eldiario.es

9

CATALUNYA

L'editorial Proteus, quatre anys premiant els valors socials

Ada Colau, la portaveu de la Plataforma Afectats per la Hipoteca, escollida la personalitat ètica de l'any en l'àmbit social

Xavier Batalla i Kilian Jornet l'acompanyen com guardonats en el terreny cultural i en l'esportiu

Elsvalorsila consciènciasocialtambéespremien. Per això, la portaveude la PlataformaAfectatsper la Hipoteca(PAH),l'AdaColau,el periodistaXavierBatallail'exitóscorredorde muntanyaKilianJornet,guardonatsperl'editorialProteuscomlespersonalitatsètiquesde l'any enelsàmbitssocial,culturaliesportiu.

Enla quartaediciódelsPremisProteus,el jurat,format en la sevamajoriaperdoctorsen filosofia, ha destacat"l'audàciail'encerten el lideratgede la Plataforma d'Afectatsper la Hipoteca"enel casde l'AdaColau,aixícom"elsgransfruits queestàaconseguint,posantaquestgreuproblemaal'agendasocial,políticaijudicial".

Colau,quecomla restade personalitatspremiadesva sertriadacom a finalistapelsinternautesatravés de lesxarxessocials,va volercompartirel premiambelsvoluntarisde la plataforma"perquèfanvisiblesels invisibles".

DelXavierBatalla, mort fa tan sols unes hores, tot just un dia després de ser premiat, el jurat va destacar"el seu rigorperiodísticila sevallargaiexitosatrajectòriaprofessional", idel KilianJornet,l'atletapremiat, "elsvalorssòlids quetransmeten la seva trajectòriaesportivaila sevasensibilitatcap almedi ambient".

La MercèRiera,al capdavant delcentre socialEl Xiprerdes de faanys,va rebreel premiValorsa tota unatrajectòria,lliuratperl'Associació CulturalValors.

En l'apartat depremiscol.lectius,elsguardonsvan recaure enCuina Justa(Emprenedoria),elBanc dels Aliments(Projecte social),laFundacióSocial delRaval(Projectepedagògic)iLa Marató deTV3(Culturaicomunicació).

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha