eldiario.es

Menú

Compte enrere per al nomenament del director de la nova RTVV

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació convoca el concurs públic per a l’elecció del responsable de l’ens públic

Haurà de ser titulat universitari, dominar el valencià, ha de tenir experiència en el sector i coneixements en matèria d’igualtat i del context economicosocial, institucional i cultural de la Comunitat Valenciana

- PUBLICIDAD -
Las instalaciones del RTVV en Burjassot, desde donde emitía Canal 9

Les instal·lacions del RTVV a Burjassot, des d’on emetia Canal 9

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que s’ha reunit aquest divendres a Burjassot (València), ha convocat un concurs públic per a la proposta de la persona que ha d’ocupar la Direcció General de la Societat de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, segons ha informat la Generalitat.

Les sol·licituds s’analitzaran en una primera fase de valoració de mèrits per la comissió de valoració, que seleccionarà com a màxim tres de les propostes, que passaran a una segona fase en què es faran entrevistes als candidats preseleccionats sobre la base dels projectes presentats.

En la valoració final, el projecte suposarà un 60 per cent, el currículum i els mèrits, un 30 per cent, i l’entrevista, un 10 per cent. La presentació de la candidatura implica l’acceptació d’aquestes bases. Una vegada acabat el procés, i a petició de la persona interessada, es tornarà la documentació presentada.

La convocatòria podrà declarar-se deserta si la Comissió de valoració considera que cap dels candidats s’adequa als requisits del lloc.

Requisits

Els candidats han de ser espanyols o amb nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea. En el cas de nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

Els aspirants han d’estar en possessió, almenys, d’una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent; no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hauria estat separat o inhabilitat.

També han de posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques, acreditar experiència professional en l’àmbit de la comunicació, així com també coneixement de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Mèrits

Quant als mèrits, es valorarà tenir coneixement d’idiomes diferents dels oficials en la Comunitat Valenciana; tenir formació en l’àmbit de la comunicació –llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos–; posseir habilitats de lideratge, dots de comunicació i direcció d’equips, així com també de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes.

A més, han de tenir coneixements en matèria d’igualtat de gènere; tenir coneixement del context economicosocial, institucional i cultural de la Comunitat Valenciana; tenir experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals; i tenir publicacions, escrites o audiovisuals, en l’àmbit de la comunicació, especialment audiovisual.

El termini de presentació de les propostes serà de 30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha