eldiario.es

9

El Síndic de Comptes adverteix que la Politècnica renova contractes a investigadors sense obrir-los a concurs per a altres aspirants

L'informe de l'organisme fiscalitzador també assenyala que la universitat no està complint el límit de retribució del professorat de projectes d'investigació

La Universitat Politècnica de Valencia

La Universitat Politècnica de Valencia.

L'informe de fiscalització realitzat per la Sindicatura de Comptes a la Universitat Politècnica de València ha detectat diversos incompliments "significatius" de la normativa sobre la gestió dels contractes d'investigació.

Així, ha detectat irregularitats en els procediments de contractació dels investigadors. Assenyala que en diversos expedients s'ha verificat la contractació de persones "sense uns procediments específics de selecció", i que això es produeix perquè s'havien contractat per a investigacions anteriors "i se'ls ha contractat novament sense superar un nou procés selectiu". Aquesta pràctica suposa "un incompliment de les disposicions que consagren els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que regeixen en l'accés als llocs de treball en les administracions públiques" perquè puguen aspirar altres investigadors.

També assenyala l'informe que en la Politècnica "no s'està comprovant el límit de retribució per projecte" del professorat, situació que es dona especialment en els contractes d'investigació de la categoria "prestació de serveis d'I+D+I", en els quals no estan identificades les despeses de cada projecte.

Pel que fa a les despeses i ingressos dels contractes d'investigació no superiors a 18.000 euros de cada investigador dins de la mateixa categoria "es comptabilitzen amb la mateixa clau específica de l'investigador, circumstància que dificulta la identificació de les despeses i ingressos corresponents a cadascun dels contractes".

També adverteix l'informe que en la creació d'una "empresa spin-off" (empresa nova que sorgeix d'una altra anterior) "es van incomplir determinats preceptes de la normativa pròpia de la Universitat Politècnica". En concret apunta que va ser creada per personal de la universitat "sense la preceptiva proposta al director de l'Institut IDEES i sense el preceptiu informe del director del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (CTT) referent a l'existència significativa d'aportació de la Universitat Politècnica de València".

Recomanacions

Davant aqueixa situació, l'Informe de fiscalització també proposa diverses recomanacions per a esmenar les deficiències detectades.

Així, afirma que en la normativa reguladora de la gestió de les activitats d'investigació, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació no reglada la Politècnica hauria de fer un "control de les despeses per nòmina del personal propi de la universitat, de manera que es comprovara que les hores a pagar a cada investigador no superen les hores pressupostades en cada projecte".

D'altra banda també recomana incloure un apartat relatiu a la "liquidació dels contractes". Per a això aconsella que cadascun d'ells estiga acompanyat d´"una memòria descriptiva de la seua execució que continga, almenys, una explicació del treball desenvolupat, els seus resultats en relació amb els objectius previstos, una relació del personal que ha participat i un detall de les despeses i ingressos que ha ocasionat".

Quant a la normativa sobre la creació d'empreses en la Politècnica recomana que s'acredite documentalment que no s'està vulnerant el règim d'incompatibilitats establit.

Recomana que s'establisca una única clau específica a cada contracte "amb la finalitat d'evitar possibles errors en el càlcul de les desviacions de finançament o possibles incompliments legals en la contractació de personal temporal per a una clau específica determinada".

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha