El Tribunal de Comptes inicia el procés per a recuperar una subvenció irregular de l’alcalde del PP de Torrevella

L'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón.

La subvenció a la delegació de Torrevella de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA) Gabriel Miró no es va justificar mai. Amb els fons públics atorgats es pagaren les nòmines de tres mesos, en ple període estival, de la presidenta de la delegació a Torrevella de la FAPA.

El Tribunal de Comptes ha publicat un edicte sobre el procediment de reintegrament per abast a conseqüència de l’“eventual prejudici als fons públics municipals” de l’Ajuntament de Torrevella derivats de les preteses irregularitats en la justificació de la subvenció atorgada per l’alcalde del Partit Popular, Eduardo Dolón, el 2014.

El departament segon d’enjudiciament del Tribunal de Comptes ha publicat l’edicte que inicia el procediment de reintegrament dels fons públics, segons el Butlletí Oficial de l’Estat. 

La subvenció, convocada per a activitats encaminades a potenciar el desenvolupament integral d’alumnes i les seues famílies, es va atorgar a la FAPA Gabriel Miró per l’alcalde del PP Eduardo Dolón. L’equip de govern següent, liderat pels Verds, va dur a terme una auditoria de les subvencions i va detectar que no es va justificar mai “fefaentment”. 

L’auditora Global & Local Audit. SL va concloure que l’entitat “no ha presentat evidència del pagament de les despeses de personal subvencionades” per a la gestió de la prestació dels serveis de transport escolar a Torrevella, per un import de 5.846,80 euros. L’auditoria es va dur a terme una vegada l’activitat subvencionada havia acabat, motiu pel qual l’informe no es pronuncia sobre el seu “desenvolupament efectiu”. 

L’informe d’auditoria va detectar que “la memòria que s’adjunta en la justificació és la mateixa que el projecte presentat inicialment”, sense analitzar-ne el grau d’acompliment. Els fons es van destinar a les nòmines de la presidenta de la delegació de Torrevella de la FAPA Gabriel Miró, que va tindre formalitzat un contracte eventual. 

El document presentat per l’entitat per justificar la dedicació del personal es refereix a “tasques amb caràcter general” i no està signat per la persona que va dur a terme l’activitat ni pel seu superior. 

L’auditoria destaca que els pagaments de les nòmines, durant els mesos de juny, juliol i agost, es van fer quan “no hi ha activitat escolar”. La FAPA Gabriel Miró tampoc va aportar com a justificants els rebuts bancaris del pagament de les nòmines. 

Així doncs, la Intervenció municipal descarta que les despeses siguen subvencionables per no haver justificat “fefaentment” la dedicació “full time de la presidenta de l’associació a Torrevella al projecte durant el període estival”. L’informe conclou que l’associació ha de reintegrar la totalitat de l’import de la subvenció.

L’equip de govern dels Verds va enviar les preteses irregularitats al Tribunal de Comptes, que ha dictat, ja en el mandat actual del ‘popular’ Eduardo Dolón, l’inici del procediment de reintegrament dels fons públics.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats