El Consell detecta un frau d'uns 2,5 milions de l'entitat de depuradores en la Copa de l'Amèrica i l'Expo de Saragossa

Els membres del Consell celebren el seu quart seminari de Govern a Ademús

El ple del Consell ha rebut l'informe de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) sobre contractes d'emergència i actuacions en l'Expo Saragossa 2008 i la 32ª edició de la Copa de l'Amèrica, relacionades amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (Epsar).

Així, al febrer de 2007 la Conselleria d'Infraestructures i Transport va encomanar a l'Epsar actuacions per a l'Expo de Saragossa 2008 no relacionades amb el seu objecte social (el tractament, depuració i si escau reutilització d'aigües residuals), uns treballs que havien de ser supervisats per la pròpia conselleria. No obstant açò, va ser la pròpia entitat de sanejament la que va realitzar el control d'aquestes actuacions.

Assenyala la Intervenció, així mateix, que les contractacions en diversos expedients, per procediment negociat sense publicitat, es van caracteritzar per una "absència total de voluntat negociadora dels termes tècnics i econòmics, limitant-se a la invitació a una única empresa en cada expedient perquè presentara oferta".

L'expedient de major importància qualitativa i quantitativa va ser el contracte de "Condicionament, explotació i desmuntatge del Pavelló de la Comunitat Valenciana en la EXPO Saragossa". L'informe considera que la falta de la classificació tècnica requerida per a aquest contracte va fer que en la pràctica la UTE adjudicatària subcontractara la totalitat de la prestació d'explotació del pavelló i el restaurant, de manera que es van incrementar els costos finals de les actuacions en almenys 773.757,58 euros.

En el contracte de "Assistència tècnica per a la gestió de la participació de la CV en EXPO SARAGOSSA 2008" també es va plantejar un increment de 712.512,45 euros, que segons Intervenció no es recolza en estudis tècnics ni en necessitats imprevistes, ni aporta cap estudi de costos ni dada econòmica.

Copa de l'Amèrica 2007

D'altra banda, l'informe explica que les "Accions de neteja del camp de regates" derivades de la celebració de la Copa de l'Amèrica 2007, sol·licitades per l'ajuntament de València a la Conselleria d'Infraestructures, "tampoc eren pròpies de l'objecte social de l'Epsar".

Amb un cost final de 7.587.920,88 euros, l'import de licitació era el més elevat de totes les actuacions d'aquest capítol. En l'expedient de contractació d'aquest servei es va autoritzar una excepció del requisit de classificació prèvia mitjançant acord del Consell, al no tenir encaix els serveis a contractar en cap dels grups de classificació previstos. Intervenció considera que la figura jurídica que va haver d'utilitzar-se era norma amb rang de decret i no un acord.

També destaca l'increment de despesa per un import total de 933.237,24 euros autoritzat per "necessitats noves", que "van haver de justificar-se seguint els tràmits previstos en matèria de modificació de la contractació administrativa". En la facturació del contractista ha detectat, així mateix, irregularitats i falta de control suficient en la validació de factures, amb un excés de facturació de 76.671,84 euros.

Tant en el cas de la Copa de l'Amèrica com de l'Expo Saragossa, Intervenció no ha pogut determinar l'origen del finançament de les despeses.

Etiquetas

Descubre nuestras apps