eldiario.es

9

Cristina Carbonell

Cristina Carbonell Vilalta es licenciada en Filología Catalana y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Master de Literatura Comparada y Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Actualmente, se dedica a la corrección lingüística para diversas editoriales y empresas. Y es redactora de libros para catalunyaplural.cat.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 26

Joana Castells Savall: "La poesía lo cura todo, del mal de amores a la fealdad del mundo"

Empecemos por el título, Dels sécs del vent (‘De las marcas del viento’). ¿Por qué?

Empezar por el título, en este caso, para mí, es empezar por el final, la casa por el tejado… por el esfuerzo de buscar un techo que cobije un conjunto de versos y sonidos que te hechizan, de imágenes e ideas que ves en tu cabeza, entendido como un todo que se puede nombrar. Y me costó bastante, porque un título es el intento de resumir un sentir, y siempre da miedo que lo que escribes sólo tenga sentido para ti. Así que es como la prueba del nueve, y un gesto hacia fuera para enunciar lo que quieres comunicar. No sé si encontré el más adecuado, pero se me ocurrió que el viento, que es la fuerza invisible y presente en todos estos poemas (y la música de fondo de mi vida en el Empordà), tal vez podría funcionar.

Seguir leyendo »

Joana Castells Savall: "La poesia ho cura tot, del mal d'amor a la lletjor del món"

Comencem pel títol, Dels sécs del vent. Per què?

Començar pel títol, en aquest cas, per a mi, és començar pel final, o la casa per la teulada... per l’esforç de buscar un sostre que aixoplugui un conjunt de versos i de sons que estimes, d’imatges i idees que veus en el teu cap, entès com un tot que es pot anomenar. I em va costar força, perquè un títol és l’intent de resumir un sentir, i sempre tens por que només en tingui per a tu, de sentit, el que escrius. Així que és com la prova del nou, i un gest cap enfora per fer conèixer netament el que vols comunicar. No sé si vaig aconseguir triar el més encertat, però se’m va acudir que el vent, que és la força invisible i present en tots aquests poemes (i la música de fons de la meva vida a l’Empordà), potser podria funcionar.    

Seguir leyendo »

Francesc Serés: “Els immigrants ens han acabat situant en el món”

Què et porta a escriure sobre el tema de la immigració?

Jo sempre dic que era com un elefant enmig del passadís. No ho podia obviar. Era com obrir la finestra i veure el mateix tema sempre. Era inevitable. I quan un tema és una experiència molt teva i poc compartida amb molta gent que fa la mateixa feina que tu, doncs penses que potser que m’hi posi.

Seguir leyendo »

Francesc Serés: “Los inmigrantes nos han acabado situando en el mundo”

¿Qué te lleva a escribir sobre el tema de la inmigración?

Yo siempre digo que era como un elefante en medio del pasillo. No lo podía obviar. Era como abrir la ventana y ver siempre el mismo tema. Era inevitable. Y cuando un tema es una experiencia muy tuya y poco compartida con mucha gente que hace el mismo trabajo que tú, pues piensas que quizás me ponga a ello.

Seguir leyendo »

La infinidad de formas del abuso de poder

Ahora que por desgracia está tan a la orden del día el abuso de poder en todas sus manifestaciones, leer la novela de la australiana Fiona McFarlane puede servir para ensanchar la perspectiva sobre el abanico de formas que puede tomar esta manía a la que le queda poco para que se vuelva obsesiva compulsiva.

En la historia que se nos propone, la víctima es Ruth, una mujer mayor, viuda, con dos hijos con quienes casi solo habla por teléfono. Sola, pues, en el día a día, con la compañía de sus gatos, se pasea por el día y la noche, visitada por los recuerdos y los medios personificados (o animalizados, mejor dicho).

Seguir leyendo »

Les infinites formes de l’abús de poder

Ara que per desgràcia està tan a l’ordre del dia l’abús de poder en totes les seves manifestacions, llegir la novel·la de l’australiana Fiona McFarlane pot servir per ampliar la perspectiva sobre el ventall de formes que pot prendre aquesta mania que està a punt d’esdevenir obsessiva compulsiva.

En la història que se’ns proposa la víctima és la Ruth, una dona gran, vídua, amb dos fills amb qui gairebé només parla per telèfon. Sola, doncs, en el dia a dia, amb la companyia dels seus gats, es passeja pel dia i la nit, visitada pels records i les pors personificades (o animalitzades, més aviat).

Seguir leyendo »

'Cor mentider', una novela de atrevimiento y de ruptura

Cor mentider es la historia de una transformación, de un movimiento, de una evolución. De un cambio vital brusco e ineludible, que arranca las costras de una piel demasiado poco vivida y que busca la verdad más diáfana, la que dé aire al corazón que aún no dice que late.

Damià, el protagonista, es un profesor de secundaria que ha vivido hasta ahora a lomos de la inercia de lo que le ha sucedido. Ha ido al paso de lo que la vida le ha encarado, y no se lo ha pensado ni repensado: “Demasiado pagado de ti mismo, has terminado picando el anzuelo y ahora eres un pez que boquea fuera del agua: estás a merced del otro”. Ovillado dentro de una relación matrimonial que no funciona y un trabajo en el que es asediado por la jefe de estudios, Damià toma la determinación de dar un giro a su vida. Lo deja todo y se va a Alcúdia (Mallorca), con la pretensión de hacer unas vacaciones terapéuticas que le sirven para terminar de definir hacia donde ir. Las decisiones pueden ser difíciles de tomar cuando uno está acostumbrado a vivir conforme; sin embargo, el paso ya está dado: “No hay nada comparable al placer de perder el miedo a la libertad”.

Seguir leyendo »

Cor mentider, una novel·la d’atreviment i de ruptura

Cor mentider és la història d’una transformació, d’un moviment, d’una evolució. D’un canvi vital brusc i ineludible, que arrenca les crostes d’una pell massa poc viscuda i que cerca la veritat més diàfana, la que doni aire al cor que encara no diu que batega.

En Damià, el protagonista, és un professor de secundària que ha viscut fins ara a cavall de la inèrcia del que li ha esdevingut. Ha anat al pas del que la vida li ha encarat, i no s’ho ha pensat ni repensat: “Massa pagat de tu mateix, has acabat picant l’ham i ara ets un peix que boqueja fora de l’aigua: estàs a la mercè de l’altre”. Cabdellat dins una relació matrimonial que no funciona i una feina en què és assetjat per la cap d’estudis, en Damià pren la determinació de donar un gir a la seva vida. Ho deixa tot i se’n va a Alcúdia (Mallorca), amb la pretensió de fer unes vacances terapèutiques que li serveixin per acabar de definir cap a on tirar. Les decisions poden ser difícils de prendre quan un està avesat a viure conformement, però el pas ja ha estat fet: “No hi ha res comparable al plaer de perdre la por a la llibertat”.

Seguir leyendo »

Una dona meravellosa

La història de la Neus és la història d’una dona com qualsevol, i és la història d’una dona meravellosa. Una persona que decideix deixar enrere els automatismes que se li han activat al llarg de dècades d’existència. Les decisions que pren s’encaminen a trobar els desitjos més profunds oblidats sota la catifa de la inconsciència. Per buscar-los se separa d’un marit que només aprecia, i persegueix la satisfacció a través d’un sexe desenfrenat que no l’omple més enllà de l’aventura. Així, degustant la sensació de llibertat emocional, remena en la foscor de la pròpia ànima, però la insatisfacció no tira avall per una gola que s’omple de líquids inconfessables, perquè el que beu no és precisament allò que vol, és pur entreteniment, com qui va al bar després de treballar i es pren un parell de whiskis. La incomunicació en estat pur. Amb un mateix i amb els altres.

La Neus té una filla amb qui es veuen sovint però que en realitat no coneix. Tenen una relació cordial que construeixen a partir d’una estimació inconfessada, de no poder-se explicar qui són l’una a l’altra, perquè no ho saben, perquè es busquen i no es troben. Perquè una relació mare-filla és difícil quan no es troba l’equilibri de la relació persona-persona, de tolerància i acceptació.

Seguir leyendo »

Una mujer maravillosa

La historia de la Neus es la historia de una mujer como cualquiera, y es la historia de una mujer maravillosa. Una persona que decide dejar atrás los automatismos que se le han activado a lo largo de décadas de existencia. Las decisiones que toma se dirigen a encontrar los deseos más profundos olvidados bajo la alfombra de la inconsciencia. Para buscarlos se separa de un marido que solo aprecia, y persigue la satisfacción a través de un sexo desenfrenado que no le llena más allá de la aventura. Así, degustando la sensación de libertad emocional, revuelve en la oscuridad de la propia alma, pero la insatisfacción no va hacia abajo por una garganta que se llena de líquidos inconfesables, porque lo que bebe no es precisamente lo que quiere, es puro entretenimiento, como quien va al bar después de trabajar y se toma un par de whiskys. La incomunicación en estado puro. Con uno mismo y con los demás.

Neus tiene una hija con quien se ven a menudo pero que en realidad no conoce. Tienen una relación cordial que construyen a partir de una estimación inconfesada, de no poderse explicar quiénes son la una a la otra, porque no lo saben, porque se buscan y no se encuentran. Porque una relación madre-hija es difícil cuando no se encuentra el equilibrio de la relación persona-persona, de tolerancia y aceptación.

Seguir leyendo »