Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

L'Ajuntament d'Oliva aprova la liquidació definitiva de la Urbanització Aigua Blanca IV després de 20 anys

Urbanització Aigua Blanca IV a Oliva.

Toni Cuquerella

0

Després de quasi un any de gestions administratives, el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva informa que ha estat aprovada la liquidació definitiva de la Urbanització Aigua Blanca IV (ABIV), procedint-se pròximament a la seua publicació en el BOP, i havent-se notificat a tots els propietaris.

El Compte de liquidació és un document administratiu que forma part del Projecte de Reparcel·lació d'un Sector, en el qual es determina el repartiment de les despeses de les obres d'urbanització entre tots els propietaris i es calcula l'afecció real de pagament d'aquestes despeses per cada parcel·la de resultat. En el cas d'ABIV, dit Projecte de Reparcel·lació va ser aprovat el 19 de juliol de 2004, tot i que va haver d'ésser convalidat en data 7 de setembre de 2018, perquè el Pla Parcial no es va aprovar en temps i forma, sinó el 27 d'octubre de 2016.

El 15 de maig de 2019 es van posar en servei les obres d'urbanització, permetent-se el seu ús i l'atorgament de llicències d'obra. Les obres havien començat el 28 de novembre de 2006 i estigueren paralitzades durant més de 9 anys: de l'11 de gener de 2008 fins a la data de la seua represa, el 12 de setembre de 2017.

Amb tot, per concloure les actuacions sobre aquesta urbanització (en este cas, de caire jurídic-econòmic), calia aprovar la Liquidació definitiva del Compte de liquidació. Així, el 9 de maig de 2024 es va aprovar dit document que concreta la devolució d'ingressos, per quotes girades en excés als propietaris del sector, per import de 92.596'46 euros, iniciant-se ara els tràmits per efectuar aquesta devolució.

Per dur a terme aquesta Liquidació definitiva, i atesa la dificultat que comportava pels anys i els problemes urbanístics patits, s'ha comptat amb assistències externes, tant jurídiques com tècniques, i amb nombrosos informes dels tècnics municipals.

L'alcaldessa, Yolanda Pastor, es mostra molt satisfeta i agraïda per l'esforç de tots: “S'ha treballat molt per resoldre la Liquidació d'ABIV. Sobretot, m'agradaria fer un reconeixement als propietaris del sector, per tot el que han fet i pel gran sacrifici personal que els ha suposat tot aquest complicat procés urbanitzador. Han sigut un exemple cívic de resistència, paciència i perseverança.”

Etiquetas
stats