerat essencial la necessitat de respectar i promoure la diversitat lingüística en el desenvolupament de l'educació i de l'alfabetització per a salvar el patrimoni més gran que ha creat la humanitat. Estem els valencians, doncs, implicats també a salvar la nostra històrica llengua.

El domini de tres llengües -trilingüisme o plurilingüisme- és considerat pels lingüistes i pedagogs com la solució al problema de la desaparició de nombroses llengües davant la globalització. Els experts internacionals alerten que, o s'apliquen polítiques d’optimització de les llengües minoritàries i minoritzades o el 90% de les llengües, que estan amenaçades d'extinció, podrien desaparéixer en 50 anys: seria la major catàstrofe cultural que ha patit la humanitat. Les llengües exerceixen un paper crucial en la diversitat cultural, revelant cadascuna amb els diferents vocabularis i les respectives sintaxis maneres de veure, comprendre, classificar i establir relacions entre les coses. Conservar-les, han manifestat les Nacions Unides, és d'un immens valor per a la memòria de les comunitats i de les persones i per a la integració social. L’ensenyament de les mateixes és la pedra angular per a una àmplia adquisició de sabers i una clau per a l'autoestima, la pau i el desenvolupament en el segle XXI.

Seguir leyendo »

Alfabetización y multilingüismo

El 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, aprobado por la ONU en 1965, tema clave como pocos en pos de la Agenda 2030 y sus objetivos de Desarrollo sostenible. La alfabetización hoy en día pretende conseguir un aprendizaje universal no solo de la lectura, la escritura y los básicos rudimentos matemáticos y de las tecnologías de la comunicación, en el contexto escolar y extraescolar, sino también el crecimiento maduro del sujeto bajo el perfil político y civil, así como su participación social profesionalmente cualificada. El tema sigue siendo plenamente vigente pues la evaluación de 2018 de la ONU apunta que siguen habiendo más de 70 países donde el analfabetismo total (no saber nada de lecto-esccritura) llega como mínimo  al 50% de su población sumando 774 millones de personas (dos tercios son mujeres). La cifra ha aumentado desde 1990 en ocho puntos porcentuales. Obviamente estos países siguen anclados en la pobreza y el hambre amén de altas tasas de criminalidad. La temática escogida este año es “Alfabetización y Multilingüismo” enlazando así con las celebraciones del “Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019”. Con motivo de este día se celebra un evento en París donde se pretende tener una mejor comprensión de los paisajes globales de “alfabetización y multilingüismo” en el mundo para promover políticas y programas que sean inclusivas y efectivas. La Unesco también ha considerado esencial la necesidad de respetar y promover la diversidad lingüística en el desarrollo de la educación y la alfabetización para salvar el patrimonio más grande que ha creado la humanidad. Estamos los valencianos pues implicados también en salvar nuestra histórica lengua.

El dominio de tres lenguas -trilingüismo o plurilingüismo- es considerado por los lingüistas y pedagogos como la solución al problema de la desaparición de numerosas lenguas ante la globalización (los expertos internacionales alertan de que o se aplican políticas optimizadoras de las lenguas minoritarias y minorizadas o el 90% de las lenguas están amenazadas de extinción y podrían desaparecer en 50 años: sería la mayor catástrofe cultural que ha sufrido la humanidad). Las lenguas desempeñan un papel crucial en la diversidad cultural, revelando cada una con sus diferentes vocabularios y sintaxis modos de ver, comprender, clasificar y establecer relaciones entre las cosas: conservarlas, ha manifestado las Naciones Unidas, es de un inmenso valor para la memoria de las comunidades y de las personas y para la integración social). Su enseñanza es la piedra angular para una amplia adquisición de saberes y una llave para la autoestima, la paz y el desarrollo en el siglo XXI.

Seguir leyendo »

Educació amb el diari digital

Rèquiem final al paper. Diversos són els factors que han portat el periodisme escrit a una crisi com poques vegades s’havia conegut. L'aparició i extensió de les xarxes socials en Internet, la crisi econòmica de 2008 amb l’abaixada de lectors i de publicitat, l'aparició de diaris de paper gratuïts, els múltiples vídeos que produeix Youtube són potser els més rellevants. L'estoc final al periòdic de paper ha sigut, òbviament, la premsa digital: any rere any han anat abaixant les vendes. Els més optimistes sols albiren algun futur a les revistes científiques dirigides a un públic minoritari d'experts. Però cada vegada són més els que auguren la desaparició dels diaris de paper (perquè potser només tindrien sentit en els bars i les biblioteques, i això no és rendible). Philip Meyer, de la Universitat de Missouri situa la possible data de la desaparició dels diaris de paper en 2043. Més pessimista és Steve Ballmer, expresident de Microsoft, que no creu que sobrevisquen més enllà del 2030. De fet, han tancat molts quioscs i des de fa més de dues dècades tots els diaris han començat a oferir els més variats objectes promocionals, amb l’aparença que el veritable regal és el diari i no l’objecte de la promoció en si .

Davant els digitals molts ja van tancar l’edició en paper, i les dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) registrà en 2018 que els sis grans periòdics de paper han perdut el 61% de la seua difusió en una dècada, això vol dir 939.992 exemplars. La caiguda en vendes, lluny d'atenuar-se, manté un progressiu descens. Tant és així que nombrosos diaris han hagut d'utilitzar per als de paper, junts, una sola impremta (i només a mitjans dels 80 moltes empreses van invertir molts diners a ampliar-les i millorar-les). Excepte els acèrrims defensors de la necessitat de la lectura en paper, tothom prefereix prémer el botó del seu dispositiu i llegir immediatament en format digital que haver de vestir-se, eixir al carrer, trobar un quiosc i gastar-se més d'un euro en la compra. Hi ha els qui ressalten les qualitats del paper i promouen la idea que conviure amb altres formats és possible. Els més optimistes pensen que la premsa de paper quedarà tocada però no afonada (com ha ocorregut amb els llibres tradicionals, més venuts encara que els llibres electrònics, atés el valor afegit de ‘fetitxe’, entre altres qualitats). Si es compleixen les prediccions i gustos de les noves generacions, un dels productes més característics de la impremta pot, després de 600 anys, estar en els últims moments, moribund, i nosaltres podem veure el seu rèquiem final.

Seguir leyendo »

Educación con el diario digital

Réquiem final al papel. Varios son los factores que han llevado al periodismo escrito a una crisis como pocas veces había conocido. La aparición y extensión de las redes sociales en internet, la crisis económica de 2008 con la bajada de lectores y publicidad, la aparición de diarios de papel gratuitos o los múltiples vídeos que produce youtube son quizás los más relevantes. El estoque final del periódico de papel ha sido, obviamente, la prensa digital: año tras año han ido bajando en ventas. Los más optimistas solo le ven futuro a las revistas científicas dirigidas a un público minoritario de expertos. Pero cada vez son más los que auguran la desaparición de los diarios de papel (pues quizás solo tendrían sentido en los bares y las bibliotecas, y eso no es rentable). Philip Meyer, de la Universidad de Missouri, sitúa la posible fecha de la desaparición de los diarios de papel en 2043. Más pesimista es Steve Ballmer, expresidente de Microsoft, que no cree que sobrevivan más allá del 2030. De hecho han cerrado muchos quioscos y desde hace más de dos décadas todos los diarios empezaron a ofrecer los más variados y variopintos objetos promocionales pareciendo que el regalo era en verdad el diario.

Ante los digitales muchos ya cerraron su edición en papel, y los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) registran en 2018 que los seis grandes periódicos de papel han perdido el 61% de su difusión en una década, perdiendo en la última década 939.992 ejemplares. La caída en ventas, lejos de atenuarse, mantiene un progresivo descenso. Tanto es así que numerosos diarios han tenido que utilizar para los de papel, juntos, una sola imprenta (y solo a mediados de los 80 muchas empresas invirtieron mucho dinero en ampliarlas y mejorarlas). Salvo los acérrimos defensores de la necesidad de la lectura en papel, todo el mundo prefiere darle al botoncito de su dispositivo y leer inmediatamente en formato digital que tener que vestirse, salir a la calle, encontrar un quiosco y gastarse más de un euro en su compra. Hay quienes resaltan las cualidades del papel y promueven la idea de que convivir con otros formatos es posible. Los más optimistas piensan que la prensa de papel quedará tocada pero no hundida (como ha ocurrido con los libros tradicionales que venden mucho más todavía que los ebooks dado su valor de ‘fetiche’, entre otras cualidades). Mas si se cumplen las predicciones y gustos de las nuevas generaciones, uno de los productos más característicos de la imprenta puede, tras 600 años, estar en sus moribundo, y ver nosotros su réquiem final.

Seguir leyendo »

Pedagogia del nacionalisme espanyol: la bresquilla

Per la meua experiència, les joves generacions –que no han estudiat la carrera d'Història- no saben que el nacionalisme espanyol és el més irracional, agressiu i essencialista (siguen de dretes, d'esquerres o talosses). Per aquest motiu molts han votat el PP, Ciudadanos o Vox embolicats en la roji-gualda per a salvar la pàtria davant el desafiament català. Per això potser els vindria bé llegir un dels llibres de Joan Fuster més irònics, sarcàstics i divertits: Contra Unamuno y los demás (edició en valencià Contra Unamuno i tots els altres). En aquest llibre Fuster desemmascara la font i la impostura en què es basa l'espanyolisme i els seus principals ideòlegs. Val la pena avui dia rellegir-lo, tant per l'encert del seu diagnòstic, com per l’excel·lent prosa i avaluació del tema, i per una sorna que deixa indignats els nacionalistes espanyols. Val a dir que Fuster –al contrari del que li atribueix la nostra derechona– sempre va manifestar ser antinacionalista i en molts assajos i aforismes va insistir en això (una altra qüestió és la seua reivindicació i defensa de l'autèntica història, cultura i llengua del País Valencià, sense essencialismes sinó com a projecte històric de convivència). La gran paradoxa és que el nacionalisme espanyol acuse les nacions històriques perifèriques de nacionalistes: davant la gran diferència d'històries, paisatges, gastronomies, climes, tradicions, cultures, llengües… que posseeixen i ofereixen les diferents nacions de la pell de brau respecte a Castella, la intel·lectualitat espanyola de les generacions del 1898 i del 1914 va fer una impostura historiogràfica delirant per a justificar que existeix una essència espanyola que comprén tota la pell de brau. I, per tant, no hi ha un altre remei perquè isca aquest gaspatxo que acudir a crear un nacionalisme essencialista. És a dir, calia dilucidar la preexistència d'un caràcter nacional, d'una introspecció i intrahistòria –sense cap base materialista i pletòrica de biaixos- que fonamentara una raça espanyola, una cosa nuclear i invariable en el temps, la seua naturalesa, la seua unió i el seu Ser permanent: “allò espanyol” (d'ací el seu irracionalisme perquè les nacions no són ens immutables sinó construccions dels humans al llarg de la història). Ells –gran paradoxa- diuen que el nacionalisme es lleva viatjant, i és viatjant quan un cau en el compte que, si comparem les característiques abans esmentades de les diferents nacions i regions d'aquesta pell de brau que anomenem Espanya, són molt diferents: què té a veure el País Valencià amb Euskadi, amb Galícia, amb Castella, etc.? Abans del llibre de Joan Fuster que he citat, el professor de Filosofia –que no filòsof- Julián Marías va donar amb la fórmula màgica per a explicar on estava l'essència de  l'‘españolía’ en el seu llibre del 1962 Los españoles:

“Yo diría que la estructura personal del español se parece a la de los melocotones. Es esta una fruta delicada que se corrompe fácilmente; pero tiene un grueso y duro hueso central, a prueba de todo, inquebrantable e incorruptible. El español puede corromperse, desmoralizarse, envilecerse, pero sabe que tiene siempre, como un hueso, un núcleo sano e intacto. Sabe que un día, cuando llegue la hora, echará mano de este último núcleo y se portará como un hombre, se jugará la vida limpiamente. En algunos países el hombre se corrompe hasta la raíz, y cuando lo ve así y lo encuentra irremediable, no lo puede soportar y se pega un tiro. En España no ocurre así, y a última hora cada uno se siente tranquilo y no desesperado, porque al llevarse la mano al pecho siente la dureza intacta de ese centro como una moneda de oro que siempre se puede gastar. Esto es admirable y me parece una de las grandes virtudes de esta vieja raza”. (Sí: posseeix l’espanyol una genètica pròpia).

Seguir leyendo »

Pedagogía del nacionalismo español: el melocotón

Por mi experiencia, las jóvenes generaciones –que no han estudiado la carrera de Historia- no saben que el nacionalismo español es el más irracional, agresivo y  esencialista (sean de derechas, de izquierdas o zoquetes). De ahí que muchos hayan votado al PP, a Ciudadanos o a Vox envueltos en la rojigualda para salvar la patria ante el desafío catalán. Por ello quizás les vendría bien leer uno de los libros de Joan Fuster más irónicos, sarcásticos y divertidos: Contra Unamuno y los demás (edición en valenciano Contra Unamuno i tots els altres). En él Fuster desenmascara la fuente e impostura en que se basan el españolismo y sus principales ideólogos. Vale la pena hoy día releerlo, tanto por el acierto de su diagnóstico como por su excelente prosa y evaluación del tema, y por una sorna que deja indignados a los nacionalistas españoles. Valga decir que Fuster –al contrario de lo que le achaca nuestra derechona- siempre manifestó ser antinacionalista y en muchos ensayos y aforismos insistió en ello (otra cuestión es su reivindicación y defensa de la auténtica historia, cultura y lengua del País Valencià, sin esencialismos sino como proyecto histórico de convivencia). La gran paradoja es que el nacionalismo español acuse a las naciones históricas periféricas de nacionalistas: ante la gran diferencia de historias, paisajes, gastronomías, climas, tradiciones, culturas, lenguas… que poseen y ofrecen las diferentes naciones de la piel de toro con respecto a Castilla, la intelectualidad española de la generaciones de 1898 y de 1914 hizo una impostura historiográfica delirante para justificar que existe una esencia española que comprende toda la piel de toro. Y, por tanto, no hay otro remedio para que salga este gazpacho que acudir a crear un nacionalismo esencialista. Es decir, había que dilucidar la preexistencia de un carácter nacional, de una introspección e intrahistoria –sin base materialista alguna y pletórica de sesgos- que fundamentara una raza española, algo nuclear e invariable en el tiempo, su naturaleza, su unión y su Ser permanente: “lo español” (de ahí su irracionalismo pues las naciones no son entes inmutables sino construcciones de los humanos a lo largo de la historia). Ellos –gran paradoja- dicen que el nacionalismo se quita viajando, y es viajando cuando uno cae en la cuenta de que si comparamos  las antes citadas  características de  las distintas naciones y regiones de esta piel de toro que llamamos España, son muy diferentes: ¿qué tiene que ver el País Valencià con Euskadi, con Galicia, con Castilla, etc..?  Antes del libro de Joan Fuster que he citado, el profesor de Filosofía –que no filósofo- Julián Marías dio con la fórmula mágica para explicar dónde estaba la esencia de la ‘españolía’ en su libro de 1962 Los españoles:

“Yo diría que la estructura personal del español se parece a la de los melocotones. Es esta una fruta delicada que se corrompe fácilmente; pero tiene un grueso y duro hueso central, a prueba de todo, inquebrantable e incorruptible. El español puede corromperse, desmoralizarse, envilecerse, pero sabe que tiene siempre, como un hueso, un núcleo sano e intacto. Sabe que un día, cuando llegue la hora, echará mano de este último núcleo y se portará como un hombre, se jugará la vida limpiamente. En algunos países el hombre se corrompe hasta la raíz, y cuando lo ve así y lo encuentra irremediable, no lo puede soportar y se pega un tiro. En España no ocurre así, y a última hora cada uno se siente tranquilo y no desesperado, porque al llevarse la mano al pecho siente la dureza intacta de ese centro como una moneda de oro que siempre se puede gastar. Esto es admirable y me parece una de las grandes virtudes de esta vieja raza”. (Sí: posee el español una genética propia).

Seguir leyendo »