El TSJ tomba el decret del Consell que imposava un nivell elemental de valencià en una borsa d’interins per a habilitats nacionals

El Palau de Justícia de Valencia, seu del TSJ, actualment objecte de rehabilitació.

Els habilitats nacionals han de clavar els colzes durant una llarga temporada per superar unes dures oposicions d’accés a un lloc en l’Administració local. El requisit del nivell elemental de valencià, no obstant això, se’ls ha entravessat. La secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tombat part d’un decret de la Direcció General de l’Administració Local, dependent de Presidència de la Generalitat, que demanava com a requisit un nivell elemental de valencià per a la convocatòria de la borsa de treball de caràcter interí de llocs de treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació nacional de la subescala secretaria-intervenció. La bossa exigia als candidats la possessió del certificat de nivell B1 de valencià corresponent al marc europeu de referència per a les llengües. 

Un jutjat va desestimar el recurs contenciós administratiu del Consell General dels Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (Cosital) contra la resolució del Consell que no va admetre el recurs de reposició inicial. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València argumentava que, amb una exigència del nivell B1 (elemental), “no resulta d’excessiva dificultat l’aprenentatge d’aquesta llengua vernacla alhora que aquest llenguatge permet garantir l’eficàcia en les administracions locals de dimensió més reduïda”, segons la doctrina de la Sala. 

El recurs de Cosital, per contra, argüeix que aquesta doctrina es refereix singularment a convocatòries per a docents, és a dir, “un cas diferent”. “No hi ha discriminació quan el coneixement de la llengua opera com a mèrit, però no ocorre el mateix quan es tracta d’un requisit”, afig. 

La sentència del TSJ-CV considera que el decret del Consell, quan estableix com a requisit ineludible per a integrar-se en les borses el nivell elemental de valencià, “s’ha de considerar il·legal per vulneració de la normativa estatal que no ho exigeix”. Els magistrats de la secció segona defensen que el decret del Consell té “vocació de generalitat i universalitat en tot el territori de la comunitat” i no preveu el “grau o nivell d’implantació de la llengua en les diferents zones o localitats que conformen aquesta autonomia”.

La sentència deixa caure que els responsables de la Direcció General d’Administració Local “podrien modular les seues exigències a través de les relacions de llocs de treball corresponents en funció del seu arrelament”. Així doncs, el TSJ-CV falla la nul·litat de la disposició del decret (l’exigència del nivell mínim de valencià) per “vulneració de la normativa estatal”. La sentència no és ferma.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats