Antifrau descarta irregularitats en la contractació de dos caps de servei de la Regidoria de Cultura Festiva de València

Façana principal de l'Ajuntament de València.

“Davant l’absència de proves de càrrec que permeten afirmar amb rotunditat l’existència de desviació de poder per part de persones físiques concretes, procedeix acordar l’arxivament d’aquestes actuacions, sense perjudici de la possibilitat d’acordar-ne la reobertura en el cas que s’aporten nous fets o documents que ho aconsellen així”.

Això diu la resolució de l’Agència Antifrau relativa a la denúncia anònima presentada en què es qüestiona el procés de contractació de dos caps de servei de la Regidoria de Cultura Festiva durant l’etapa del regidor Pere Fuset com a responsable, ja que els fets investigats s’emmarquen entre els anys 2015 i 2017.

L’Ajuntament va tramitar els llocs com a comissió de serveis primerament, i posteriorment els va donar cobertura mitjançant un concurs de mèrits, motiu pel qual el denunciant va al·legar tracte de favor pel fet de considerar que, a més de restringir la concurrència pública, hi havia una afinitat entre les dues persones contractades finalment i el partit polític Compromís, “la qual cosa s’acredita mitjançant captures de pantalla d’imatges obtingudes en Internet, i en aplicacions de xarxes socials com Facebook o Twitter, que mostrarien aquestes persones en companyia de coneguts alts càrrecs en actiu del partit polític”, segons recull la resolució.

No obstant això, “no s’aporta, ni s’ha pogut obtindre en les diligències practicades per aquesta Agència, evidència que puga constituir prova de càrrec de la intencionalitat de persones físiques concretes d’emprar mecanismes legals de manera injusta per aconseguir fins allunyats de l’interés general, més enllà dels indicis que es contenen en els apartats anteriors. En efecte, els actes esmentats s’han adoptat o s’han informat per diferent personal, òrgans col·legiats i/o autoritats, sense que obre cap prova que algun d’ells haguera exercit pressió o influència en els altres amb vista a aconseguir el resultat material que, segons la denúncia, s’hauria perseguit”.

La sentència de l’Agència afig que “la totalitat dels acords amb efectes jurídics s’han adoptat sense que conste que s’han impugnat en la via administrativa o jurisdiccional pels legitimats per fer-ho, i sense que s’hagen detectat irregularitats administratives més enllà de la segona pròrroga indeguda de les comissions de serveis fiscalitzades de disconformitat per la Intervenció Municipal, i que no es van portar a efecte. En efecte, les bases per a la provisió dels llocs mitjançant concurs consta que han sigut negociades degudament en mesa, i els procediments han respectat els principis de mèrit i capacitat, amb les reserves que procedeix fer pel que fa a la inclusió d’especificitats que pogueren eventualment haver suposat una restricció a la lliure concurrència”.

Tampoc detecta Antifrau “irregularitats respecte al règim retributiu dels llocs ni altres elements que pogueren configurar prerrogatives d’aquests llocs respecte d’altres llocs similars de l’ens local”.

Per tant, conclou que “el relat incorporat a la denúncia juntament amb els altres elements i documents analitzats no permet afirmar que els fets denunciats siguen susceptibles de ser constitutius de frau o corrupció”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats