Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Gandia llança una nova línia d’ajudes d’habitatge per a persones en situació d’especial vulnerabilitat

Oficina Municipal d'Habitatge de Gandia.

L'Oficina d'Habitatge i Regeneració Urbana, del Departament d'Habitatge i Regeneració Urbana de l'Ajuntament de Gandia, a través de la GVA Vicepresidència 2a, Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha posat en marxa una nova línia d'ajudes per a l'habitatge. La quantia destinada en l'exercici pressupostari de 2022 per a aquestes ajudes serà de 315.936 euros i té com a finalitat establir una solució residencial a les persones en situació d'especial vulnerabilitat. S'emmarca en el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025 i es podrà sol·licitar fins al 2 de gener de l'any vinent.

Tal com estipula la convocatòria, seran considerades beneficiàries d'aquestes ajudes les persones empadronades en Gandia que presenten les següents situacions: víctimes de violència de gènere; de tràfic amb finalitats d'explotació sexual; de violència sexual; desnonades del seu habitatge; sense llar; asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària. A aquestes se sumaran altres requisits necessaris per a accedir a l'obtenció de l'ajuda. L'equip d'atenció primària de serveis socials realitzarà el seguiment de les persones o unitats de convivència beneficiàries a fi d'atendre altres possibles necessitats d'intervenció social.

La quantia total es dividirà en dos percentatges per a efectuar diverses actuacions en matèria d'habitatge. Així doncs, fins a un 30% del total serà destinat a una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables. El percentatge restant, 70%, anirà dirigit a qüestions relacionades amb el pagament del lloguer, cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial.

Entre concessions que contempla l'ajuda en matèria d'habitatge, es podrà concedir una ajuda de fins al 100% de la renda o preu de l'habitatge. Es podrà concedir una altra ajuda de fins a 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, assegurances, comunitat, i subministraments bàsics de l'habitatge o solució residencial, inclosos les despeses d'accés a internet, amb el límit del 100% d'aquestes despeses. Les ajudes tindran una duració màxima de dotze mesos i podran ser aplicables, amb caràcter retroactiu, a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2023.

Etiquetas
stats