eldiario.es

9

Laia Rosich Solé

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2

Propuestas para sacarnos de encima la política machirula

La imagen del debate electoral de las elecciones generales de hace unas semanas hablaba por sí sola: cuatro tíos explicando por qué ellos eran la mejor opción a la hora de gobernar el Estado español. Si algo resulta evidente es que no hemos llegado aún al punto en que las mujeres puedan tener un rol realmente central en la política en estos niveles porque sigue habiendo un techo de cristal bien gordo. Y esto es así a pesar de que hay muchas personas que se preguntan si, por ejemplo, Arrimadas, Montero, Díaz o Sáenz de Santamaría no habrían sido mejores candidatas. La cuestión es que ellas no estaban en ese debate.

Pero la feminización o "feministización" de la política no va de techos de cristal, sino mucho más allá. Va de cambiar las formas de hacer política para construir poder de otra manera y no simplemente llegando algunas mujeres a posiciones de visibilidad o éxito de forma individual. Como le decía Irantzu Varela a este ideal de mujer feminista liberal promulgado, por ejemplo, por Ciudadanos, "si nos alegramos por ti, cari!". Pero agregaba con razón que el empoderamiento es necesariamente un proceso colectivo porque estas mujeres "exitosas" lo son gracias a sus privilegios. Como reclama Nancy Fraser, necesitamos un feminismo del 99%. Es por eso que resulta imprescindible tejer relaciones que nos empoderen a todas y así hacer que la política se base en formas diferentes de las que utiliza el sistema patriarcal, donde quien tiene poder es quien puede imponerse sobre el resto. Si eso no pasa, si la red que se teje no es gruesa y transversal, las que de un modo u otro llegan al "éxito" se encuentran con una dinámica patriarcal que las fagocita, como una fuerte marea contra la que pueden luchar un tiempo, pero que al final las arrastra.

Seguir leyendo »

Violències masclistes: una qüestió de drets


És important entendre les violències masclistes des d’una perspectiva de drets, perquè si no, sovint es cau en abordar-les des d’una retòrica d’exclusió: allò que li passa a "aquelles dones", que "no van saber escollir el seu company”, que "no van saber posar límits a un cap que sempre que podia s’apropava massa”, que "tenen cultures poc avançades" i un gran nombre d'exemples que podrien ser infinits. I és que sovint es parla només del nombre de denúncies (9.736 els primers nou mesos de l'any 2015 a Catalunya), del nombre de dones assassinades (48 segons les dades oficials a l’Estat Espanyol, 93 segons les dades de feminicidio.net) per retratar una problemàtica molt dura però també molt complexa. I per descomptat les dades són importants, perquè ens presenten la cruesa, la punta d'aquest enorme iceberg que és la violència masclista, però quan ens perdem en comentaris particulars i xifres, situem la problemàtica en aquesta retòrica llunyana, que òbviament esdevé pràctica, perquè no ens inclou i ens desresponsabilitza, però resulta molt perillosa, especialment si es situa en ella el punt de partida de polítiques que es limiten a gestionar minsos recursos i serveis.   Les violències masclistes són, com diu la Llei Catalana 5/2008 violències que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. Unes violències que són un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat, i és important recordar que no hi ha justícia social si les dones no deixem d’estar subordinades, discriminades o violentades.  Des d’aquesta mirada amplia, però, abordar la violència masclista esdevé summament complex, perquè se sosté en estructures patriarcals inscrites profundament en cada persona, de forma comunitària i individual. Es parteix d'una concepció binarista del sexe biològic sobre la que es construeixen dues identitats i rols de gènere rígids i estereotipats. Aquesta construcció encasella les persones en un model de feminitat o masculinitat tradicionals, que a més es configuren de forma jeràrquica. Aquest sistema social ens limita a establir vincles socials i afectius en un marc capitalista i patriarcal del desig i dels cossos. Per fer efectiu aquest model, opera una violència sistemàtica i estructural sovint naturalitzada en el nostre dia a dia a nivell social, relacional i individual. El cos, la identitat i el desig són tres eixos que són canviants i s'inscriuen en cada persona de manera diferent, i per tant ens obliguen a generar propostes de prevenció creatives, que no poden quedar-se en la superficialitat, i que han d’estar estructurades des d’un pla estratègic que abordi diversos àmbits i sectors.   A banda d’una tasca sistematitzada en prevenció, la violència masclista necessita un abordatge des d’una perspectiva comunitària, que tingui en compte les diverses institucions i creï xarxes i espais de suport que trenquin amb l’aïllament i respongui millor a aquests casos, col·lectivitzant i creant responsabilitats i respostes conjuntes davant la problemàtica. Alhora, cal garantir que les dones tinguin informació, assessorament i acompanyament durant tot el procés, per això les polítiques públiques han de crear estructures de treball en xarxa reals i des d'una perspectiva comunitària, que comptin amb el coneixement i les praxis de les entitats feministes, i el saber de les pròpies dones que han pogut fer-hi front. És clau  per tant garantir serveis especialitzats, que comptin amb professionals amb la formació, supervisió i recursos adequats i molt especialment, en unes condicions laborals no precàries. Com és sabut, un dels àmbits més complexos és el judicial (en el darrer any 2014, només un 34% de les Ordres de Protecció sol·licitades a Catalunya van ser concedides) i sovint són espais on es reprodueixen situacions estigmatitzants i revictimitzadores. Serà necessari treballar per a que la denúncia sigui una eina utilitzada amb la deguda informació i acompanyament. Per això, a més de crear estratègies per impedir la violència institucional i denunciar les males praxis, s’han de generar i donar suport als projectes d'acompanyament des de la comunitat. Per altra banda, un repte a assumir és que en els últims anys els esforços en la lluita contra la violència masclista s'han centrat especialment en l'àmbit de la parella (i en menor grau de la família), deixant els àmbits laborals i comunitari (mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència contra el dret sexual i reproductiu...) amb mancances greus pel que fa als protocols d’intervenció i serveis que caldrà pal·liar.  Finalment, caldrà entendre les violències com patriarcals i interseccionals, i serà necessari crear espais segurs i amb la formació adequada (intercultural, de diversitat funcional, diversitat sexual...) per abordar totes les formes de violència cap a la diversitat de dones i persones amb cossos, identitats i expressions de gènere no normatives.

Seguir leyendo »

Violencias machistas: una cuestión de derechos

Es importante entender las violencias machistas desde una perspectiva de derechos, porque si no a menudo se abordan desde una retórica de exclusión: aquello que le pasa a "esas  mujeres", que "no supieron escoger su compañero”, que "no supo poner límites a un jefe  que siempre que podía se acercaba demasiado”, que "tienen culturas poco avanzadas" y un así una larga lista de ejemplos que podrían ser infinita.Y es que a menudo se habla sólo del número de denuncias (9.736 los primeros nueve meses del año 2015 en Catalunya), del número de mujeres asesinadas (48 según los datos oficiales en el Estado Español, 93 según los datos de feminicidio.net) para retratar una problemática muy dura pero también muy compleja.Y por supuesto los datos son importantes, porque nos presentan la crudeza, la punta de este enorme iceberg que es la violencia machista, pero cuando nos perdemos en comentarios particulares y cifras, situamos la problemática en esta retórica lejana, que obviamente se presenta práctica, porque no nos incluye y nos desresponsabiliza, pero resulta muy peligrosa, especialmente si ésta se convierte en el punto de partida de políticas que se limitan a gestionar exiguos recursos y servicios.   Las violencias machistas son, como dice la Ley Catalana 5/2008, violencias que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Unas violencias que son un impedimento efectiva para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad, y es importante recordar que no hay justicia social si las mujeres no dejamos de estar subordinadas, discriminadas o  violentadas.  Desde esta mirada amplia, abordar la violencia machista es algo sumamente complejo, porque se sostiene en estructuras patriarcales inscritas profundamente en cada persona, de forma comunitaria e individual. Se parte de una concepción binarista del sexo biológico sobre la que se construyen dos identidades y roles de género rígidos y estereotipados. Esta construcción encasilla a las personas en un modelo de feminidad y masculinidad tradicionales, que además se configuran de forma jerárquica. Este sistema social nos limita a establecer vínculos sociales y afectivos en un marco capitalista y patriarcal del deseo y de los  cuerpos. Y para que este modelo sea efectivo, opera una violencia sistemática y estructural a menudo naturalizada en nuestro día a día a nivel social, relacional e individual. El cuerpo, la identidad y el deseo son tres ejes cambiantes que se inscriben en cada persona de manera diferente, y por tanto nos obligan a generar  propuestas de prevención creativas, que no pueden quedarse en la  superficialidad, y que tienen que estar estructuradas desde un plan estratégico que aborde varios ámbitos y sectores.   Además de una tarea sistematizada en prevención, la violencia machista necesita un  abordaje desde una perspectiva comunitaria, que tenga en cuenta las diversas instituciones y cree redes y espacios de apoyo que rompan con  el aislamiento y responda mejor a estos casos, colectivizando y creando responsabilidades y respuestas conjuntas ante la problemática. A la vez, hay que garantizar que las mujeres tengan información, asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso, por eso las políticas públicas tienen que crear estructuras de trabajo en red reales y desde una perspectiva  comunitaria, que cuenten con el conocimiento y las praxis de las entidades feministas, y el saber de las propias mujeres que han podido enfrontar esta lacra. Será clave por tanto garantizar servicios especializados, que cuenten con profesionales con la formación, supervisión y recursos adecuados y muy especialmente, en unas condiciones laborales no precarias. Cómo es sabido, uno de los ámbitos más complejos es el judicial (en el último año 2014, solo un 34% de las Órdenes de Protección solicitadas en Catalunya fueron concedidas) y a menudo son espacios donde se reproducen situaciones estigmatizantes y revictimizadoras. Será necesario trabajar para que la denuncia sea una herramienta utilizada con la debida información y acompañamiento. Por eso, además de crear estrategias para impedir la violencia institucional y denunciar las malas praxis, se tienen que generar y apoyar a los proyectos de acompañamiento desde la comunidad. Por otro lado, un reto a asumir es que en los últimos años los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista se han centrado especialmente en el ámbito de la pareja (y en menor grado de la familia), dejando los ámbitos laborales y comunitarios (mutilación genital femenina, matrimonios forzados, violencia contra el derecho sexual y reproductivo...) con carencias graves en cuanto a los protocolos de intervención y servicios que deberán paliarse.  Finalmente, será importante entender las violencias como patriarcales e interseccionales, y será necesario crear espacios seguros y con la formación adecuada  (intercultural, de diversidad funcional, diversidad sexual...) para abordar todas las formas de violencia hacia la diversidad de mujeres y personas con cuerpos, identidades y expresiones de  género no normativas.

Seguir leyendo »