Ribó assenyala la falta de resposta del Port de València a les al·legacions i els dubtes que suscita la polèmica ampliació

Ribó i Campillo en una de les reunions amb diferents experts en la qual van tractar l'ampliació del Port.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha fet una ronda de reunions des del 21 d’abril passat amb diferents entitats i agents per intercanviar impressions respecte a la polèmica ampliació del port de València. En concret, el primer edil s’ha reunit amb associacions veïnals, ecologistes, empresarials, amb sindicats, estibadors i experts en la matèria en diferents camps.

Després de les reunions esmentades, des de l’alcaldia s’ha elaborat un document a tall de resum, de conclusions i de propostes que remetrà a les administracions implicades, això és, a l’Autoritat Portuària de València (APV), al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

A falta concloure el document de propostes, les conclusions donen dubtes seriosos sobre aspectes claus del projecte d’ampliació. En primer lloc, considera que “les modificacions introduïdes en els avantprojectes del 2019 i el 2021 (addenda) incorporen canvis sobre el projecte original que, més enllà del debat sobre la necessitat d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) respecte de la del 2007, s’han d’estudiar en profunditat abans d’adjudicar finalment la concessió a la companyia TIL (filial d’MSC) i el projecte d’execució de la nova terminal”.

Segons el document, “les qüestions que s’han de sotmetre prèviament (i amb dades precises) a l’avaluació i el consens ciutadà, tècnic i polític, principalment són quatre: erosió de les platges del sud i afecció al Parc Natural de l’Albufera; conseqüències sobre la mobilitat metropolitana quant als accessos al port; augment de les extraccions de material de construcció del moll; i impacte paisatgístic sobre les platges del nord”.

A més, hi ha altres factors a considerar com són “l’augment de la contaminació directa i indirecta (malgrat l’automatització i la sostenibilitat elèctrica de la nova terminal, un estudi recent de la federació europea Transport & Environment considera que MSC és la principal empresa de transport de contenidors emissora de CO₂); els efectes sobre la salut d’habitants i visitants; la imatge negativa (“ciutat logística”) cap al turisme; o els riscos sobre la seguretat portuària en les maniobres dels grans vaixells“.

El document qüestiona a més aspectes com el silenci del Port sobre les al·legacions presentades, la necessitat d’un accés nord no previst en la DIA del 2007 o el vertader impacte de la terminal en els llocs de treball.

Segons diu l’informe, “l’Ajuntament de València, com qualsevol altre interessat en el procediment, té dret a rebre una resposta motivada a les al·legacions formulades a l’informe municipal emés en el procediment de concessió demanial tramitat per l’APV, que s’entén que hauran de ser contestades amb motiu de l’adopció de l’acord pel qual s’aprove la versió definitiva del projecte del moll de contenidors, tenint en compte que les al·legacions presentades per aquest Ajuntament no fan referència a la selecció del concessionari, sinó a la procedència de reiterar l’avaluació d’impacte ambiental del projecte modificat”.

Sobre l’accés nord, exposa que “a pesar que en la DIA del 2007 no s’esmenten accessos terrestres nous, és evident que l’ampliació portuària va associada a la repensada de les infraestructures viàries (i ferroviàries) que hi donen accés i que transiten per l’àrea metropolitana habitada. De fet, l’APV va encarregar al desembre del 2019 (termini de redacció de 20 mesos, 770.196 euros) a la societat Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) l’assistència tècnica per a l’elaboració de l’estudi informatiu de l’accés nord al port”, per la qual cosa es pregunta si, “atés el caràcter d’aquesta altra infraestructura íntimament vinculada a la primera (la nova terminal), amb més motiu, en compte de fraccionar-se, no hauria de revisar-se la DIA del 2007 aprofitant les modificacions introduïdes?”.

Finalment, pel que fa a les previsions de llocs de treball, 6.000 segons l’APV i pèrdua de 500 segons els estibadors, afirma que “hi ha contradiccions importants entre els uns i els altres, fins i tot por fonamentada per part de la classe treballadora. Exemples com Algesires mostren que pot haver-hi un alt percentatge d’atur en una ciutat amb un port pròsper”. Llavors, convindria aprofundir prèviament “en els diferents escenaris conforme es plantejarà el buidatge de l’actual terminal pública on treballa MSC”. I sobretot, “caldria sospesar assossegadament si els guanys econòmics compensen i són compatibles amb els danys ambientals”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats