El parlament valencià aprova un protocol antiassetjament que inclou la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere

Reunión de la Mesa de las Corts Valencianes, presidida por Enric Morera.

El parlament valencià ha aprovat el seu primer protocol antiassetjament en l’àmbit laboral amb el consens dels treballadors de la institució. El pla d’igualtat de gènere del parlament autonòmic, aprovat en els inicis de la legislatura passada, preveia la creació d’aquest protocol, finalment aprovat el 16 de juny passat per la Mesa de la cambra. El document evidencia la posició de les Corts Valencianes de “tolerància zero” amb pràctiques discriminatòries, segons indica el text.

Des de la Mesa de les Corts Valencianes valoren que l’acord “naix del treball per consens de tota la institució”, on s’han implicat els serveis jurídics i equips de recursos humans. “És innovador en el conjunt de l’Estat espanyol, perquè, juntament amb l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, també s’ha previst l’assetjament per orientació sexual i per identitat de gènere”, aplaudeix la secretària de la Mesa, Cristina Cabedo, amb l’aprovació del document dues setmanes abans de la celebració de l’Orgull LGTBI.

El parlament considera accions constitutives d’assetjament moral o psicològic les accions reiterades “amb la finalitat de destruir les seues xarxes de comunicació, menyscabar la seua capacitat, reputació i/o prestigi professional, i/o pertorbar greument l’exercici de les seues funcions” i preveu mesures concretes en què es puga donar, com “assignar encàrrecs que sobrepassen la capacitat o la qualificació professional o, per contra, de molt inferior categoria professional de la que es té reconeguda” o impedir la realització professional del treballador o la treballadora.

El parlament també assenyala l’assetjament sexual, que se sustenta en la Llei d’igualtat del 2007 i assenyala que “no necessita un comportament reiterat o prolongat en el temps per a ser considerat com a tal i tindre conseqüències jurídiques”, l’assetjament per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, amb base en la llei del 2007 i en la llei valenciana de drets LGTBI i l’assetjament amb motivació racial com a elements a previndre i perseguir. L’àmbit d’ampliació inclou els funcionaris, les persones amb relació laboral amb el parlament valencià, incloent-hi persones becades, però no el personal dels grups parlamentaris.

El protocol estableix mesures garantistes amb la protecció de la víctima o denunciant i la persona que presumptament haja exercit l’assetjament fins que quede demostrat, respectant tant la presumpció d’innocència com els drets de les víctimes al fet que es restituïsquen les seues condicions laborals prèvies a la violència rebuda.

Les denúncies es podran presentar directament davant el lletrat major, tant per la persona que patisca la violència com el seu representant legal o qualsevol altra que l’haja presenciada en el seu exercici. Si el denunciant vol continuar amb el procés i el lletrat considera que hi ha prou indicis, podrà sol·licitar al Servei Mèdic un examen de salut de la persona presumptament assetjada a l’efecte de l’adopció de les mesures cautelars que s’estimen pertinents i la víctima tindrà la possibilitat d’acudir a una mediació –en casos d’assetjament laboral o assetjament psicològic–, els costos de la qual assumirà el parlament autonòmic. Les actuacions sempre es duran a terme amb la vigilància del lletrat. El protocol preveu la creació d’una comissió per a casos més greus.

L’escrit preveu mesures de prevenció de les represàlies cap a la persona denunciant, i estableix que “si durant la tramitació de les actuacions del protocol la part denunciada prenguera algun tipus de represàlia contra la part denunciant o duguera a terme actes d’assetjament o discriminació sobre ella, aquestes conductes podran motivar l’obertura d’un expedient disciplinari que determine les possibles faltes i sancions que, si escau, procedisquen”. Totes les mesures es prendran sense perjudici d’altres mesures processals.

Etiquetas
Publicado el
27 de junio de 2020 - 21:58 h

Descubre nuestras apps

stats