Benidorm resoldrà la concessió de la zona blava després de l'aval del CJC per cobraments indeguts de l'empresa

L'Ajuntament de Benidorm continuarà avant amb el procediment obert contra l'empresa concessionària de l'ORA per a resoldre el contracte la mercantil en comptar amb tots els informes i dictàmens favorables a les actuacions realitzades pel consistori.

Aquesta decisió es manté després del dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu (CJC) el passat 22 de novembre, del qual es va donar compte als grups polítics. Un dictamen, adoptat per unanimitat de tots els membres de l'òrgan consultiu, en el qual s'indica clarament que “procedeix declarar la resolució del contracte de Gestió de Servei Públic de Regulació de l'Estacionament en vies públiques i de retirada, immobilització i depòsit de vehicles en el terme municipal de Benidorm”.

Aquest pronunciament es produeix després dels “nombrosos incompliments” detectats per l'Ajuntament i que van derivar en la incoació d'un expedient sancionador a l'empresa concessionària, que després es va anul·lar per a donar pas a un altre expedient, en aquest cas de resolució del contracte en conéixer que la mercantil estava cobrant de més, de manera indeguda, als usuaris del servei.

De fet, l'expedient sancionador es va iniciar al novembre de 2022 després de constatar-se que el contractista havia comés cinc infraccions molt greus com eren la reducció de personal adscrit al contracte sense autorització municipal, el cessament de l'assistència tècnica anual, la inexistència d'una oficina en via amb estacionament regulat, tindre un caixer automàtic expenedor que no expenia diners i l'incompliment de disposar de traçador.

No obstant això, un informe posterior de febrer de 2023 advertia d'una nova conducta infractora després de detectar que la mercantil estava realitzant un cobrament indegut d'entre 0,05 i 0,10 euros pel pagament de l'estacionament a través d'una ‘app’.

Aquest informe assenyalava que la concessionària ho feia “sense autorització, ni tan sols comunicació amb la direcció facultativa”. Per això, en l'informe s'afegien altres dues infraccions “molt greus”: cobrar més del que estableix la tarifa aplicable i no comunicar a l'Ajuntament la recaptació addicional d'unes suposades despeses de gestió no aprovats.

Es ressenyava fins i tot que els incompliments detectats al novembre de 2022 “segueixen sense esmenar-se a data del present informe”, per la qual cosa això “podrà donar lloc a la imposició de sancions, així com a la resolució del contracte”.

Una vegada incorporats tots els informes tècnics i jurídics, el 25 de setembre de 2023 es va acordar la incoació del procediment de resolució del contracte per incompliment del contractista que, en les seues al·legacions s'oposava a la resolució contractual.

Després d'estudiar l'expedient el Consell Jurídic Consultiu i analitzades les explicacions de la mercantil concessionària, l'òrgan consultiu va concloure que “en el procediment instruït per l'Ajuntament procedeix declarar la resolució del contracte”.

Ara, l'Ajuntament continuarà amb el procediment ordinari per a aquests casos, consistent en la resolució del procediment com a pas previ a la resolució del contracte amb la concessionària.